De begroting 2012 van de stad Tongeren

 

Goedgekeurd door de gemeenteraad op dinsdag 25 oktober 2011

Samenvattende nota

 

(1) Ontvangsten in de gewone dienst: totaal van het geld waarover we volgend jaar beschikken = 50,4 miljoen.

 

Vanwaar komt dat geld?

1) OVERSCHOT 2011: 13,6 miljoen.

 

2) OVERDRACHTEN: 32,4 miljoen:
Dat gaat vooral om:
*17,9 miljoen (die we zelf innen of die we via de federale of de Vlaamse overheid ontvangen uit belastingen zoals 990.000 euro algemene milieubelasting, 6,8 miljoen onroerende voorheffing, 8,6 miljoen personenbelasting, 440.000 belasting op motorrijtuigen; of uit subsidies zoals 200.000 euro als subsidie voor De Velinx, 132.000 euro voor erfgoedbeleid);
*3,5 mio die we ontvangen voor onze gemeentescholen;
*8 mio die we ontvangen uit het Gemeentefonds.

 

3) PRESTATIES: 2,3 miljoen
Dat gaat vooral om:
*700.000 euro ontvangsten uitparkeerautomaten en verkoop van halve-dagbiljetten,
*300.000 euro ontvangsten in De Velinx, meer bepaald uit ticketverkoop en verhuur van de zaal,
*440.000 euro uit verkoop van huisvuilzakken en huisvuilstickers.

 

4) SCHULDONTVANGSTEN: 2,1 miljoen
Dat gaat vooral om:
Dividend Intermedia: 304.000
Dividend Pligas: 132.000
Dividend Inter-energa Elektriciteit:782.000
Dividend Interelectra: 320.000
Dividend Bionerga: 113.000
Dividend Riolim: 109.000
Dividend NUHMA: 40.000.

 

 

(2) Uitgaven in de gewone dienst: totaal van de geraamde uitgaven: 39,1 miljoen.

 

Waaraan geven we dat geld uit?

1) PERSONEEL: 15,7 miljoen
(let wel: in dit bedrag is 2.974.000 euro inbegrepen als uitgave voor het personeel van het gemeentelijk onderwijs; dat bedrag vindt u ook volledig terug bij de ontvangsten. In feite geven we dus 12,7 miljoen uit aan personeelskosten)
Dat is stijging met 720.000 euro in vergelijking met de oorspronkelijke begroting 2011, wegens o.a.:
*nieuwe indexaanpassingen die in 2011 slechts voor een aantal maanden zijn geteld en die nu natuurlijk voor 12 maanden moeten geteld worden
*nieuwe indexaanpassing vanaf april 2012 (dus 9 maanden)
*enkele aanwervingen die in de loop van 2011 zijn gebeurd (mobiliteitsambtenaar, ambtenaar voor de gebouwen, coordinator voor het woonbeleid die overigens voor 100 % betoelaagd is), die in 2011 slechts voor een beperkt aantal maanden in rekening kwamen en in 2012 uiteraard voor alle 12 maanden
*de geplande wijzigingen in het personeelsbehoeftenplan.

 

2) WERKINGSKOSTEN: 8,2 miljoen
Dat is stijging met 1 miljoen in vergelijking met de oorspronkelijke begroting 2011, wegens o.a.:
*indexering (2 %) van de werkingskosten
*kosten die in 2011 nog maar voor een deel van het jaar telden, zijn nu aangepast aan twaalf maanden (bv. de witte en groene ploegen die in 2011 zijn opgestart)
*ook enkele nieuwe projecten, zoals:
*170.000 euro voor uitbesteden van de poets van het administratief centrum
*100.000 euro als ons aandeel in de promotie voor de tentoonstelling Sagalassos
*120.000 euro voor de organisatie van de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen *70.000 euro voor het project ??Kunst in de stad
*15.000 euro voor bestrijding van ongedierte door een externe firma
*20.000 euro als bijdrage in het Netwerk Kansarmoede
*10.000 euro voor huur en kosten van een elektrisch voertuig.

