LEEFMILIEU: Stop de pesticiden

 

Milieuschepen Hugo Biets doet een oproep om samen met de Vlaamse overheid het gebruik van pesticiden in huis en tuin te beperken of stop te zetten.

 

Biets: “Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan gevaar opleveren voor de gezondheid van mens en dier. Soms kunnen die pesticiden nog lang nawerken. Zo heeft onderzoek van het Steunpunt Milieu & Gezondheid aangetoond dat een schadelijk afbraakproduct van het allang verboden bestrijdingsmiddel DDT nu nog kan teruggevonden worden in het bloed van baby’s, jongeren en volwassenen. Alle openbare besturen en burgers zijn samen goed voor ruim 30% van het bestrijdingsmiddelengebruik in Vlaanderen."

 

"Iedereen kan een steentje bijdragen. Dat begint met restjes en lege verpakkingen bij het klein gevaarlijk afval onder te brengen. Dit geldt ook voor restanten van producten die je allang niet meer gebruikt. Alle lege verpakkingen en overschotten kan je naar de KGA-inzamelplaats op het containerpark brengen. Hoe minder pesticiden we met z’n allen gebruiken, hoe meer we kunnen genieten van een gezond milieu.”

    

(Uit Het Belang van Limburg van 25 maart 2008)

Daarom liberalisme!

Uit dagblad De Morgen van dinsdag 25 maart 2008

 

"Een deel van het katholieke deel der natie, onder aanvoering van kardinaal Danneels, stoort zich mateloos aan de euthanasie van Hugo Claus en de mediaberichtgeving daarover. Die opwinding zou de meester niet alleen zeer bevallen zijn, hij zou er zelfs van genoten hebben. Omdat ze nogmaals aantoont hoe weinig medevoelen en mededogen sommige katholieken kunnen opbrengen voor medemensen die hun geloof, hun normen en waarden niet delen.

 

Mogen we de kardinaal herinneren aan de maandenlange lijdensweg die de vorige paus verkoos om zijn Schepper te ontmoeten? Zelden is de cultus van het lijden heftiger beleden, onder het niet aflatende oog van de wereldpers. Heeft ooit één niet-katholiek zelfs maar een opmerking gemaakt over deze overgemediatiseerde omhelzing van de dood en het lijden? Nee, iedereen respecteerde de keuze van de paus.

 

Omgekeerd ligt dat blijkbaar veel moeilijker. Sommigen gaan zover te beweren dat alzheimerpatiënten die niet voor euthanasie kiezen hierdoor een schuldgevoel wordt aangepraat. Wie heeft dat ooit beweerd? Waar ergens werden alzheimerpatiënten opgeroepen om in de wachtrij te gaan staan? Nergens. Alleen al de suggestie oproepen dat zulks wel gebeurde is, met permissie, een tjevenstreek.

 

Mogen we vragen wat de kardinaal en de zijnen denken van het geval van Chantal Sebire? De afzichtelijk verminkte vrouw kreeg van de Franse staat geen toestemming om haar lijden te beëeindigen, zodat uiteindelijk zelfmoord de enige uitweg bleek. Is het dat wat men wil? Is dat de heldhaftigheid in het oog van de dood en het lijden waar Danneels het over heeft? Want als dat zo is, dan is zijn godsdienst er niet een van liefde, maar een van wreedheid.

 

Als kardinaal Danneels en zijn geloofsgenoten ervoor kiezen hun leven te laten terugnemen door de Schepper, op het tijdstip dat Hij bepaalt, met het lijden dat Hij voor hen in petto heeft, dan zal niemand hen dat verhinderen. Niemand zal hen ooit oproepen of opleggen euthanasie te laten uitvoeren. Integendeel, iedereen zal het volste respect opbrengen voor hun keuze.

 

Is het te veel gevraagd datzelfde respect ook in omgekeerde zin te verwachten? Het respect voor het wettelijke recht van een autonoom individu om zelf te kiezen hoe hij met zijn levenseinde omgaat?"

Yves Desmet, Politiek hoofdredacteur

DAAROM liberaal!

