Schilderwerken in gemeenteschool Nerem

Het college van burgemeester en schepenen keurde eerder deze maand de voorwaarden van bestek, alsook de lijst van de aan te schrijven ondernemingen, goed voor het verven van de ramen en deuren van de gemeentelijke basisschool te Nerem. Het gaat om 41 vensters en vijf deuren. In totaal zijn voor deze werken veertien ondernemers (allemaal uit Tongeren) aangeschreven.

Stad neemt parochiezaal Sluizen over

Het schepencollege heeft eerder deze maand beslist om de procedure op te starten voor het afsluiten van een erfpachtovereenkomst voor het parochiaal centrum van Sluizen. Dat gebeurt op vraag van het parochiaal centrum.

 

Schepen Hugo Biets: Via een erfpachtovereenkomst, die doorgaans wordt afgesloten voor een 30-tal jaar, komt de stad in de wettelijke mogelijkheid om te investeren in de zaal. Eerder werden door het schepencollege ook al dergelijke erfpachtovereenkomsten afgesloten voor de parochiezalen van o.m. Rutten (Evermarus), Riksingen, Neerrepen, Widooie en Lauw. Dat kadert in de politieke beslissing uit 1995 van de Tongerse bestuursmeerderheid (Open Vld en SP.A) om in ieder dorp te streven naar de realisatie of het behoud van een plaatselijk buurthuis.

Openingsuren bibliotheek worden uitgebreid

Burgemeester Patrick  Dewael: Bibliotheekbezoekers kunnen vanaf september vaker in de  bibliotheek terecht. Om de werking van de bibliotheek verder te  professionaliseren komt er op korte termijn bovendien een nieuw systeem van  automatisering. Dit systeem biedt de mogelijkheid om uitleenprocedures beter  op te volgen en sneller te inventariseren. Er komt een extra medewerker die  zal instaan voor projectwerking. Zo komen er bijvoorbeeld extra en nieuwe  initiatieven inzake jeugdwerking en themagerichte activiteiten.

 

Onlangs besliste het schepencollege om te starten met de aanwervingsprocedure  van een nieuwe bibliothecaris. De functie wordt nu ingeschreven in het  personeelsbehoefteplan.

 

  Nieuwe openingsuren vanaf maandag 5 september:

  Maandag: 10.00-12.00u en 13.00-18.00u
  Dinsdag: 10.00-12.00u en 13.00-18.00u
  Woensdag: 13.00-18.00u
  Donderdag: 10.00-12.00u en 13.00-18.00u
  Vrijdag: 13.00-18.00u
  Zaterdag: 10.00-14.00u

Brief aan de ministers van financien en begroting

Hoe kunnen gemeenten in de huidige omstandigheden een ernstige gemeentebegroting voor 2012 opmaken? Ik vroeg vandaag uitleg aan federaal minister van financin Reynders, aan federaal minister van begroting Vanhengel, aan federaal staatssecreatis voor begroting Wathelet en aan Vlaams minister van financin en begroting Muyters.

———————————————————

Mijnheer de minister

Vele gemeenten zijn begonnen met de opmaak van de gemeentebegroting 2012 of althans met de voorbereiding daarvan.

Dit gebeurt ditmaal echter in grote onduidelijkheid. Iedere dag horen of lezen we immers dat ook België niet kan en niet zal ontsnappen aan een ingrijpende sanering van de publieke financin. Als gevolg van de nog altijd niet opgeloste politieke crisis is het ons echter nog volkomen onduidelijk welke gevolgen zulke sanering zal hebben voor de gemeentefinancien. In deze omstandigheden lijkt een ernstige opmaak van een waarheidsgetrouwe begroting 2012 in feite niet mogelijk.

Precies op een ogenblik dat we ernstig gevaar lopen meegesleept te worden in een steeds harder om zich heen slaande internationale financiele crisis, worden de gemeenten – als gevolg van het uitblijven van een saneringsbeleid van een federale regering – in grote budgettaire onzekerheid geduwd.

Om die reden vernam ik graag spoedig welke richtlijnen of aanbevelingen u ons, vanuit uw ambt, kunt meegeven in verband met de gemeentelijke begrotingsopmaak 2012. Waarvoor mijn bijzondere dank bij voorbaat.

Met oprechte achting
Hugo Biets
schepen van Financien en Milieu

Wat met windturbines in Zuid-Limburg?

 

Ik stelde zopas de volgende vraag aan het Limburgse provinciebestuur.

Geachte

In Het Belang van Limburg las ik enkele dagen geleden dat er door de provinciale overheid besprekingen hebben plaatsgevonden met bevoegde instanties in verband met de problematiek van het plaatsen van windturbines binnen een afstand van 15 km van bepaalde militaire installaties en vliegvelden.

Wat een aantal gemeenten in het zuiden van Limburg betreft, gaat dit dan in concreto om de NATO-radar te Glons en de luchthaven te Bierset.

Ik juich dit initiatief van de provinciale overheid ten zeerste toe.

Graag vernam ik echter de huidige stand van zaken in deze aangelegenheid.

Met oprechte groeten
Hugo Biets, provincieraadslid