 

3) OVERDRACHTEN: 7,4 miljoen.
Dat is daling met 1,2 miljoen in vergelijking met de oorspronkelijke begroting 2011.
De voornaamste overdrachten zijn:
*2.775.000 voor de PolitiezoneTongeren-Herstappe (52.000 meer dan in 2011)
*983.000 euro voor Sportoase (77.000 meer dan in 2011)
*162.000 voor vzw Erfgoed (hetzelfde als in 2011)
*1.071.000 voor de kerkfabrieken (21.000 meer dan in 2011)
*1.490.000 voor het OCMW (1,2 miljoen minder dan in 2011 wegens overschotten van vorige dienstjaren bij het OCMW voor eenzelfde bedrag).

 

4) SCHULDUITGAVEN: 7,5 miljoen.
Dat is stijging met 650.000 in vergelijking met de oorspronkelijke begroting van 2011.
Dat gaat om twee zaken:
*5.476.000 oude en nieuwe leningen
*2.042.000 euro werkingsbijdrage aan intercommunale Limburg.net.

 

 

(3) Geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone dienst op 31 december 2012: 11.368.980,38 euro.

 

(4) Toestand van het Reservefonds op 31 ecember 2012: 2.863.000 euro.

 

 

(5) Buitengewone dienst: totaal van de investeringen in 2012: 11.898.115 euro.

 

Hoe betalen we die investeringen?

 

*leningen: 6 miljoen (zoals voorzien in de financiele meerjarenplanning)
*3,5 miljoen uit verkopen: verkaveling Heurkensberg; pastorieen van Mal, Nerem en Piringen; parkings Romana en Praetorium; grond voormalige technische dienst op Overhaem)
*1,3 miljoen subsidies (= vooral 1 miljoen voor schatkamer + archeologische kelder onder de OLV-Basiliek)
*1 miljoen uit overschotten van vorige jaren (deze bedroegen 5,7 miljoen).

 

Enkele belangrijke investeringen in 2012:

 

*Project dak Stadhuis : 330.000 euro
+ ereloon totaal project Stadhuis : 100.000
*Project informatica : 315.000
*Buitengewoon onderhoud stedelijk patrimonium : 200.000
*Aanleg parken en plantsoenen : 120.000
*Project Fonteinbeek : 450.000
*Uitvoeren vn signalisatieplan : 100.000
*Buitengewoon onderhoud wegen : 925.000
*Erosiebestrijding : 200.000
*Project Natuurpunt De Kevie : 25.000 (is een van drie schijven van 25.000 per jaar)
*Opmaak bosbeheerplan : 50.000
*Gemeentelijk onderwijs : 259.000 (waarvan 179.000 voor buitengewoon onderhoud)
*Zwembad (via Autonoom Gemeentebedrijf): 2.000.000
*Buurthuizen en Velinx: 475.000
(+ 35.000 ereloon buurthuis Piringen)
*Sportterreinen : 221.500
*Parking Klein Veld : 350.000
*Aankoop grasmaaiers : 55.000
*Schatkamer en archeologische kelder OLV-Basiliek : 1.000.000
*Gasthuiskapel: technieken : 440.000
*Project Kunst in de stad : 80.000
*Digitalisering bibliotheek : 125.000
*Buitengewone toelagen kerkfabrieken: 500.000
*Buitengewone toelage kerkfabriek OLV-Basiliek: 500.000
*Riolering Kleinmeersstraat : 77.000
*Aankoop grond kerkhof Berg : 785.000
*Kerkhoven: aula Berg + muur Henis: 125.000
*Buitengewoon onderhoud kerkhoven: 75.000
*Aankoop columbaria en nissen : 40.000
*Zonnepanelen school Vreren : 50.000
*Plaatsen ondergrondse afvalcontainers: 50.000
*Opmaak RUP en MER: 120.000.

