NOODWEER: wat te doen bij erkenning als ramp?

Slachtoffer van een natuurramp?

 

Als je het slachtoffer bent van een officieel erkende natuurramp, kan je een vraag om financiële tussenkomst indienen. Je moet het bewijs kunnen leveren van de geleden schade. Neem dus foto’s en bewaar facturen en bewijsstukken.

 

De erkenning van de ramp

 

De burgemeester van een getroffen gemeente moet bij de gouverneur een vraag tot erkenning van de ramp indienen. Deze vraag moet minstens volgende elementen bevatten:

  • de juiste geografische uitgestrektheid van de ramp (opsomming van straten en wijken)
  • het aantal slachtoffers
  • de aard van de schade (particulieren, bedrijven en/of landbouw – roerend en/of onroerend goed)
  • een raming van de schade

Ondertussen kan de gemeente de slachtoffers helpen bij het samenstellen van een voorlopig dossier.

De gouverneur stelt een dossier voor zijn provincie samen. Dit dossier wordt vervolgens aan de minister van Binnenlandse Zaken bezorgd.

De minister van Binnenlandse Zaken legt het dossier voor aan de ministerraad. De ministerraad beslist om de ramp wel of niet te erkennen als een algemene ramp. De erkenning gebeurt op basis van 2 criteria:

  • het uitzonderlijk karakter van de ramp op basis van statistieken van het KMI,
  • de omvang van de schade moet groter zijn dan 1 250 000 EUR.

 

De vraag om schadevergoeding

 

De vraag om schadevergoeding kan pas ingediend worden na de officiële erkenning van de ramp. De vraag wordt ingediend bij de gouverneur van de provincie.

Om je te helpen bij het opstellen van je schadedossier organiseert de gouverneur, in samenwerking met de burgemeesters, informatiebijeenkomsten in elke gemeente.

De burgemeester zal binnen het gemeentebestuur een ambtenaar aanduiden die als taak heeft:

  • je te helpen bij het invullen van formulieren en het samenstellen van het dossier
  • als contactpersoon op te treden met de dienst Rampenschade van het provinciebestuur om de verwerking van je vraag te bespoedigen

De gouverneur beslist over het bedrag van de financiële tussenkomst en dit op basis van je dossier en van het verslag van een expert.

Advertisements