Leterme overlegt met Nederland. Prima. Maar wat met Limburg?

Aan de heer Marc Martens

Provinciegriffier
27 maart 2007
Mijnheer de Griffier

In overeenstemming met artikel 67 van het huishoudelijk reglement van de Provincieraad moge ik volgende schriftelijke vraag stellen aan de Bestendige Deputatie.
Graag vernam ik of en – zo ja – welke initiatieven er door de Bestendige Deputatie zullen ondernomen worden ter voorkoming van de blijkbaar nakende invoering door de Vlaamse Regering van de zogenaamde kilometerheffing of rekeningrijden.

Dit rekeningrijden dreigt immers heel wat Limburgers te treffen die – bij gebrek aan voldoende werk in eigen streek – genoodzaakt zijn zich elke werkdag met de wagen te begeven naar één van de ontelbare overheidsdiensten of bedrijven die gelegen zijn binnen de Vlaamse Ruit en meer bepaald in Brussel of Antwerpen.

Waar Vlaanderen, bij monde van de minister-president, over deze aangelegenheid duidelijk wél overleg pleegt met Nederland, mag en moet verondersteld worden dat Vlaanderen hierover minstens evenzeer overleg zal plegen met Limburg.

Het is ongetwijfeld volstrekt overbodig de Bestendige Deputatie erop te wijzen dat het – ook in dit verband – wellicht meer dan wenselijk is om zélf één of meer initiatieven te nemen in plaats van een eventuele Vlaamse uitnodiging af te wachten.

Oprechte groeten

Hugo Biets, Provincieraadslid district Tongeren-Riemst-Voeren