Dankzij provincieraadsleden van Open Vld, CD&V en SP.A unieke tentoonstelling te Tongeren

Hugo Biets: Dankzij de Limburgse gouverneur, de zes Limburgse gedeputeerden en mijn collega’s Limburgse provincieraadsleden van Open Vld, SP.a en CD&V, werd het gisteren mogelijk om in het Gallo-Romeins Museum te Tongeren de spraakmakende tentoonstelling Sagalassos, City of Dreams te openen.

Een unieke tentoonstelling, want nooit eerder mochten de unieke vondsten Turkije verlaten. De tentoonstelling loopt tot 18 juni 2012.

Sagalassos is een antieke stad uit het zuiden van Turkije. Al meer dan 20 jaar voert de Belgische archeoloog Marc Waelkens (62) van de K.U.Leuven er opgravingen uit. Tongeren is de eerste en enige Europese stad die een dergelijke overzichtstentoonstelling mag presenteren.

Stad Tongeren gaat Ambiorixkazerne aankopen

De stad Tongeren gaat de voormalige Ambiorixkazerne langs de Blaarstraat kopen. Concreet gaat het om de C- en E-blokken, het paradeplein, de wegen en het perceel met de hangars. Het A-blok werd eerder al aangekocht door de politiezone voor de inrichting van een politiecommissariaat, het B-blok door de provincie Limburg als regionaal erfgoeddepot en het D-blok door de federale overheid als thuisbasis voor de federale politie.

 

Het stadsbestuur wil in de kazerne een buurthuis en ontmoetingscentrum vestigen voor de wijk Achter de Statie, een openbaar plein voor evenementen en een gemeenschappelijk speelplein voor de buurtbewoners. Verder komt er ruimte voor startende kleine bedrijven. De rest krijgt een woonbestemming via private- en sociale bouwmaatschappijen.

Nieuw winkelpark langs de Luikersteenweg

Tongeren krijgt een nieuw winkelpark van 32.000 vierkante meter langs de Luikersesteenweg. De opening is volgend jaar in augustus voorzien. De kostprijs bedraagt zo’n 33 miljoen euro. Winkelketens zoals JBC, Torfs, Vandenborre en Shoe Discount hebben al laten weten dat ze ruimte willen huren op het Retail Park dat de naam Forum Tongeren krijgt.

FINANCIEN: Faling van Gemeentelijke Holding kost stad Tongeren slechts 1,4 euro per inwoner

Indien de Gemeentelijke Holding in faling zou gaan, dan verliest de stad Tongeren hierdoor 43.516 euro. Dat stemt overeen met 1,4 euro per inwoner.

Dat zegt schepen van financiën Hugo Biets.

“Bij de kapitaalsverhoging van de Gemeentelijke Holding in 2009 als gevolg van de bankencrisis, kocht de stad Tongeren slechts 1.221 aandelen. We zijn toen, in tegenstelling met vele andere steden en gemeenten, bijzonder voorzichtig geweest. Van alle Vlaamse steden en gemeenten die toen aandelen van de Gemeentelijke Holding kochten, kocht de stad Tongeren – met uitzondering van de gemeente
Baarle- Hertog (909 aandelen) – het kleinste aantal.”

“Die 1.221 aandelen kostten ons toen in totaal 50.012 euro. Zij brachten ons sindsdien 6.496 euro op als dividend. In geval van een faling van de Gemeentelijke Holding verliezen we dus 50.012 – 6.496 = 43.516 euro. Dat stemt overeen met een verlies voor de stad van 1,4 euro per inwoner. Omdat we toch al enkele jaren op geen enkele opbrengst uit die aandelen rekenen en dan ook hiervoor geen enkele euro als ontvangst in onze begroting voorzagen, stelt er zich voor de stad Tongeren in geval van faling van de Gemeentelijke Holding dan ook geen enkel financieel probleem.”

Tongeren: Onroerende voorheffing fors onder Vlaams, Limburgs en streekgemiddelde

Volgens VOKA Limburg gisteren liet weten, heffen nog altijd 21 van de 44 Limburgse gemeenten een gemeentebelasting op drijfkracht der motoren. In Tongeren is dat reeds lang niet meer het geval.