Uittreksel uit "Het geweten van het liberalisme is opgestaan", toespraak van Mathias De Clercq

 

"Liberalen willen dat elke mens zoveel mogelijk de kans heeft om zelf over zijn of haar leven te beschikken. Wij willen dat mensen voor zichzelf keuzes kunnen maken en dat die niet bepaald worden door paternalistische groepen of anonieme collectiviteiten. Maar wie opkomt voor het recht op zelfbeschikking van elke mens moet ook opkomen voor datzelfde recht voor andere mensen die vaak kansloos zijn.

 

Net in die zin zijn liberalen voorstander van een sterke overheid, met veel aandacht voor ondermeer onderwijs, een sterke sociale zekerheid en het milieu. Wat onderwijs betreft is het evident dat de overheid moet zorgen voor een kwalitatief hoogstaand en liefst zo neutraal mogelijk onderwijs, zodat afgestudeerden uiteindelijk zelf verantwoorde keuzes kunnen maken. Wat sociale zekerheid betreft zijn ware liberalen voorstander van een sterke sociale zekerheid zodat ouderen, zieken, gehandicapten en werklozen de mogelijkheid hebben om ook invulling te geven aan hun eigen levensplan. Wat milieu betreft moet de overheid ingrijpen om het recht op zelfbeschikking ook mogelijk te maken voor de toekomstige generaties.

 

Het zijn maar enkele voorbeelden van de sociale component van het liberalisme die in schril contrast staan met zogenaamd neoliberale, libertarische of populistische ideeën die de overheid willen verpulveren. Mijn stelling is dat een overheid noodzakelijk is om de vrijheid van mensen te garanderen.

 

In die zin volg ik de uitspraak van Henri Lacordaire: ‘Entre le fort et le faible, c’est la liberté qui opprime et c’est la loi qui affranchit!’ We hebben dus een overheid nodig willen we van onze vrijheid kunnen genieten."

 

Mathias De Clercq

Schepen van Economie, Jeugd, Werk en Middenstand te Gent

Voorzitter van het Centrum Emile Flamant

 

(De volledige toespraak van Mathias De Clercq vindt u op www.mathiasdeclercq.be)

ERFGOED: Negen Zuidlimburgse gemeenten gaan samenwerken

Op initiatief van de vzw Erfgoedcel Tongeren, gaan negen Zuidlimburgse gemeenten samenwerken rond roerend en immaterieel erfgoed. 

 

Hugo Biets, voorzitter van de vzw Erfgoedcel Tongeren en aangeduid als voorlopig voorzitter van de nieuwe Projectvereniging Erfgoed Haspengouw-Voeren: "Nadat reeds eerder de gemeenteraden van Borgloon, Gingelom, Hoeselt, Kortessem, Riemst, Tongeren, Voeren en Wellen beslisten toe te treden, vond deze week dinsdag een gesprek plaats met de stad Bilzen. Dat heeft ertoe geleid dat nu ook Bilzen aansluit bij deze nieuwe Projectvereniging Erfgoed Haspengouw-Voeren, die vanaf 1 januari 2009 het beleid inzake roerend en immaterieel erfgoed in de aangesloten Zuidlimburgse gemeenten zal voeren."

 

Biets: "Gisteren donderdag waren we dan in de gelegenheid om onze aanvraag om subsidiëring voor de periode 2009-2014 uitvoerig inhoudelijk toe te lichten aan de hiervoor bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap. We verwachten, op basis van ons aanvraagdossier, voor de Projectvereniging een flinke Vlaamse subsidie naar Zuid-Limburg te halen voor erfgoedwerking."

PATRICK DEWAEL : VICEPREMIER EN MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN

  Patrick Dewael is in de nieuwe regering vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken. Hij wordt daarmee de Limburgse "numero uno" in de federale regering en de hoogste Open Vld-minister.

