MILIEU: De steenmarters hangen mij de keel uit

 

Ik richtte deze week het volgende verzoek tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur:

 

Mevrouw de minister

Ik ben zo vrij uw aandacht te vragen voor het probleem van de aanhoudende overpopulatie van steenmarters in o.a. de regio Tongeren. Deze overpopulatie zorgt voor heel wat overlast.

U zult het met mij eens zijn dat dit niet goed is. Uiteraard niet voor de steeds talrijker wordende slachtoffers van de strooptochten van de steenmarter in woningen en in wagens. Maar dit is ook niet goed voor het milieu zélf: een te hoog tolerantiebeleid met ernstige overlast tot gevolg, hypothekeert bij een groot publiek ieder milieubeleid.

Om die reden moge ik u vragen de mogelijkheden te willen onderzoeken om – net zoals voor andere kwaadwildsoorten – ook voor steenmarters een ruimere bestrijding (o.a. via de jacht) toe te laten.

Met bijzondere hoogachting

Hugo Biets
Schepen van leefmilieu, financiën en onderwijs
Stad Tongeren

MILIEU: Stad Tongeren doet mee aan eerste Fair Trade-beurs in Zuid-Limburg

Voor het eerst wordt een heuse FairTrade-beurs georganiseerd in Zuid-Limburg. Initiatiefnemer is de stad Sint-Truiden. De beurs krijgt de steun van de gemeentebesturen en trekkersgroepen van Tongeren, Herk-de-Stad, Alken en Nieuwerkerken alsook van Stayen (Sint-Truiden).

 

Hugo Biets: "De beurs vindt plaats in het nieuwe complex van Stayen (voetbalclub STVV) op dinsdag 13 en woensdag 14 oktober 2009 en is gericht naar alle handelaars, bedrijven, instellingen, horeca en toerisme. Natuurlijk word took het grote publiek uitgenodigd om kennis te maken met de vele producten van eerlijke handel. Er wordt speciale aandacht gegeven aan producten uit eigen streek. Men kan er ook producten kopen. De toegang is gratis."

 

Programma van de beurs:

* Dinsdag 13 oktober 2009:
10u00-14u00: toegankelijk voor professionelen
14u00-18u00: toegankelijk voor iedereen
19u30: debat ‘Ondernemen en Fair Trade, hoe zit dat?’
20u45: eerlijk optreden van Les Offs

* Woensdag 14 oktober 2009:
09u00-13u00: toegankelijk voor professionelen
13u00-17u00: toegankelijk voor iedereen

* Doorlopend eerlijk restaurant met bar aan democratische prijzen.

 

Meer info: http://www.fairtradebeurs.be of tel. 012/390 180, duurzaamheidsambtenaar stad Tongeren.

FINANCIEN: Stadsrekening 2008 sluit met batig saldo van 7.406.007,18 euro

Rekening 2008 van de stad Tongeren

GEWONE DIENST

 

De begrotingsrekening 2008 sluit in de gewone dienst met een batig saldo van 7.406.007,18 euro.

1/ GEWONE ONTVANGSTEN

 

Het gaat om drie soorten gewone ontvangsten:

1- ontvangsten uit prestaties zoals verhuringen, verpachtingen, terugvorderingen, parkeerinkomsten, enz.

2- ontvangsten uit overdrachten zoals het gemeentefonds, de gemeentebelastingen, subsidies, enz.

3- schuldontvangsten: dat slaat op intresten uit beleggingen en dividenden

Algemeen: de ontvangsten van de stad zijn in 2008 licht gedaald in vergelijking met 2007, alhoewel ik dat meteen moet relativeren. In 2007 kenden we immers de opbrengst uit de verkoop van de Dexia-aandelen voor een bedrag van 1,7 mio euro. Indien we met die toch uitzonderlijke ontvangst géén rekening zouden houden, dan blijft de daling van de ontvangsten in 2008 beperkt tot ongeveer 143.000 euro in vergelijking met 2007.