 

Schepen van financiën Hugo Biets: “Tongeren schafte die belasting meteen af bij het aantreden in 1995 van de huidige liberaal-socialistische bestuursmeerderheid onder burgemeester Patrick Dewael. Dat gebeurde toen overigens ook met de even economie-vijandige belasting op tewerkgesteld personeel. En voorts is in Tongeren al heel lang geen sprake meer van de tien gemeentebelastingen die VOKA Limburg ‘zinloos’ noemt.”

 

Ook uit het overzicht dat VOKA gisteren publiceerde in verband met de gemeentelijke onroerende voorheffing, scoort Tongeren opmerkelijk goed.

 

Burgemeester Patrick Dewael: “Met 1250 opcentiemen op de onroerende voorheffing zit Tongeren immers beduidend lager dan het gemiddelde van alle gemeenten in het arrondissement Maaseik (1273 opcentiemen), het gemiddelde van alle gemeenten in het arrondissement Hasselt (1329), het gemiddelde van alle gemeenten in Vlaanderen (1341), het gemiddelde van alle gemeenten in Limburg (1345) en het gemiddelde van alle gemeenten in het arrondissement Tongeren (1440).”

MILIEU: Biopower voorziet Tongeren van groene stroom

Op het industrieterrein Tongeren-Oost is op 17 oktober gestart met de bouw van de grootste biomassacentrale van Limburg. Biopower zal hiermee groene stroom leveren aan 6.500 gezinnen. Een uitbreiding van de capaciteit wordt niet uitgesloten: in een later stadium zou de installatie zelfs de hele stad Tongeren van groene stroom kunnen voorzien.

 

Biopower wekt milieuvriendelijke elektriciteit op met maïs van nabijgelegen boerderijen. De afvalstoffen van heel het proces kunnen bovendien gebruikt worden als meststoffen.

 

Het prijskaartje van de nieuwe biogasinstallatie bedraagt elf miljoen euro. De realisatie van het project betekent dat er 10.000 ton minder CO2 wordt uitgestoten per jaar.

MILIEU: s Herenelderen by night

Zaterdag vond zowat overal de Nacht van de duisternis plaats.

Schepen van Milieu Hugo Biets: In Tongeren gebeurde dat dit jaar in samenwerking met buurgemeente Riemst. Centra van het hele gebeuren waren de Tongerse deelgemeente ‘s Herenelderen en de Riemsterse deelgemeente Genoelselderen. Vertrek was aan de schitterende site van kasteel, vijvers en kerk te ‘s Herenelderen en aankomst in buurthuis Aldor. Waren ondermeer, naast vele deelnemers, van de partij : zwarte roofridders, witte dames, vuurspuwers, vele sterren en zelfs Jupiter.

MILIEU: Tongeren maakt bosbeheerplan op

Schepen van Milieu Hugo Biets: "Volgens de meest recente gegevens telt Tongeren 802 hectaren bos. Daarom wil de stad Tongeren een uitgebreid bosbeheerplan opmaken. Dit plan geeft aan waar een eigenaar met het beheer van zijn bos heen wil. Een dergelijk beheerplan moet voldoen aan de criteria voor duurzaam bosbeheer, het moet een aantal stappen doorlopen, zoals metingen van bosbouw en vegetatie en het moet minstens 5 ha beslaan. Dit mogen echter zowel percelen van openbare als van privé-boseigenaars zijn. Voor een privé-boseigenaar zijn aan de deelname geen kosten verbonden. De stad Tongeren zorgt voor de prefinanciering. Bovendien heeft d eeigenaar dan, wanneer er bomen gekapt worden, geen kapmachtigingen meer nodig en geldt er een vrijstelling van successierechten. Wie geïnteresseerd is om hieraan mee te doen, kan zich melden bij de milieudienst, op het nummer 012/80 01 51."

Meer info op de website van het Agentschap Natuur en Bos : http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Bos/Bosbeheerplanning.aspx