PROVINCIE: Limburg logistiek hart tussen Antwerpen en Luik?

 

 

Hierbij mijn vraag als provincieraadslid aan de deputatie over de aangekondigde samenwerking tussen de havens van Antwerpen en Luik + het antwoord van de deputatie.

 

Vraag

Van: Biets Hugo
Verzonden: 11 maart 2008
Aan: kabgrif@limburg.be
onderwerp: schriftelijke vraag – Logistics Valley

 

Mevrouw de griffier,

 

Overeenkomstig het reglement wens ik volgende schriftelijke vraag te stellen.

Het agentschap Belga meldde op maandag 10 maart 2008 dat de havens vanAntwerpen en Luik hun samenwerking wensen uit te bouwen om een Europese grootmacht te worden op logistiek vlak. Luik en Antwerpen zien zichzelf als natuurlijke partners. Door het Albertkanaal is er een goed uitgebouwde transportroute tussen beide havensteden. Beide havenbesturen spreken van een verregaande logistieke integratie. Op termijn moet de as Antwerpen-Luik volgens hen uitgroeien tot een "Logistics Valley" met Europese allure.

1) Hoe kijkt de bestendige deputatie aan tegen dergelijke samenwerking van de havens van Antwerpen en Luiken met name tegen zulke "Logistics Valley" die zich dan toch in grote mate in Limburg zal situeren?

2) In welke mate doorkruist of verrijkt dit Antwerps-Luikse initiatief het beleid van de bestendige deputatie m.b.t.de logistieke ontwikkeling van Limburg?

3) Hoe ziet de bestendige deputatie de plaats en rol van Limburg in deze samenwerking?

4) Is de bestendige deputatie reeds op een of andere wijze betrokken bij dit overleg tussen Antwerpen en Luik? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, welke initiatieven overweegt de bestendige deputatie om bij dit overleg betrokken te worden?

Oprechte groeten

Get. Hugo Biets
Provincieraadslid

 

——-

 

Antwoord

 

2008-04-24

De heer Hugo BIETS
provincieraadslid
Kleinveldstraat 20
3700 TONGEREN

 

Geachte heer

 

Betreft: schriftelijke vraag – Logistics Valley (as Antwerpen-Luik)

 

In antwoord op uw schriftelijke vraag d.d. 11 maart 2008 betreffende de in rand vermelde aangelegenheid kunnen wij u meedelen dat er in 2007 inderdaad een samenwerkingsovereenkomst werd gesloten tussen het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA), Le Port Autonome de Liège, Services Promotion Initiatives en Province de Liège
(SPI+) betreffende een gemeenschappelijke investering en exploitatie voor het project Trilogiport voor de ontwikkeling van 100ha aaneengesloten, multimodaal logistiek bedrijventerrein aan het Albertkanaal te Luik.

 

Deze samenwerkingsovereenkomst is genomen in uitvoering van de vastgestelde beleidsprioriteiten van het Vlaamse en Waals gewest inzake de ontwikkeling van de logistieke sector. De Vlaamse beleidsopties vinden hun concrete uitwerking in het strategisch actieprogramma voor de Vlaamse zeehavens, m.n. ‘Flanders Port Area’. De Vlaamse zeehavens zijn de economische poorten van Vlaanderen. De ontwikkeling van Vlaanderen tot ‘Duurzame Poort op Europa’ wordt in ‘Vlaanderen in Actie’ beschouwd als een van de belangrijke uitdagingen. Vlaanderen heeft aldus de ambitie om de kwaliteit van zijn centrale ligging uit te bouwen in een stabiel weefsel van logistieke netwerken en als een efficiënte ontvangst-, opslag- en doorgangspoort.

 

In de nota ‘Flanders Port Area’ wordt gesteld dat de relatieve daling van de werkgelegenheid in de havens geen probleem hoeft te zijn wanneer deze wordt gecompenseerd door de creatie van toegevoegde waarde en werkgelegenheid buiten de havengebieden, i.c. het natuurlijke hinterland. Ook in het Strategisch Plan Haven Antwerpen van 2006 wordt deze koppeling met het hinterland aangegeven als een belangrijk element in de toekomstige ontwikkeling van de Haven.

