PROVINCIERAAD: Zijn de inkomens van de Limburgers hoger of lager dan die van de Vlamingen, de Brusselaars of de Walen?

 

Geachte gouverneur
Geachte deputatie

Onlangs verscheen in vele media het bericht dat het gemiddelde inkomen in het Vlaamse Gewest 17 % hoger is dan in het Waalse Gewest en 11 % hoger dan in het Brussels Hoofdstelijk Gewest. Dit blijkt volgens dat bericht uit de "Regionale Rekeningen 2008-2009".

Graag vernam ik of u beschikt over inlichtingen, of deze kan inwinnen, met betrekking tot
-enerzijds het gemiddelde inkomen in Limburg in dezelfde periode;
-anderzijds het gemiddelde inkomen in ieder van de tien provincies in dezelfde periode.

Wil mij in voorkomend geval deze informatie meedelen.

Oprechte groeten
Hugo Biets
Provincieraadslid

PROVINCIERAAD: Hoeveel ton CO2 is te wijten aan de pendelarbeid van Limburgers naar hun arbeidsplaats buiten Limburg?

Geachte gouverneur
Geachte deputatie

De inspanningen van met name gedeputeerde van milieu Frank Smeets inzake het maximaal terugdringen van de CO2-uitstoot zijn genoegzaam bekend.

Ook het transport zorgt voor een belangrijk aandeel in de totale netto CO2-uitstoot, die per Limburger neerkomt op gemiddeld 11,1 ton per jaar.

Een gedeelte van de CO2-uitstoot die te maken heeft met transport, is ongetwijfeld te wijten aan personenvervoer ten gevolge van de nog altijd omvangrijke pendelarbeid van vele Limburgers naar arbeidsplaatsen buiten Limburg.

Graag vernam ik, eventueel bij benadering, de gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid CO2-uitstoot die dient toegeschreven te worden aan deze pendelarbeid van Limburgers naar hun arbeidsplaats buiten de provincie.

Oprechte groeten

Hugo Biets
Provincieraadslid 

PROVINCIERAAD: Hoeveel niet verkozen politieke overheden zijn er tussen de gemeenten en het Vlaams Gewest?

Mijnheer de gouverneur
Geachte deputatie

De voorbije maanden was er meermaals sprake van meer dan 500 intermediaire (intercommunale,bovengemeentelijke, gedeconcentreerde) instanties in het Vlaamse Gewest.

Beschikt de Provincie over een lijst van deze instanties in Limburg?
Beschikt de Provincie over informatie omtrent het werkgebied of het ambtsgebied binnen Limburg van ieder van deze instellingen?

In voorkomend geval ontving ik graag deze informatie.

Met oprechte groeten

Hugo Biets
provincieraadslid