FINANCIEN: Stadsrekening 2008 sluit met batig saldo van 7.406.007,18 euro

Rekening 2008 van de stad Tongeren

GEWONE DIENST

 

De begrotingsrekening 2008 sluit in de gewone dienst met een batig saldo van 7.406.007,18 euro.

1/ GEWONE ONTVANGSTEN

 

Het gaat om drie soorten gewone ontvangsten:

1- ontvangsten uit prestaties zoals verhuringen, verpachtingen, terugvorderingen, parkeerinkomsten, enz.

2- ontvangsten uit overdrachten zoals het gemeentefonds, de gemeentebelastingen, subsidies, enz.

3- schuldontvangsten: dat slaat op intresten uit beleggingen en dividenden

Algemeen: de ontvangsten van de stad zijn in 2008 licht gedaald in vergelijking met 2007, alhoewel ik dat meteen moet relativeren. In 2007 kenden we immers de opbrengst uit de verkoop van de Dexia-aandelen voor een bedrag van 1,7 mio euro. Indien we met die toch uitzonderlijke ontvangst géén rekening zouden houden, dan blijft de daling van de ontvangsten in 2008 beperkt tot ongeveer 143.000 euro in vergelijking met 2007.

Toch zijn er heel wat verschuivingen vast te stellen. Zo dalen de opbrengsten uit de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting in 2008 in vergelijking met 2007 met (afgerond) netto 389.000 euro.

De opbrengsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing stegen dan weer met afgerond 125.000 euro.

Toch ook nog even de kostprijs van ons gemeentelijk onderwijs vermelden. In 2008 kostte ons gemeentelijk onderwijs ons in de gewone dienst welgeteld 84.758,13 euro : dat is nog 44.000 euro minder dan in 2007.

2/ GEWONE UITGAVEN

 

Het gaat om vier soorten gewone uitgaven:

1- personeel

2- werkingskosten

3- overdrachten

4- schulduitgaven.

1) De personeelsuitgaven stegen in 2008 – wanneer men geen rekening houdt met de uitgaven van het gemeentelijk onderwijzend personeel – met (afgerond) 811.000 euro. Dat is in grote hoofdzaak enerzijds te wijten aan de 3 index-aanpassingen in 2008 en anderzijds aan de overheveling van het personeel van VZW De Velinx naar de stad.

2) De werkingskosten tenslotte stegen in 2008 met 1,1 mio euro. Blikvanger daarbij is de sector “Jeugd, Volksontwikkeling en Kunst” waarvan de werkingskosten stegen van 189.000 euro in 2007 naar 903.000 euro in 2008: ook dat heeft veel te maken met het feit dat de stad vanaf 2008 de werking van De Velinx overnam van de VZW.

3) De overdrachten daalden met ruim 2 mio euro waarvan echter de opbrengst uit de verkoop van de Dexia-aandelen ten bedrage van 1,7 mio overgedragen is vanuit de stadskas naar ons pensioenfonds. “Netto” gaat het slechts om een daling van de overdrachten van een kleine 300.000 euro. Dat heef talles te maken met het wegvallen van de werkingstoelage in 2008 aan VZW De Velinx.

4) De schulduitgaven daalden met (afgerond) 538.000 euro. Dat is te danken aan de vermindering van de schuldaflossingen in het kader van onze toetreding tot het Lokaal Pact.

Hier toch vermelden dat we in 2008 al 888.000 euro betaalden in het tekort van Limburg.net. en dat we 4,3 mio euro betaalden aan het aflossen van leningen (700.000 euro minder dan het jaar voordien).

 

BUITENGEWONE DIENST

 

In de buitengewone dienst toont de rekening 2008 een batig saldo van 2.990.530,91 euro.

Hier toch nog even wijzen op de omvang van de investeringen in 2008 voor een totaal bedrag van 9.767.469 euro. Deze investeringen deden zich in hoofdzaak voor in twee sectoren: enerzijds in de sector “Verkeer en waterstaat” voor meer dan 6,9 mio euro en anderzijds in de sector “Handel, nijverheid en middenstand” voor meer dan 1,2 mio euro.

 

ALGEMEEN BESLUIT

 

1) Batig saldo in de gewone dienst van 7.406.007 euro

2) Het reservefonds diende niet aangesproken; in het reservefonds zit dus nog altijd 4.463.308 euro

3) De financiële toestand van de stad is dus behoorlijk gezond

4) Toch geen verkeerde conclusies trekken: de grootste omzichtigheid blijft geboden, willen we ook onze financiële meerjarenplanning in evenwicht houden (en dat is wettelijk verplicht). Dus geen reden voor euforie, zeker niet in het licht van de financiële en economische crisis die ook een weerslag heeft op de stadsfinancies.

________________

28 september 2009

Hugo Biets, schepen van financiën

Advertisements