PROVINCIE: Liberale provincieraadsleden antwoorden voorzitter ACV-Limburg

Aan de heer Mathieu Verjans, voorzitter van het ACV-Limburg

 

 

Geachte heer Verjans

 

Uw voorstel aan het provinciebestuur had al onze aandacht.

 

 

Wij zijn zo vrij er drie bedenkingen bij te maken.

 

1) Wat ons toch wel bijzonder opvalt is het feit dat u op het vlak van een provinciale bijdrage aan een economisch herstelbeleid blijkbaar meer – zo al niet uitsluitend – heil verwacht vanwege gedeputeerden die NIET voor het provinciale economische beleid bevoegd zijn, dan vanwege de gedeputeerde die WEL voor het provinciale economische beleid bevoegd is.

 

2) Wij herinneren graag aan een aantal recente tussenkomsten, vragen en voorstellen vanwege onze fractie m.b.t. het trachten aan te zwengelen van de economie.
Zo – bijvoorbeeld – ons voorstel aan de deputatie om alle invloed aan te wenden voor een verlaging, ook voor nieuwbouwwerken, van de BTW tot 6 %.
Zo ook – bijvoorbeeld – onze vraag aan de deputatie om de facturen van leveranciers en dienstverleners binnen een termijn van maximum 30 dagen te betalen, teneinde wat extra "financiële zuurstof" te geven aan de betrokken ondernemingen en acute liquiditeitsproblemen (enigszins) te verlichten.

 

3) Uw uithaal kan niet anders dan bij velen in Limburg de indruk wekken dat, naast de beide centrale overheden (federaal en Vlaams) ook de provincies een (zeer) belangrijke, eigen en directe bijdrage kunnen leveren aan een economisch herstel. Dit is – helaas – niét het geval. In de huidige staatkundige constellatie kan een provincie slechts in zeer beperkte mate een beleid ontwikkelen met duidelijke impact op de streekeconomie. In de praktijk handelt het dan doorgaans enkel om een aantal "flankerende maatregelen". Wie echt wil dat de provincies een beduidend fellere stempel drukken op een economisch herstelbeleid in hun streek, ontsnapt er o.i. niet aan om meteen ook te ijveren voor meer politieke bevoegdheden op economisch vlak voor de provincies.

 

Met oprechte achting
Edith Bijnens
Fractieleider Open Vld provincieraad

MILIEU: Provinciale milieuvergunning voor opvullen spoorwegbedding is er

Het stadsbestuur ontving zopas het besluit van de bestendige deputatie van de provincie Limburg waarbij aan de stad Tongeren een milieuvergunning wordt verleend voor het opvullen van de voormalige spoorwegbedding in de Henisstraat (wijk Nieuw-Tongeren).

 

De vergunning wordt verleend voor een termijn van twee jaar die eindigt op 18 februari 2011.

 

Deze werken zijn reeds eerder door de stad in concessie gegeven aan het bedrijf Carmans Wegenbouw nv uit Lummen.

PROVINCIE: En wat met de transfers BINNEN Vlaanderen?

De transfers van Vlaanderen naar Wallonië. Het is bijna dagelijks nieuws.

Maar hoe zit het met diezelfde transfers binnen Vlaanderen en binnen Wallonië, tussen de verschillende provincies?

 

Ik stelde er de volgende vraag over aan de bestendige deputatie van de provincie Limburg.

 

Geachte deputatie

In het weekblad Knack las ik vorige week de volgende uitspraak van PVDA-voorzitter Mertens: “Als we het over regionale transfers hebben, dan zijn die van Waals-Brabant naar Limburg vandaag het grootst.”

Hoewel allerminst geneigd standpunten, uitspraken of wat dan ook van genoemde partij voor waar aan te nemen, vernam ik niettemin graag of de Provincie Limburg over cijfers beschikt m.b.t. transfers tussen de vijf Vlaamse provincies en/of de tien Belgische provincies.

Mocht dit het geval zijn, dan verzoek ik u mij deze informatie spoedig te bezorgen.

