MILIEU: Tongeren start met opmaak van gemeentelijk klimaatplan

Het Limburgse provinciebestuur wil Limburg klimaatneutraal maken tegen 2020. Dat veronderstelt ondermeer de actieve medewerking van zoveel mogelijk Limburgse gemeenten.

Schepen van milieu Hugo Biets: “De stad Tongeren wil hieraan maximaal participeren. Daarvoor gaan we op korte termijn een gemeentelijk actieplan uitwerken rond de volgende thema’s: hernieuwbare energie, natuur en landbouw, duurzame consumptie en afvalbeleid, duurzaam bouwen, mobiliteit, ruimtelijke ordening en betrokkenheid van burgers en belanghebbenden. Per thema willen we heel concrete doelstellingen en projecten aanduiden. Met een dergelijk actieplan beogen we minimaal het verminderen van de C0²-uitstoot tegen 2020 met minstens 20 %, en dat door het verhogen van de energie-efficiëntie met 20 % enerzijds en de inzet van duurzame energiebronnen met 20 % anderzijds. Voor alle duidelijkheid: dat betreft dan niet enkel de eigen gemeentelijke diensten maar dat slaat op heel het Tongerse grondgebied.”

Het schepencollege heeft daarom zopas een “Stuurgroep klimaatplan” opgericht met vertegenwoordigers van de volgende stadsdiensten: milieu, mobiliteit, cultuur, toerisme, personeel, financiën, OCMW en de technische dienst. De coördinatie van die stuurgroep berust bij schepen Biets

Advertisements