PROVINCIE: Wat met het gas in de Limburgse ondergrond?

Ik stelde onlangs volgende vragen aan de bestendige deputatie:

 

Geachte

 

 

Er is door de VITO 7 miljard m3 winbaar gas gevonden in de Limburgse
ondergrond.

1) Wie is de eigenaar van dit gas?

2) Welke rechten kan de Provincie Limburg terzake doen gelden?

3) Welke initiatieven onderneemt of overweegt de Bestendige Deputatie in deze aangelegenheid?

 

Oprechte groeten

 

Hugo Biets
Provincieraadslid district Tongeren-Riemst-Voeren

xxx

Ik ontving vandaag volgend antwoord van de bestendige deputatie:

 

Geachte heer

 

Uw schriftelijke vraag d.d. 6 februari jl. mochten wij goed ontvangen.

 

Vooreerst kunnen wij u melden dat de eventuele winning van methaangas geen provinciale bevoegdheid maar een gewestelijke aangelegenheid betreft.

 

Het huidig regelgevend kader inzake dergelijke gaswinning is momenteel ontoereikend en niet volledig in overeenstemming met de Europese richtlijn inzake de opsporing en winning van koolwaterstoffen. Een nieuw regelgevend kader wordt voorbereid en zal worden ingepast in een nieuw decreet betreffende de diepe ondergrond. In de loop van dit jaar of uiterlijk in het voorjaar van 2009 wordt dit  decreet ter goedkeuring aan het Vlaamse parlement voorgelegd.

 

Naast de stappen die worden gezet inzake het nieuwe regelgevend kader is met LRM en VITO overleg gepleegd teneinde de economische haalbaarheid van de exploitatie te onderzoeken. Hiertoe zijn de zones met het meeste potentieel voor mijngaswinning in kaart gebracht. LRM heeft zich geëngageerd tot het uitvoeren van proefboringen.

 

De rol van de overheid beperkt zich tot het ondersteunen van het onderzoek van de Limburgse gaswinning. Een eventuele exploitatie is de expliciete taak van de private sector.

 

Wij hopen u met deze informatie van dienst te kunnen zijn.

 

Met virendelijke groeten

 

Namens de deputatie

 

Valère Cornelis                                                      Marc Vandeput

provinciegriffier wd.                                             gedeputeerde