“Deugdelijk” bestuur? Met de D van Debby!

"Het alternatief voor het wegenvignet luistert naar de naam kilometerheffing, het andere woord voor rekeningrijden. Het houdt in dat men moet betalen om gedurende bepaalde uren van de dag op bepaalde (auto)wegen te mogen rijden. In de praktijk zal dat neerkomen op rekeningrijden naar en van Brussel en Antwerpen tijdens de spitsuren. Omdat een gewaarschuwd mens er twee waard is, willen we onze minister-president nu al waarschuwen: hier zijn we tégen, tégen en nog eens tégen. Duizenden en duizenden Limburgers zijn veroordeeld om elke dag naar Brussel of Antwerpen te gaan om te werken, de trein is een onvoldoende alternatief, werktijden worden alsmaar flexibeler, ze moeten wel de auto nemen. Het is niet nodig Limburgers bijkomend te discrimineren."

Eric Donckier in Het Belang van Limburg

Leterme overlegt met Nederland. Prima. Maar wat met Limburg?

Aan de heer Marc Martens

Provinciegriffier
27 maart 2007
Mijnheer de Griffier

In overeenstemming met artikel 67 van het huishoudelijk reglement van de Provincieraad moge ik volgende schriftelijke vraag stellen aan de Bestendige Deputatie.
Graag vernam ik of en – zo ja – welke initiatieven er door de Bestendige Deputatie zullen ondernomen worden ter voorkoming van de blijkbaar nakende invoering door de Vlaamse Regering van de zogenaamde kilometerheffing of rekeningrijden.

Dit rekeningrijden dreigt immers heel wat Limburgers te treffen die – bij gebrek aan voldoende werk in eigen streek – genoodzaakt zijn zich elke werkdag met de wagen te begeven naar één van de ontelbare overheidsdiensten of bedrijven die gelegen zijn binnen de Vlaamse Ruit en meer bepaald in Brussel of Antwerpen.

Waar Vlaanderen, bij monde van de minister-president, over deze aangelegenheid duidelijk wél overleg pleegt met Nederland, mag en moet verondersteld worden dat Vlaanderen hierover minstens evenzeer overleg zal plegen met Limburg.

Het is ongetwijfeld volstrekt overbodig de Bestendige Deputatie erop te wijzen dat het – ook in dit verband – wellicht meer dan wenselijk is om zélf één of meer initiatieven te nemen in plaats van een eventuele Vlaamse uitnodiging af te wachten.

Oprechte groeten

Hugo Biets, Provincieraadslid district Tongeren-Riemst-Voeren    

Patrick Dewael stelt zijn nieuw boek voor

 

Patrick Dewael heeft dinsdag te Brussel zijn nieuwste boek ‘Eelt op mijn ziel' voorgesteld. Het boek werd ingeleid door Etienne Vermeersch, professor moraalfilosoof aan de Universiteit Gent, en door Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs. 

Het departement Binnenlandse Zaken is één van de moeilijkste in een regering. ‘De job veroorzaakt eelt op mijn ziel,’ aldus Patrick Dewael in zijn zopas gepubliceerd boek.

In de loop van de voorbije vier jaar heeft hij tal van moeilijke beslissingen moeten nemen in diepmenselijke dossiers van vluchtelingen en asielzoekers. Met aan de ene kant de wet die hij hoort na te leven en aan de andere kant zijn persoonlijk geweten.

Patrick Dewael kiest daarbij niet voor de gemakkelijkste weg, maar gaat in tegen de stroom van xenofobie enerzijds en naïeve generositeit anderzijds.

'Eelt op mijn ziel' is een vurig pleidooi voor meer warmte, vrijheid en rechtvaardigheid in de samenleving.

Eerder schreef hij de boeken 'De warme hand', 'Vooruitzien', 'Wederzijds respect' en 'Het Vlaams Manifest'.

Patrick Dewael, 'Eelt op mijn ziel'. Uitgeverij Houtekiet. Antwerpen, Amsterdam, 2007; 180 blz.; 16,50 euro.

Gemeentebelastingen : Bilzen

Het Belang van Limburg schrijft:

"De forfaitaire dienstenbelasting van 135 euro per gezin wordt naar 110 euro gebracht en de personenbelasting daalt van 8,7 procent naar 8,5 procent."

Ter vergelijking:

– Milieutaks in Tongeren = 70 euro per gezin (50 euro per gezin voor Leefloners, WIGW'ers en ouderen met een 'Gewaarborgd Inkomen van Bejaarden')

– Personenbelasting is in Tongeren al vele jaren 8,5 procent.

Gemeentebelastingen : Gingelom

Het Belang van Limburg schrijft:

"De opcentiemen op de onroerende voorheffing in Gingelom stijgen van 1.450 naar 1.650. De huisvuilbelasting verdwijnt, maar in de plaats komt een duurdere dienstenbelasting."

Ter vergelijking:

– Opcentiemen onroerende voorheffing in Tongeren = 1.250.

Gemeentebelastingen : Kortessem

Het Belang van Limburg schrijft:

“De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting blijft in 2007 gehandhaafd op 9 %. Ook de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven ongewijzigd op 1500.”

Ter vergelijking:

– Gemeentelijke personenbelasting in Tongeren = 8,5 %

– Opcentiemen onroerende voorheffing Tongeren = 1250.