Politieke loopbaan van Patrick Dewael

 

  • 1983 – heden : gemeenteraadslid in Tongeren
  • 1985 – 1999 : volksvertegenwoordiger
  • 1985 – 1992 : Vlaams minister van Cultuur
  • 1992 – 1999 : voorzitter van de VLD-fractie in de Kamer van Volksvertegenwoordigers
  • 1995 – heden : burgemeester van Tongeren
  • 1999 – 2001 : minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Financiën, Begroting en Buitenlands Beleid
  • 2001 – 2003 : minister-president van de Vlaamse regering
  • 2003 – 2007: vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken
  • december 2007 – maart 2008 : minister van Binnenlandse Zaken
  • sinds 20 maart 2008 : vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken

PROVINCIE: Wat met de Limburgse universiteit en hogescholen?…

Schriftelijke vraag aan de bestendige deputatie, ingediend op maandag

17 maart 2008 door Hugo Biets, provincieraadslid

 

De recente berichten rond de samenwerking van de Universiteit Hasselt met de Katholieke Universiteit Leuven wekken een aantal vragen; vooral omdat de in deze samenwerkingsovereenkomst voorziene nieuwe studierichtingen voor Limburg op weerstand blijken te stuiten van de andere Vlaamse universiteiten en ook van de Vlaamse minister van Onderwijs. Die weerstand is kennelijk gebaseerd op eerder gemaakte afspraken m.b.t. het universitair onderwijs in Vlaanderen.

 

– Zijn die afspraken eertijds ook door de Universiteit Hasselt en/of door de Associatie Limburg onderschreven?

 

– Is er, met het oog op het toch bekomen van nieuwe studierichtingen in Limburg, door de Associatie Limburg, door één of meer van de partners in die associatie, of door de KUL overleg gepleegd met de minister en/of met de andere Vlaamse universiteiten?

 

– Zo ja, met welk resultaat?

 

– Zo ja, was de deputatie of een andere Limburgse provinciale instantie bij zulk overleg betrokken of hiervan althans op de hoogte?

 

– Indien er hierover géén overleg heeft plaatsvonden met de minister en/of met de andere Vlaamse universiteiten, of indien dat overleg niet leidde tot een herziening van de eerdere afspraken rond het universitair onderwijs in Vlaanderen, waarom wordt dan toch een samenwerkingsovereenkomst afgesloten die clausules inhoudt die dus regelrecht lijken in te druisen tegen de eerdere afspraken op Vlaams vlak?

 

– Wat staat er te gebeuren met die samenwerking Hasselt-Leuven indien er inderdaad geen nieuwe studierichtingen naar Limburg zouden komen? Vervalt die samenwerking dan?

 

– En wat tenslotte met de bepaling in de samenwerkingsovereenkomst dat (ik citeer) “de twee universiteiten (Hasselt en Leuven) elkaars preferentiële partners zijn. Ze zullen pas met andere universiteiten kunnen samenwerken na wederzijds akkoord.” (Einde citaat)?

 

– Wat moet ik mij daarbij voorstellen?

 

– Wat betekent dat concreet voor de inter-Limburgse samenwerking van Hasselt en Maastricht en wat betekent dat concreet voor de tUL? 

 

Hugo Biets
provincieraadslid

Een lindeboom voor Marcel

Vandaag, zondag 16 maart, vond te Vliermaalroot de Limburgse boomplantactie plaats van de Vlaamse Liga tegen Kanker ("Kom op tegen kanker").  De milieudienst van de stad Tongeren verkocht hiervoor in de voorbije weken te Tongeren niet minder dan 402 boompakketten aan 7 euro per pakket. Hiervoor werden 402 "Tongerse" bomen geplant in het nieuwe bos.

 

Samen met Linda en Robby hebben we één van deze bomen, een lindeboom, geplant voor Marcel Engelborghs.

 

Moge hij duizend jaar worden.

 

De lindeboom werd bij de Kelten en de Germanen gezien als heilige boom. De godin Freya zou er zich in vestigen. De geest van de linde gold als beschermer voor huizen, bronnen en kerken. Ook later werd de lindeboom als ‘goede boom’ beschouwd. Huwelijken werden gesloten onder de linde; de duimen van de geliefden werden dan in de bast gedrukt. De lindeboom is vaak bezongen: bijvoorbeeld bij Schubert in Der Lindenbaum.

