Onvoorstelbaar! Marina Nulens is overleden

Deze zondagochtend, 20 november, ontving ik van burgemeester Patrick Dewael het verschrikkelijke bericht dat Marina Nulens in bijzonder dramatische omstandigheden om het leven was gekomen. Onvoorstelbaar!

 

Marina was de dynamische voorzitter van de Liberale Vrouwen Tongeren, actief lid van het Tongerse partijbestuur en lid van het onlangs gevormde lijstvormingscomite voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zij vertegenwoordigde onze stad in de regionale sociale huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom.

 

Beroepshalve was Marina als uitstekende leerkracht van ons gemeentelijk onderwijs te Koninksem, de deelgemeente waar zij woonde, gedetacheerd naar de Europese school, aanvankelijk te Frankfurt (Duitsland) en sinds vorig jaar te Brussel.

 

Haar al te vroege afscheid treft haar kinderen, haar ouders, haar familie, haar collega s en haar vele vrienden onmenselijk hard.

 

Dit had niet mogen gebeuren!

PROVINCIERAAD: Mijn tussenkomst voor de Limburgse ziekenhuizen

 

Provincieraad van Limburg – Beleidsverklaring 2012 Welzijn – Donderdag 17 november 2011 – Tussenkomst van Hugo Biets

 

Geachte voorzitter, mevrouw de griffier, beste gedeputeerden en raadsleden, dames en heren

 

De gouverneur had het in zijn jaarlijkse toespraak onder meer over de samenwerking tussen de ziekenhuizen in Limburg. Hij verwees daarbij o.a. naar de engagementsverklaring van alle Limburgse ziekenhuizen waarbij de intentie is uitgedrukt om samen te werken aan de verdere kwaliteitsuitbouw van de zorg in Limburg.

 

Het verbaast mij een beetje dat ik over die samenwerking niet meteen iets terugvind in de tekst van de beleidsverklaring.

 

Omdat ik echter niet twijfel aan het belang dat niet alleen de gouverneur (en velen met hem) maar ook de gedeputeerde aan onze ziekenhuizen hecht, kende ik graag haar visie of althans haar mening in verband met volgende zaken.

 

1) In ziekenhuismiddens leeft, terecht of onterecht (daar heb ik geen zicht op), de indruk dat veel van de middelen in het kader van HospiLim totnogtoe vooral gaan naar projecten die vooral de twee grotere ziekenhuizen ten goede zouden komen. Mocht de deputatie over feitelijke gegevens beschikken die die indruk weerleggen, dan zou zulke verduidelijking de verstandhouding tussen de ziekenhuizen ongetwijfeld nog beter ten goede komen.

 

2) Blijkbaar bestaat er nog geen totaal overzicht van het huidige Limburgse aanbod aan ziekenhuisvoorzieningen: specialismen, personeel, zware medische apparatuur, enz. Mocht die inventaris inderdaad nog niet bestaan, zou het dan niet aangewezen dit in kaart te brengen?

 

3) Het probleem van de schaarste aan (voornamelijk verpleegkundig) personeel zowel in de ziekenhuizen als in de rustoorden is voldoende gekend. In dit verband is er een suggestie vanuit het Zuidlimburgse burgemeestersoverleg om in het zuiden van de provincie een opleiding voor verpleegkundigen op te starten. Wat denkt men hiervan? Maar los van dit Zuidlimburgse voorstel is er de meer algemene vraag of – bijvoorbeeld in het kader van HospiLim – een gemeenschappelijk initiatief kan overwogen worden om dit nijpende en nog escalerende probleem zoniet te verhelpen dan toch te temperen?

 

4) Verder is er de pensioenproblematiek van de openbare ziekenhuizen. Men zegt mij dat dit, indien er geen financiële voorzieningen komen, wel eens het faillissement zou kunnen worden van een aantal ziekenhuizen. Ook dat gegeven zal, kan en mag niemand onverschillig laten, integendeel.

