De begroting 2012 van de stad Tongeren

 

Goedgekeurd door de gemeenteraad op dinsdag 25 oktober 2011

Samenvattende nota

 

(1) Ontvangsten in de gewone dienst: totaal van het geld waarover we volgend jaar beschikken = 50,4 miljoen.

 

Vanwaar komt dat geld?

1) OVERSCHOT 2011: 13,6 miljoen.

 

2) OVERDRACHTEN: 32,4 miljoen:
Dat gaat vooral om:
*17,9 miljoen (die we zelf innen of die we via de federale of de Vlaamse overheid ontvangen uit belastingen zoals 990.000 euro algemene milieubelasting, 6,8 miljoen onroerende voorheffing, 8,6 miljoen personenbelasting, 440.000 belasting op motorrijtuigen; of uit subsidies zoals 200.000 euro als subsidie voor De Velinx, 132.000 euro voor erfgoedbeleid);
*3,5 mio die we ontvangen voor onze gemeentescholen;
*8 mio die we ontvangen uit het Gemeentefonds.

 

3) PRESTATIES: 2,3 miljoen
Dat gaat vooral om:
*700.000 euro ontvangsten uitparkeerautomaten en verkoop van halve-dagbiljetten,
*300.000 euro ontvangsten in De Velinx, meer bepaald uit ticketverkoop en verhuur van de zaal,
*440.000 euro uit verkoop van huisvuilzakken en huisvuilstickers.

 

4) SCHULDONTVANGSTEN: 2,1 miljoen
Dat gaat vooral om:
Dividend Intermedia: 304.000
Dividend Pligas: 132.000
Dividend Inter-energa Elektriciteit:782.000
Dividend Interelectra: 320.000
Dividend Bionerga: 113.000
Dividend Riolim: 109.000
Dividend NUHMA: 40.000.

 

 

(2) Uitgaven in de gewone dienst: totaal van de geraamde uitgaven: 39,1 miljoen.

 

Waaraan geven we dat geld uit?

1) PERSONEEL: 15,7 miljoen
(let wel: in dit bedrag is 2.974.000 euro inbegrepen als uitgave voor het personeel van het gemeentelijk onderwijs; dat bedrag vindt u ook volledig terug bij de ontvangsten. In feite geven we dus 12,7 miljoen uit aan personeelskosten)
Dat is stijging met 720.000 euro in vergelijking met de oorspronkelijke begroting 2011, wegens o.a.:
*nieuwe indexaanpassingen die in 2011 slechts voor een aantal maanden zijn geteld en die nu natuurlijk voor 12 maanden moeten geteld worden
*nieuwe indexaanpassing vanaf april 2012 (dus 9 maanden)
*enkele aanwervingen die in de loop van 2011 zijn gebeurd (mobiliteitsambtenaar, ambtenaar voor de gebouwen, coordinator voor het woonbeleid die overigens voor 100 % betoelaagd is), die in 2011 slechts voor een beperkt aantal maanden in rekening kwamen en in 2012 uiteraard voor alle 12 maanden
*de geplande wijzigingen in het personeelsbehoeftenplan.

 

2) WERKINGSKOSTEN: 8,2 miljoen
Dat is stijging met 1 miljoen in vergelijking met de oorspronkelijke begroting 2011, wegens o.a.:
*indexering (2 %) van de werkingskosten
*kosten die in 2011 nog maar voor een deel van het jaar telden, zijn nu aangepast aan twaalf maanden (bv. de witte en groene ploegen die in 2011 zijn opgestart)
*ook enkele nieuwe projecten, zoals:
*170.000 euro voor uitbesteden van de poets van het administratief centrum
*100.000 euro als ons aandeel in de promotie voor de tentoonstelling Sagalassos
*120.000 euro voor de organisatie van de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen *70.000 euro voor het project ??Kunst in de stad
*15.000 euro voor bestrijding van ongedierte door een externe firma
*20.000 euro als bijdrage in het Netwerk Kansarmoede
*10.000 euro voor huur en kosten van een elektrisch voertuig.