JULIANUS is open

Vanavond, woensdag 12 maart, is onder grote belangstelling het commercieel gedeelte van het Julianusproject feestelijk geopend. Dit commercieel gedeelte bestaat uit 24 winkels en biedt werk aan 120 personen. Helemaal voltooid zal het Julinausproject ook bestaan uit een viersterrenhotel, een ondergrondse parkeergarage, 31 appartementen, 7 stadswoningen, 4 lofts en de nog te restaureren gasthuiskapel.

 

Het gaat in totaal om een investering van 25 miljoen euro.

 

Dit Julianusproject moet gezien worden in de globale economische beleidsvisie van het stadsbestuur (Open Vld en sp.a). Dat beleid richt zich naar drie economische domeinen:

 

ontwikkeling van handel en diensten (met – ondermeer – het Julianusproject, het totaal vernieuwde gerechtsgebouw, de realisatie van de kleinhandelszone langs de Luikersteenweg en de geplande herinrichting van Stadhuisplein en Grote Markt)

 

uitbreiding van de industrie (met – vooral – de verdere uitbreiding van Tongeren-Oost met alweer 50 ha)

 

uitbouw van het toerisme (met – ondermeer – de uitbreiding van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum en het Pliniusproject).

 

Het feit dat dit soms – zoals in het geval van Ooit Tongeren – zwaar tegenvalt, is ongetwijfeld niet te vermijden. Maar ook dat mag en zal het stadsbestuur er niet van weerhouden te blijven vechten voor meer werk en meer welvaart via meer economie in Tongeren.

LEEFMILIEU: Stad organiseert Nacht van de Duisternis te Piringen

Zaterdag 15 maart organiseert Tongeren de Nacht van de Duisternis. Die avond staat de problematiek van lichthinder centraal. Om de avond extra in de kijker te zetten organiseert de milieudienst van de stad Tongeren een begeleide sterrenkijkwandeling in Piringen.

 
Deze wandeling is gratis en start aan de kerk van Piringen om 20 uur. Om helemaal te kunnen genieten van deze wandeling zal de openbare verlichting gedoofd worden tussen 20 en 23 uur. Ook de klemtoonverlichting van de wallen en de Basiliek worden dan gedoofd.

 

De wandeling duurt ongeveer 2 uur. Bij barre weersomstandigheden wordt er een vervangprogramma voorzien.

 

Meer informatie: Milieudienst van de stad Tongeren – 012/39.01.80 of www.nachtvandeduisternis.

LIMBURG: Vraag aan de deputatie over samenwerking Antwerpen-Luik

Ik stelde vandaag als provincieraadslid volgende vragen aan de bestendige deputatie van onze provincie over de zopas aangekondigde samenwerking op logistiek vlak tussen de havens van Antwerpen en Luik.

 

Het agentschap Belga meldde op maandag 10 maart 2008 dat de havens van Antwerpen en Luik hun samenwerking wensen uit te bouwen om een Europese grootmacht te worden op logistiek vlak. Luik en Antwerpen zien zichzelf als natuurlijke partners. Door het Albertkanaal is er een goed uitgebouwde transportroute tussen beide havensteden. Beide havenbesturen spreken van een verregaande logistieke integratie. Op termijn moet de as Antwerpen-Luik volgens hen uitgroeien tot een "Logistics Valley" met Europese allure.

 

1) Hoe kijkt de bestendige deputatie aan tegen dergelijke samenwerking van de havens van Antwerpen en Luik en met name tegen zulke "Logistics Valley" die zich dan toch in grote mate in Limburg zal situeren?

 

2) In welke mate doorkruist of verrijkt dit Antwerps-Luikse initiatief het beleid van de bestendige deputatie m.b.t. de logistieke ontwikkeling van Limburg?

 

3) Hoe ziet de bestendige deputatie de plaats en rol van Limburg in deze samenwerking?

 

4) Is de bestendige deputatie reeds op een of andere wijze betrokken bij dit overleg tussen Antwerpen en Luik? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, welke initiatieven overweegt de bestendige deputatie om bij dit overleg betrokken te worden?