Patrick Dewael aangeduid als Kamerfractieleider

 

De Kamerfractie van Open Vld heeft eenparig besloten om Patrick Dewael aan te duiden als nieuwe Kamerfractieleider. Herman De Croo zal Patrick Dewael op de laatste zittingsdag voor het zomerreces voorstellen als nieuwe fractieleider.

 

“In deze politieke woelige tijden wint het parlement aan belang. De voorbije maanden forceerde het parlement een doorbraak in belangrijke dossiers zoals gezinshereniging en de aanpassing van de snel-Belgwet. Open Vld wil dat het parlement ook de volgende maanden een aantal andere belangrijke dossiers naar zich toe trekt, denk maar aan de pensioenen. We hebben een sterke Kamerfractie die het talent en de knowhow heeft om in parlementaire discussies het verschil te maken. Met Patrick krijgt ons team in de Kamer een gedreven coach met een pak parlementaire ervaring,” zegt partijvoorzitter Alexander De Croo.

Hugo Biets: “Stad Tongeren investeert dit jaar recordbedrag van 19.610.880 euro”

Schepen van financiën Hugo Biets: "Indien de gemeenteraad van volgende week de begrotingswijziging, die het schepencollege voorstelt, goedkeurt, dan kan de stad Tongeren in 2011 een bedrag van in totaal 19.610.880 euro investeren. Zulk hoog investeringsbedrag is zonder voorgaande in de Tongerse geschiedenis."

 

Overigens brengt dit de financiële situatie van de stad geenszins in gevaar. Biets: "Na deze wijziging zal de begroting een positief algemeen resultaat tonen van niuet minder dan 11.386.000 euro. Dat betekent dat we het jaar 2011 op 31 december aanstaande denken af te kunnen sluiten met een globaal overschot van meer dan 11,3 miljoen euro."

Stad Tongeren promoot hoogstamfruitbomen

 

Meewerken aan het behoud en herstel van het Haspengouwse landschap vormt één van de doelstellingen van het Tongerse milieubeleid. Om die reden stapte het stadsbestuur enige tijd geleden trouwens mee in een Europees project (“Leader”) dat gericht is op het aanplanten en onderhoud van hoogstamfruitbomen.

Schepen van milieu Hugo Biets: “Europa betaalt via Leader de helft van alle kosten, de stad en de Provincie Limburg neemt de andere helft voor haar rekening. Verder zorgt het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren i.s.m. de Boomgaardenstichting voor het praktische werk : het planten of het snoeien. Particulieren met een boomgaard van minstens 10 hoogstamfruitbomen kwamen in aanmerking voor deelname aan dit project. Inmiddels zijn op die wijze in Tongeren 31 boomgaarden met in totaal 325 hoogstamfruitbomen aangeplant. Daarnaast is, in het kader van hetzelfde project, ook nog voor 285 uur achterstallig onderhoud verricht aan bestaande maar verwaarloosde hoogstamfruitbomen. Alles samen goed voor herstel van 13 hectare hoogstamboomgaard.”

Het stadsbestuur wil dit initiatief ook de komende jaren handhaven.

Waar is da feeschje? In Luik!

door Patrick Jans, voorzitter Open Vld-Tongeren

artikel verschenen in de Burgerkrant Tongeren (juni) 

ten zeerste aanbevolen!

 

Na de match Standard-Anderlecht begon de stadion omroeper spontaan “Waar is da feeschje” te zingen. Daarna volgde Jelle Van Damme met de Waalse klassieker “Aux armes”. Op de tribunes wordt Vlaams en Waals door elkaar gesproken. Taalproblemen? Nooit van gehoord.

 

Zoals zovele Tongerse zelfstandigen heb ook ik dagelijks contact met Franstalige klanten. Altijd vriendelijk en respectvol, ik zou ze echt niet willen missen mijn Waalse klanten.

