MILIEU: Wat doen met bouw- en sloopafval?

Mededeling van Hugo  Biets, schepen van Leefmilieu, Financiën en Onderwijs

 

Wat met bouw- en sloopafval?

 

Op dit ogenblik is er geen specifieke milieuwetgeving voor het slopen van gebouwen en dergelijke. Iedereen mag een gebouw slopen mits hij hierbij het gevaarlijke afval gescheiden houdt van het overige afval en mits natuurlijk voldaan wordt aan andere wetgeving (o.a. bouwvergunning, wetgeving in verband met erkenning van aannemers, wetgeving betreffende arbeidsbescherming enz…).

 

Asbesthoudend bouwafval dient gescheiden ingezameld te worden. Alle soorten asbesthoudend bouwafval zijn immers gevaarlijke afvalstoffen. Enkel ondernemingen die erkend zijn door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) mogen asbest verwijderen in een gebouw, tenzij het enkel over asbestcement (dakbedekking) of ander hechtgebonden asbestafval gaat. Deze mag u zelf verwijderen. Probeer daarbij zoveel mogelijk stofvorming te voorkomen. Hierbij moet ook voldaan worden aan VLAREM II deel 6: milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen, hoofdstuk 6.4: beheersing van asbest.

 

Inert puin dient bij voorkeur hergebruikt te worden. Daarvoor dient het eerst gebroken te worden in een (vergunde) puinbreekinstallatie. Inert puin van afbraakwerken moet worden verwerkt in een puinbreker mét Copro- of gelijkwaardige keuring. Daarna kan het, onder voorwaarden, hergebruikt worden in wegen- en andere werken. De stad Tongeren geeft hierbij het goede voorbeeld en gebruikt zelf steeds bij alle werken Copro- gekeurd breekpuin. Indien het puin, eventueel na reiniging, niet herbruikbaar is, kan het gestort worden op een vergunde stortplaats.

 

Meer info over vergunde puinbrekers en hergebruik van bouw- en sloopafval, vindt u op de website van de OVAM (www.ovam.be).