Oprechte groeten

Hugo Biets, provincieraadslid

ONDERWIJS: 5de leerjaar van “De Herik” wint 2de prijs in provinciale wedstrijd

 

De Limburgse Minaraad (dat is de provinciale adviesraad voor milieu en natuur) organiseerde eind vorig jaar een logowedstrijd n.a.v. zijn 10-jarig bestaan. De jury van deze wedstrijd bestond uit vertegenwoordigers van deze Limburgse Minaraad, van Milieuzorg-op-School (MOS) en van het project "Gemeenten Adopteren Limburgse Soorten".

Drie uitzendingen werden door de jury bekroond.

Op de 2de plaats eindigde het vijfde leerjaar van de Gemeentelijke Basisschool "De Herik" uit Henis (Tongeren) met een ontwerp rond de Steenuil. De school ontvangt hiervoor een bon van 100 euro voor aankoop van educatieve materialen.

Hugo Biets, schepen van leefmilieu, financiën en onderwijs

ONDERWIJS: Alweer meer leerlingen in Tongerse gemeentescholen

In februari vorig jaar telden de Tongerse gemeentescholen in totaal 804 leerlingen. Bij de jaarlijkse officiële telling, begin februari van dit jaar, is vastgesteld dat dit aantal is opgelopen tot 819: een toename dus met 15.

Onderwijsschepen Hugo Biets: “Met 819 leerlingen, waarvan 286 kleuters in het kleuteronderwijs en 533 leerlingen in het lager onderwijs, halen we het hoogste cijfer sinds we de jaarlijkse aantallen bijhouden. We verbeteren dus het recordaantal van vorig jaar.”

Ook de Scholengemeenschap Haspengouw – dat is het samenwerkingsverband van de gemeentescholen van Tongeren, Gingelom en Heers – ging er flink op vooruit. “Onze scholengemeenschap – met scholen in 13 Haspengouwse dorpen (Henis, Piringen, Nerem, Vreren, Koninksem, Mal, Vechmaal, Mielen-boven-Aalst, Borlo, Jeuk, Montenaken, Gingelom en Niel) – telt nu 1.563 leerlingen”, aldus Biets die ook de voorzitter is van deze Scholengemeenschap Haspengouw.

MILIEU: Wie is politiek bevoegd voor het kappen van bomen op de Beukenberg?

Ondermeer in het licht van de facebook-groep "Stop met het afbreken van Beukenberg!" deed de milieudienst van de stad Tongeren een onderzoek in verband met het kappen van bomen op de Beukenberg.

 

Vandaag ontving ik het resultaat.

 

– De "kapmachtiging" is op 3 november 2004 afgeleverd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Departement Leefmilieu en Infrastructuur – Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer – Afdeling Bos en Groen – Privé-bos.

– Het gaat om de percelen TONGEREN A 837 A – 838.

– Via deze "kapmachtiging" wordt de privé-eigenaar van het bos "gemachtigd om bovenvermelde percelen af te zetten als hakhout".

– Deze "kapmachtiging" blijft geldig tot 3 november 2009.

– Het stadsbestuur van Tongeren is op geen enkele wijze bij deze beslissing betrokken geworden.

– Op 3 november 2004 was de heer Kris Peeters in de Vlaamse regering minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur. Het Departement Leefmilieu en Infrastructuur was zijn verantwoordelijkheid. 

– De heer Yves Leterme was op 3 november 2004 minister-president van de Vlaamse regering.

 

Hugo Biets, schepen van Leefmilieu, Financiën en Onderwijs

OPEN VLD: Limburgs lijstvormingscomite samengesteld

Het provinciaal bestuur van Open Vld-Limburg heeft vorige week het lijstvormingscomité voor de verkiezingen van juni samengesteld:

 

Patrick Dewael (voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers), Marino Keulen (Vlaams minister), Jeannine Leduc (ere-senator), Gilbert Van Baelen (gedeputeerde), Piet Schiepers (provinciaal partijvoorzitter), Hilde Quintin (voormalig provinciaal partijvoorzitter), Roel Van Broeckhoven (provinciaal voorzitter Jong VLD), Hugo Biets.