 

5) En tenslotte is er het probleem van de financiële tussenkomst van de gemeenten in de financiering van de dringende hulpverlening (de dienst 100). Kan hier gedacht worden aan het uitwerken van een algemene regeling die voor ieder Limburgs ziekenhuis en voor iedere Limburgse gemeente gelijk zou zijn? Iets vergelijkbaars dus met de financiering van de brandweer.

 

Ik weet dat een aantal van deze problemen geen of althans geen directe bevoegdheid zijn van de provincie. Maar ik hoop niettemin op een engagement: het engagement van om het even wie uit deze provincie, die om het even waar om het even welke politieke verantwoordelijkheid draagt voor om het hoogste goed van alle Limburgers, namelijk hun gezondheid en de gezondheid van hun kinderen, de gezondheid van allen die hen het meest dierbaar zijn. En dus ook – uiteraard ook – engagement voor onze ziekenhuizen, voor hun bestaansrecht, voor hun leefkracht, voor hun kwaliteit.

 

Ik durf wedden dat ik daarvoor op deze gedeputeerde en op deze deputatie mag rekenen.

LANDBOUW: Grootste pompoen van Europa komt uit Vreren

Jos Ghaye (52) uit Vreren heeft de grootste pompoen van Europa gekweekt. In het Duitse Ludwigsburg liet hij de concurrentie achter zich met een zelf gekweekte mastodont van 705 kilo. De Tongerse fruit- en groentehandelaar mocht naast de titel ook een geldprijs van 2.000 euro in ontvangst nemen.

 

Ghaye, die in 2004 met zijn niet-alledaagse hobby begon, ziet zichzelf klimmen op de wereldranglijst en wil in de toekomst ook gaan voor de wereldtitel. Het wereldrecord staat op 821 kilogram. Meestal zijn het kwekers uit landen met een continentaal klimaat die nog iets beter scoren. Hier moeten we de vrucht kweken in een plastic tunnel, weet Jos. In 2007 zat ik aan 588 kilogram en het gaat dus nog in stijgende lijn. Ik sta nu op de achttiende plaats in de wereld. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel. Toen ik in 2004 begon met mijn hobby, was ik al blij met een pompoen van vierhonderd kilogram.

 

Deelnemers aan het EK moeten eerst hun nationaal kampioenschap winnen en mogen vervolgens naar Duitsland. De organisatie betaalt tweehonderd euro om de kosten van het transport te dekken. Voor het wereldkampioenschap ligt dat anders. Dat vindt meestal plaats in de VS of in Canada. Dan wordt je pompoen lokaal, door een afgevaardigde van Giant Pumpkin Commonworld gewogen. Dat cijfer dingt dan mee voor de wereldtitel, besluit Jos.

 

(Info: Het Nieuwsblad)

MILIEU: 4.895 kilo taxussnoeisel van de Tongenaren in de strijd tegen kanker

In het kader van de strijd tegen kanker zamelde de stad Tongeren dit jaar op het containerpark 4.895 kg taxussnoeisel in.

Waarom deze inzameling?

Schepen van milieu Hugo Biets: In taxussnoeisel zit een stof die wordt gebruikt in kankerremmende medicijnen. Via de gemeentelijke containerparken in ons land wordt dit taxussnoeisel ingezameld. Vervolgens wordt het door Stolk Medicinal Plants snel opgehaald en verwerkt voor toepassing in de geneesmiddelen. De vergoeding die de gemeenten voor het snoeisel krijgen, wordt door hen geschonken aan de campagne Kom op tegen Kanker. Met 4.895 kg boekt Tongeren dit jaar het vijfde beste resultaat van de 44 Limburgse gemeenten. Gemiddeld werd in Limburg 0,124 kg per inwoner ingezameld: in Tongeren is dat echter 0,163 kg per inwoner. Bovendien is dit jaar in Tongeren 1.225 kg méér ingezameld dan vorig jaar: 2011 is het beste jaar sinds we in 2008 met deze actie zijn begonnen. Dat verdient een dik proficiat voor alle Tongenaren die hieraan meehielpen.”