 

Op de Luikersteenweg bruist het al jaren van de commerciële activiteit. Nu komt er nog een klein-handelszone bij en de oude Real is door een Tongenaar en een Luikenaar samen, omgetoverd tot een heel trendy discotheek.

 

Communautaire problemen? Toch niet als we zaken doen.

 

Historisch gezien heeft Tongeren een nauwere band met Maastricht en met Luik dan met pakweg Antwerpen. Eerlijk gezegd merk ik dat ook als ik daar kom. In het Bourgondische Maastricht of in de zuiderse sfeer van Luik voel ik mij als Zuid-Limburger het meest op mijn gemak.

 

Heel veel Tongerse gepensioneerden hebben vroeger hun kost verdiend in de Luikse industrie. Vergane glorie hoor ik u denken maar mensen die er regelmatig komen zeggen allemaal hetzelfde: Luik en zelfs heel Wallonië is aan een heropleving bezig! Net als in Limburg na de sluiting van de mijnen is nu ook in Zuid-België de inhaalbeweging definitief ingezet.

 

Wie beweert dat wij België willen splitsen?

Of wie probeert ons dat wijs te maken?

MILIEU: Tongeren start met opmaak van gemeentelijk klimaatplan

Het Limburgse provinciebestuur wil Limburg klimaatneutraal maken tegen 2020. Dat veronderstelt ondermeer de actieve medewerking van zoveel mogelijk Limburgse gemeenten.

Schepen van milieu Hugo Biets: “De stad Tongeren wil hieraan maximaal participeren. Daarvoor gaan we op korte termijn een gemeentelijk actieplan uitwerken rond de volgende thema’s: hernieuwbare energie, natuur en landbouw, duurzame consumptie en afvalbeleid, duurzaam bouwen, mobiliteit, ruimtelijke ordening en betrokkenheid van burgers en belanghebbenden. Per thema willen we heel concrete doelstellingen en projecten aanduiden. Met een dergelijk actieplan beogen we minimaal het verminderen van de C0²-uitstoot tegen 2020 met minstens 20 %, en dat door het verhogen van de energie-efficiëntie met 20 % enerzijds en de inzet van duurzame energiebronnen met 20 % anderzijds. Voor alle duidelijkheid: dat betreft dan niet enkel de eigen gemeentelijke diensten maar dat slaat op heel het Tongerse grondgebied.”

Het schepencollege heeft daarom zopas een “Stuurgroep klimaatplan” opgericht met vertegenwoordigers van de volgende stadsdiensten: milieu, mobiliteit, cultuur, toerisme, personeel, financiën, OCMW en de technische dienst. De coördinatie van die stuurgroep berust bij schepen Biets

Meer groen dankzij blauw

 

Sinds 2007 dragen de Tongerse liberalen binnen het stadsbestuur de grootste verantwoordelijkheid voor het milieubeleid.

Hugo Biets, schepen van milieu: “Er worden in deze bestuursperiode bijzondere inspanningen gedaan voor een verbetering van het Tongerse leefmilieu. Niet in het minst op het vlak van de zo belangrijke waterzuivering. De echte ‘grondslag’ voor de grootschalige werken in onder andere Piringen, Sluizen, Mal, Nerem en Vreren had, en heeft immers àlles te maken met waterzuivering. De aangelegde collectoren vangen het afvalwater op en voeren dat vervolgens af naar een waterzuiveringsinstallatie. Via die werken wordt, in tegenstelling met vroeger, het afvalwater van vele duizenden Tongenaren voortaan dus wél gezuiverd. Wat er op dat gebied tijdens de jongste jaren en vandaag gerealiseerd wordt is zonder voorgaande.”

Meer blauw dan ooit in het milieubeleid leidt dus naar meer groen dan ooit. “En meer groen betekent voor ons vooral meer gezondheid voor mens en dier.

