Bevoegdheden leden schepencollege vanaf 21 juli

Patrick Dewael, burgemeester
·         politie en veiligheidsbeleid
·         brandweer
·         personeel en syndicaal overleg
·         cultuur (met inbegrip van bibliotheek, erfgoed en archief)
·         verkeer
·         parkeerbeleid samen met Schepen Vrancken
·         stadsontwikkeling
·         burgerlijke stand
·         toezicht op het OCMW
·         toezicht op de kerkfabrieken

Johnny Vrancken, schepen van Ruimtelijke Ordening en Economie
·         ruimtelijke ordening en stedenbouw
·         economie en middenstand
·         sociale economie
·         industrieterreinen (samen met Schepen Schiepers)
·         parkeerbeleid (samen met de Burgemeester)
·         markten en kermissen
·         Europese steunprogramma’s

Christiane Thys, schepen van Toerisme en Onderwijs
·         toerisme
·         onderwijs
·         buitenschoolse kinderopvang (samen met Schepen Stassen)
·         vaderlandslievende verenigingen
·         feestelijkheden
·         dierenwelzijn

Gerard Stassen, schepen van Sport en Jeugd
·         sport
·         jeugd
·         buitenschoolse kinderopvang (samen met schepen Thys)
·         monumenten en archeologie

Julien Boulet, schepen van Bevolking en Wijken
·         bevolking
·         wijken en buurten
·         informatica (met inbegrip van het GIS)
·         kerkhoven
·         gelijke kansen
·         gehandicaptenbeleid
·         gezondheid
·         ontwikkelingsamenwerking
·         preventie

Hugo Biets, schepen van Financiën en Milieu
·         financiën en begroting
·         autonoom stadsbedrijf (met inbegrip van NV Plinius)
·         patrimoniumregie (financieel beheer)
·         milieu en natuur
·         landbouw
·         woonbeleid

Guy Schiepers, schepen van Openbare Werken en Industrie
·         openbare werken met inbegrip van de gebouwen
·         industrieterreinen
·         informatie
·         veiligheid op het werk
·         administratieve vereenvoudiging
·         nutsmaatschappijen
·         toegankelijkheid
·         toezicht op het AZ Vesalius

Johnny Noirhomme, OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken
·         welzijnsbeleid
·         gezinsbeleid
·         seniorenbeleid
·         werk en PWA

Advertisements