Toch zijn er heel wat verschuivingen vast te stellen. Zo dalen de opbrengsten uit de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting in 2008 in vergelijking met 2007 met (afgerond) netto 389.000 euro.

De opbrengsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing stegen dan weer met afgerond 125.000 euro.

Toch ook nog even de kostprijs van ons gemeentelijk onderwijs vermelden. In 2008 kostte ons gemeentelijk onderwijs ons in de gewone dienst welgeteld 84.758,13 euro : dat is nog 44.000 euro minder dan in 2007.

2/ GEWONE UITGAVEN

 

Het gaat om vier soorten gewone uitgaven:

1- personeel

2- werkingskosten

3- overdrachten

4- schulduitgaven.

1) De personeelsuitgaven stegen in 2008 – wanneer men geen rekening houdt met de uitgaven van het gemeentelijk onderwijzend personeel – met (afgerond) 811.000 euro. Dat is in grote hoofdzaak enerzijds te wijten aan de 3 index-aanpassingen in 2008 en anderzijds aan de overheveling van het personeel van VZW De Velinx naar de stad.

2) De werkingskosten tenslotte stegen in 2008 met 1,1 mio euro. Blikvanger daarbij is de sector “Jeugd, Volksontwikkeling en Kunst” waarvan de werkingskosten stegen van 189.000 euro in 2007 naar 903.000 euro in 2008: ook dat heeft veel te maken met het feit dat de stad vanaf 2008 de werking van De Velinx overnam van de VZW.

3) De overdrachten daalden met ruim 2 mio euro waarvan echter de opbrengst uit de verkoop van de Dexia-aandelen ten bedrage van 1,7 mio overgedragen is vanuit de stadskas naar ons pensioenfonds. “Netto” gaat het slechts om een daling van de overdrachten van een kleine 300.000 euro. Dat heef talles te maken met het wegvallen van de werkingstoelage in 2008 aan VZW De Velinx.

4) De schulduitgaven daalden met (afgerond) 538.000 euro. Dat is te danken aan de vermindering van de schuldaflossingen in het kader van onze toetreding tot het Lokaal Pact.

Hier toch vermelden dat we in 2008 al 888.000 euro betaalden in het tekort van Limburg.net. en dat we 4,3 mio euro betaalden aan het aflossen van leningen (700.000 euro minder dan het jaar voordien).

 

BUITENGEWONE DIENST

 

In de buitengewone dienst toont de rekening 2008 een batig saldo van 2.990.530,91 euro.

Hier toch nog even wijzen op de omvang van de investeringen in 2008 voor een totaal bedrag van 9.767.469 euro. Deze investeringen deden zich in hoofdzaak voor in twee sectoren: enerzijds in de sector “Verkeer en waterstaat” voor meer dan 6,9 mio euro en anderzijds in de sector “Handel, nijverheid en middenstand” voor meer dan 1,2 mio euro.

 

ALGEMEEN BESLUIT

 

1) Batig saldo in de gewone dienst van 7.406.007 euro

2) Het reservefonds diende niet aangesproken; in het reservefonds zit dus nog altijd 4.463.308 euro

3) De financiële toestand van de stad is dus behoorlijk gezond

4) Toch geen verkeerde conclusies trekken: de grootste omzichtigheid blijft geboden, willen we ook onze financiële meerjarenplanning in evenwicht houden (en dat is wettelijk verplicht). Dus geen reden voor euforie, zeker niet in het licht van de financiële en economische crisis die ook een weerslag heeft op de stadsfinancies.

________________

28 september 2009

Hugo Biets, schepen van financiën

MILIEU: Informatie-avond over isolatie voor particulieren

Op woensdag 30 september houdt de stad Tongeren, samen met de stad Bilzen, de gemeente Riemst, de provincie Limburg , het Steunpunt Duurzaam Bouwen Limburg en Infrax een informatie-avond over ISOLATIE.

 

Plaats: Feestzaal stadhuis Tongeren, Stadhuisplein.

Aanvang: 19.30 uur.