 

3) OVERDRACHTEN: 7,4 miljoen.
Dat is daling met 1,2 miljoen in vergelijking met de oorspronkelijke begroting 2011.
De voornaamste overdrachten zijn:
*2.775.000 voor de PolitiezoneTongeren-Herstappe (52.000 meer dan in 2011)
*983.000 euro voor Sportoase (77.000 meer dan in 2011)
*162.000 voor vzw Erfgoed (hetzelfde als in 2011)
*1.071.000 voor de kerkfabrieken (21.000 meer dan in 2011)
*1.490.000 voor het OCMW (1,2 miljoen minder dan in 2011 wegens overschotten van vorige dienstjaren bij het OCMW voor eenzelfde bedrag).

 

4) SCHULDUITGAVEN: 7,5 miljoen.
Dat is stijging met 650.000 in vergelijking met de oorspronkelijke begroting van 2011.
Dat gaat om twee zaken:
*5.476.000 oude en nieuwe leningen
*2.042.000 euro werkingsbijdrage aan intercommunale Limburg.net.

 

 

(3) Geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone dienst op 31 december 2012: 11.368.980,38 euro.

 

(4) Toestand van het Reservefonds op 31 ecember 2012: 2.863.000 euro.

 

 

(5) Buitengewone dienst: totaal van de investeringen in 2012: 11.898.115 euro.

 

Hoe betalen we die investeringen?

 

*leningen: 6 miljoen (zoals voorzien in de financiele meerjarenplanning)
*3,5 miljoen uit verkopen: verkaveling Heurkensberg; pastorieen van Mal, Nerem en Piringen; parkings Romana en Praetorium; grond voormalige technische dienst op Overhaem)
*1,3 miljoen subsidies (= vooral 1 miljoen voor schatkamer + archeologische kelder onder de OLV-Basiliek)
*1 miljoen uit overschotten van vorige jaren (deze bedroegen 5,7 miljoen).

 

Enkele belangrijke investeringen in 2012:

 

*Project dak Stadhuis : 330.000 euro
+ ereloon totaal project Stadhuis : 100.000
*Project informatica : 315.000
*Buitengewoon onderhoud stedelijk patrimonium : 200.000
*Aanleg parken en plantsoenen : 120.000
*Project Fonteinbeek : 450.000
*Uitvoeren vn signalisatieplan : 100.000
*Buitengewoon onderhoud wegen : 925.000
*Erosiebestrijding : 200.000
*Project Natuurpunt De Kevie : 25.000 (is een van drie schijven van 25.000 per jaar)
*Opmaak bosbeheerplan : 50.000
*Gemeentelijk onderwijs : 259.000 (waarvan 179.000 voor buitengewoon onderhoud)
*Zwembad (via Autonoom Gemeentebedrijf): 2.000.000
*Buurthuizen en Velinx: 475.000
(+ 35.000 ereloon buurthuis Piringen)
*Sportterreinen : 221.500
*Parking Klein Veld : 350.000
*Aankoop grasmaaiers : 55.000
*Schatkamer en archeologische kelder OLV-Basiliek : 1.000.000
*Gasthuiskapel: technieken : 440.000
*Project Kunst in de stad : 80.000
*Digitalisering bibliotheek : 125.000
*Buitengewone toelagen kerkfabrieken: 500.000
*Buitengewone toelage kerkfabriek OLV-Basiliek: 500.000
*Riolering Kleinmeersstraat : 77.000
*Aankoop grond kerkhof Berg : 785.000
*Kerkhoven: aula Berg + muur Henis: 125.000
*Buitengewoon onderhoud kerkhoven: 75.000
*Aankoop columbaria en nissen : 40.000
*Zonnepanelen school Vreren : 50.000
*Plaatsen ondergrondse afvalcontainers: 50.000
*Opmaak RUP en MER: 120.000.