 

(Overgenomen uit de ‘Burgerkrant Tongeren’ van juni)

Schepen Hugo Biets: “Betere regeling van papierophaling voor handelaars in stadscentrum”

Eén keer per maand wordt er voor de handelaars in Tongeren-centrum een omhaling van papier en karton georganiseerd. De grote hoeveelheid papier en karton, die door de handelaars aangeboden worden, wordt buitengezet na sluitingstijd van de handelszaak en blijft dus de ganse nacht onbeheerd op de stoep staan. Dit met een verhoogd risico op brandstichting.

Schepen Biets: "Daarom bieden we vanaf nu een alternatief aan voor deze papieromhaling. Voortaan zal de omhaling van het bedrijfsmatige papier- en kartonafval door Sita gebeuren tijdens de avond voor de reguliere deur-aan-deuromhaling en dit van 18 uur tot maximum 22 uur. Dat betekent m.a.w. op donderdagavond. Op die manier kunnen de handelaars hun papier en karton vóór 18 uur aanbieden en zijn ze ervan verzekerd dat het wordt opgehaald voor 22 uur. Deze service wordt de handelaars bovendien kosteloos aangeboden door het stadsbestuur."

Elke deelnemende handelaar ontvangt een jaarsticker die op een duidelijk zichtbare plaats op de etalage moet gekleefd worden. Hierdoor ontstaan er tijdens de omhaling geen misverstanden over het al dan niet rechtmatig aanbieden van het papier en karton.

De omhaling zal zich in eerste instantie beperken tot volgende straten: Maastrichterstraat – de Schiervelstraat – Jaminéstraat – Stationslaan – E. Jaminéstraat – Hemelingenstraat – de Tieckenstraat – Sint-Truiderstraat – Grote Markt – Graanmarkt – Kloosterstraat – O.L.V Straat – Putstraat – Plein – Hondsstraat – Vrijthof – Achttiende Oogstwal – Luikersteenweg tot aan industrieterrein Overhaem (Garage Boden).

TONGERSE DORPEN: Stadsbestuur start met dorpsmanagement

 

"Na twee jaar intensieve promotie voor de binnenstad wil het bestuur van Tongeren nu ook extra de focus leggen op de 17 Tongerse dorpen. Het dorpsmanagementproject heeft als doel het verbeteren van de fysieke en sociale leefbaarheid in de 17 Tongerse dorpen en het verkleinen van de kloof tussen de stad en de dorpsgemeenschappen", zegt burgemeester Patrick Dewael.

 

Guy Schiepers, schepen van Openbare Werken: "Om de fysieke leefbaarheid op de dorpen te verbeteren zal vanaf juli een dorpsploeg aan de slag gaan. Medewerkers van het Arbeidscentrum De Wroeter vzw (tewerkstelling in sociale economie) zullen 3 dagen per week ingezet worden. De ploeg zal ondermeer ingezet worden voor het onderhoud van publieke ruimtes en speelpleintjes. Zij zullen ook instaan voor kleine herstellingen aan stoepen, wegen en straatmeubilair. Deze mensen kunnen ook ingeschakeld worden voor het opruimen van zwerfvuil of tijdens de wintermaanden instaan voor sneeuw- en ijzelbestrijding op openbaar domein."

MILIEU: Subsidies voor dubbele beglazing

In Tongeren is in 2010 door 285 gezinnen in totaal 4.737,20 m2 hoogrendementbeglazing (HR-beglazing) geplaatst. De intercommunale Infrax keerde hiervoor 47.442,76 euro aan premies uit. Volgens Infrax plaatst men gemiddeld 20 m2 HR-beglazing.

Schepen van milieu Hugo Biets: "Naast de premie van Infrax geeft de stad Tongeren vanaf dit jaar 7,5 euro per m2 (met een maximum van 130 euro per dossier). Dit wordt verhoogd tot 10 euro per m2 (met een maximum van 170 euro per dossier) in geval van gebruik van FSC-hout voor het buitenschrijnwerk bij deze beglazing."