 

Al in 2007 zijn door het provinciale partijbestuur drie plaatsen op de Limburgse liberale lijst voor het Vlaamse parlement toegewezen:

 

– de eerste plaats aan Marino Keulen

– de tweede plaats aan Lydia Peeters, burgemeester stad Dilsen-Stokkem en provincieraadslid kanton Maaseik

– de laatste plaats bij de opvolgers aan Patrick Dewael.

EROSIE: Vlaanderen onderneemt zelf niets

De stad Tongeren krijgt een subsidie van 117.762,26 euro voor erosiebestrijdingswerken in Diets-Heur, Vreren en Nerem. Dat laat de Vlaamse overheid weten. Het gaat om werken die de stad in totaal 157.016,35 euro kosten. Op dat bedrag krijgt de stad 75 % subsidie van Vlaanderen.

 

Schepen Hugo Biets: "Ik vind het allemaal vreemd. Vlaanderen heeft dus geld om subsidies aan anderen te geven voor erosiebestrijding. Maar Vlaanderen onderneemt zelf niets. Alhoewel Vlaanderen – in tegenstelling met bijna alle steden en gemeenten – wèl geld heeft. Heel veel geld zelfs. En toch wacht Vlaanderen, op dat zo belangrijke vlak van bodemerosie, af wat anderen doen: bijvoorbeeld onze steden en gemeenten, met oneindig minder geld dan Vlaanderen en met bovendien wél schulden. Ik krijg dan ook de indruk dat, als het van Vlaanderen afhangt, de mensen in Diets-Heur, Vreren, Nerem en overal elders blijkbaar gewoonweg mogen verzuipen in de modder."

MILIEU: RUTTEN BY NIGHT op zaterdagavond 28 maart

Op zaterdag 28 maart, tijdens de nacht van de duisternis, organiseert de milieudienst van de stad Tongeren in samenwerking met Leefmilieu Tongeren een begeleide sterrenkijkwandeling te Rutten.

Schepen van Leefmilieu Hugo Biets: "De wandelaars vertrekken om 20 uur aan de kerk van Rutten. De openbare verlichting wordt in heel Rutten gedoofd. Ook de klemtoonverlichting van de wallen en de Basiliek wordt uitgeschakeld."

 
Vergeet alvast uw wandelschoenen of laarzen niet. Bij slecht weer bieden wij een vervangprogramma aan.

 

Meer weten?
Milieudienst stad Tongeren, duurzaamheidsambtenaar – tel. 012 / 39 01 80

ONDERWIJS: Gemeenteschool van Mal wordt verbouwd

Het schepencollege van Tongeren heeft beslist om de gemeenteschool van Mal te laten renoveren.

 

Schepen voor Onderwijs Hugo Biets legt uit: “In eerste instantie wordt er een klaspaviljoen van 54m² op de bestaande speelplaats geplaatst. Om de speelplaats uit te breiden, zal het stadsbestuur het naastliggende stuk grond aankopen. Door het niveauverschil zal er een trap vanaf de huidige speelplaats moeten komen. Over een gedeelte van deze nieuwe speelplaats zal dan een eenvoudig afdak geplaatst worden. Dit gedeelte zal gebruikt worden als overdekte speelplaats."

 

"Om toegang te krijgen tot de nieuwe speelplaats zal een deel van de huidige overdekte speelplaats gesloopt moeten worden. In een volgende fase zal de bovenste verdieping van het oud-schoolhuis omgebouwd worden tot directeurslokaal en secretariaat. Het gelijkvloers zal ingericht worden als kleuterklas en de keuken zal leraarslokaal worden. Alles is afhankelijk van de mogelijkheid tot aankoop van het perceel achter de huidige speelplaats.”

 

(Overgenomen uit "Het Belang van Limburg" van woensdag 4 februari)