 

Welke vormen van isolatie zijn? Wat moet je weten over muur-, vloer-, dakisolatie en superisolerende beglazing? Hoe isoleren? Welke materialen gebruik je best? Waarom is ventileren belangrijk? Welke premies kan je krijgen? Enz.

 

De informatie-avond wordt geïllustreerd met foto’s en demonstratiemateriaal.

 

Inschrijven is niet nodig. Deelname is gratis. Iedereen welkom!

ONDERWIJS: Meer leerlingen in gemeentescholen

Op 1 september 2009 telde het gemeentelijk onderwijs van de stad Tongeren 803 leerlingen. Dat zijn er 13 meer dan op 1 september 2008 en 37 meer dan op 1 september 2007.

Per gemeentelijke basisschool (GBS) gaat het om volgende aantallen:
-GBS Henis (met vestigingen in Henis, Nerem en Piringen): 102 kleuteronderwijs + 247 lager  onderwijs = 349
-GBS Vreren (met vestigingen in Vreren en Koninksem): 110 kleuter + 192 lager = 302
-GBS Mal (met vestiging in Mal): 61 kleuter + 91 lager = 152.

 

Ook het aantal leerlingen in de Scholengemeenschap Haspengouw neemt verder toe. Deze scholengemeenschap wordt gevormd door de twee gemeentescholen van Gingelom, de gemeentelijke kleuterschool te Heers (Vechmaal) en de drie gemeentescholen te Tongeren.

 

"Twee jaar geleden, in september 2007, telden we in de Scholengemeenschap Haspengouw 1.463 leerlingen. Vorig jaar waren er dat 1.495 en dit jaar op 1 september ging het om 1.522 leerlingen", zegt de Tongerse onderwijsschepen Hugo Biets die ook voorzitter is van de Scholengemeenschap Haspengouw.

PROVINCIE: Mijn ontslag uit het Tongershuis

Op 5 september deelde ik de voorzitter van de provincieraad schriftelijk mee dat ik ontslag nam als afgevaardigde van de provincie Limburg in de raad van bestuur en in de algemene vergadering van het Tongerhuis.

 

Na het zonder meer naast zich neerleggen door het dagelijks bestuur van het Tongershuis van het door mij onderschreven standpunt van de Tongerse gemeenteraad in de kwestie van het gedwongen ontslag van drie personeelsleden, was het voor mij volstrekt uitgesloten om nog verder te kunnen en nog verder te willen functioneren, op welke wijze dan ook, in het Tongershuis. 

 

Als gevolg van dit ontslag heeft de provincieraad woensdag mijn collega-provincieraadslid Christel Willems uit Bilzen verkozen als de nieuwe afgevaardigde van de provincie Limburg in de algemene vergadering van het Tongershuis. Christel wordt tevens voorgedragen als kandidaat-lid van de raad van bestuur van het Tongershuis.

MILIEU: Stad Tongeren plaatst 25 bladkorven

 
In 2007 en 2008 werden er in Tongeren bladkorven geplaatst. Het ging toen om vijf korven in de wijk Hubensbeemden.
Schepen van leefmilieu Hugo Biets: “Bladkorven zijn bedoeld om de bewoners van een straat of wijk toe te laten zelf de gevallen bladeren van bomen op het openbaar domein in een bladkorf te dumpen. De stad zorgt voor het regelmatig ledigen van de bladkorven. Op die wijze helpen de bewoners dus zelf vrijwillig mee aan het verbeteren van comfort en uitzicht van hun straat of wijk.”

 

“De wijk Hubensbeemden betrof een proefproject. De ervaring daarmee was echter zodanig positief dat we besloten hebben om het aantal bladkorven te verhogen tot 25. Er komen ditmaal vier bladkorven in de wijk Hubensbeemden, zeven in de wijk Sint-Antoniusveld (Achter de Statie), vijf in de wijk van de nieuwe Paspoel, zes in de wijk Binnenveldje te Koninksem en drie in de wijk Kleinveld te Vreren. Wij rekenen ook ditmaal uiteraard op het engagement van een aantal bewoners in deze vijf wijken. “