 

In de eerste plaats wordt hiervoor gekeken naar de uitbouw van een netwerk van hinterlandregio’s waarmee een natuurlijke relatie bestaat, zoals het Economisch Netwerk Albertkanaal en Limburg. Met deze strategische beleidskeuzes kan invulling worden gegeven aan het concept van de Extended Gateway Antwerpen-Limburg, zoals omschreven in de studie van het Vlaams Instituut voor de Logistiek. De resultaten van deze studie zijn reeds ter kennis gebracht van de provincieraad en de raad heeft zich in consensus uitgesproken voor het doorbraakscenario.

 

In de uitvoering van dit scenario zoekt de provincie Limburg naar crossprovinciale samenwerkingsverbanden, i.c. Haven van Antwerpen en Haven Luik. Slechts door deze samenwerking kunnen wij er immers in slagen om de as
“Antwerpen-Limburg-Luik” te laten uitgroeien tot een “provinciegrenzen overschrijdende Logistics Valley” met Europese allures.

 

De ontwikkeling van een zogenaamde Logistics Valley is absoluut niet in tegenspraak met de provinciale beleidslijnen. Integendeel, de samenwerkingsovereenkomst tussen het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA), Le Port Autonome de Liège, Services Promotion Initiatives en Province de Liège (SPI+) is een verrijking en ligt volledig in het verlengde van de Limburgse logistieke ambitie, van het doorbraakscenario, van de crossprovinciale logistieke ontwikkeling en van de ontwikkeling van ENA, zoals voorzien in de Limburgovereenkomst.

 

Op 18 december 2007 is in het provinciehuis tijdens de zogenaamde Antwerpdag het voorbereidingstraject van de samenwerking tussen Limburg en GHA formeel gestart. Inmiddels is een visienota logistiek Limburg-GHA in gezamenlijk
overleg opgemaakt. Deze nota wordt op 17 april ondertekend door de betrokken partijen.

 

Aansluitend op deze gemeenschappelijke visie wordt vervolgens een samenwerkingsovereenkomst ontwikkeld en afgesloten worden tussen Limburg en GHA met als deadline voor ondertekening 15 juni a.s. Na ondertekening zal
overgegaan worden tot de concrete realisatie van de samenwerking.

 

Aansluitend op de samenwerkingsovereenkomst met het GHA zal in een volgende fase worden overgegaan tot de realisatie van een samenwerking met de Haven Luik (aanvang voorzien in de 2de helft 2008). De Limburgse actoren, i.c. het provinciebestuur en POM-Limburg zullen er blijven over waken dat in de samenwerkingsovereenkomsten voldoende waarborgen tot de creatie van toegevoegde economische waarde in onze provincie zal worden gerealiseerd.

 

Daarom neemt Limburg zelf het voortouw in de samenwerking met GHA en Haven Luik:

– M.b.t. Antwerpen : De POM Limburg en de werkgroep Extended Gateway van het Logistiek Platform Limburg (LPL) zijn verantwoordelijk voor de opmaak van de samenwerkingsovereenkomst GHALimburg.

– M.b.t. Luik : Leden van de LPL stuurgroep voeren momenteel verkennende gespreken met Logistics in Wallonië en de Haven van Luik.

Het provinciaal economisch beleid focust zich sterk op de ontwikkeling van de nieuwe beloftevolle speerpuntsectoren, i.c. de logistieke sector en de sector van de life sciences. Er worden geen inspanningen onverlet gelaten om vanuit de deputatie, POM-Limburg en het Logistiek Platform Limburg de logistieke potentie van onze provincie te valoriseren
door een interne provinciale ontwikkeling, door strategische samenwerking met GHA en Haven Luik en door samenwerking met Vlaams en Waals gewest.

 

In de hoop u met deze informatie van dienst te zijn, tekenen wij

met vriendelijke groeten

 

namens de deputatie

get. Renata Camps                     get. Marc Vandeput
provinciegriffier                         gedeputeerde

Advertisements