Provincieraad: problematiek van de huisvesting van seizoenarbeiders in de fruitteelt

Beleidsverklaring 2012 Ruimtelijke ordening – gedeputeerde Walter Cremers
Woensdag 9 november 2011
Tussenkomst van Hugo Biets

 

Onderwerp: Problematiek van de huisvesting van seizoenarbeiders in de fruitteelt

 

Geachte voorzitter, beste gedeputeerden, goede collega’s, dames en heren

 

Het probleem van het huisvesten van seizoenarbeiders in de fruitteelt is zeker niet nieuw. Vorig jaar vestigde collega Igor Philtjens hier ook al onze aandacht op. Ook de gemeentebesturen van Zuid-Limburg hebben zich al meermaals over dit probleem gebogen; dat was deze week maandag nog het geval tijdens een overlegvergadering te Borgloon waaraan ook collega Charly Moyaerts als burgemeester van Gingelom deelnam.

 

Het gaat om een enorm probleem voor heel de fruitteeltsector, sector die sinds vele jaren voor de fruitpluk in zeer grote mate aangewezen is op buitenlandse arbeiders. Die arbeiders dienen natuurlijk, tijdens hun verblijf in de streek, gehuisvest te worden: fatsoenlijk gehuisvest, behoorlijk gehuisvest, kwalitatief gehuisvest.

 

Dat is niet eenvoudig. De eerste generaties buitenlandse seizoenarbeiders woonden soms in bijna onvoorstelbaar slechte omstandigheden. Sindsdien is er gelukkig veel ten goede gewijzigd. Maar het probleem van kwalitatieve huisvesting voor seizoenarbeiders is niettemin gebleven, is helaas nog altijd bijzonder actueel. Ook na het goedkeuren van het zogenaamde Kataraktdecreet, ongetwijfeld een belangrijke stap in de goede richting. En ook na het goedkeuren van de provinciale stedenbouwkundige verordening die de tijdelijke vergunbaarheid regelde voor het plaatsen van verplaatsbare constructies voor tijdelijke huisvesting, de zogenaamde woonunits. Deze provinciale verordening loopt echter slechts tot 1 december aanstaande.

 

Hoe moet het dan verder? Hoe moet het dan verder voor al die fruitbedrijven die in de praktijk niet kunnen overleven zonder hun buitenlandse arbeiders, al die fruitbedrijven die inderdaad voor behoorlijke, inderdaad voor kwalitatieve huisvesting moeten zorgen voor hun buitenlandse werknemers? En wat, ook en niet in het minst, met die doorgaans wat kleinere bedrijven die slechts gedurende een beperkte periode van het jaar, die slechts gedurende hooguit enkele maanden per jaar zulke huisvesting moeten voorzien? Het kan toch niet de bedoeling zijn dat die fruitbedrijven huizen of appartementen gaan bouwen: huizen of appartementen voor bewoning tijdens slechts enkele weken, hooguit tijdens enkele maanden per jaar, huizen of appartementen dus die voor het grootste deel van het jaar leeg zouden staan. Om welke enorme, om welke onmogelijk te betalen investeringskosten zou dàt dan gaan? En waar zouden die huizen of appartementen dan trouwens moeten komen – of beter: waar zouden die huizen of appartementen dan MOGEN komen?

 

Daarom lijkt het verder toelaten van behoorlijke woonunits wellicht de enige realistische want de enige realiseerbare oplossing, zeker op korte termijn. Ik geloof te mogen zeggen dat de meeste (waarschijnlijk zelfs alle) Zuidlimburgse gemeentebesturen, maar ook bijvoorbeeld de Boerenbond, vragende partij zijn voor een dergelijke regeling. Ik kende dan ook graag de mening hierover van de deputatie, alsook haar bereidheid om haar invloed hiervoor aan te wenden.

MILIEU: Stad plaatst 36 bladkorven

 

Hierbij de lijst met de locaties waar onze 36 bladkorven zijn geplaatst.

 

Hugo Biets: “ Deze bladkorven zijn uitsluitend bedoeld voor het deponeren van bladeren van bomen die zich op het openbaar domein (stadsgrond) bevinden. Het verzamelen van de bladeren gebeurt vrijwillig door omwonenden. De stad zorgt voor het ledigen van de volle korven. Het is uiteraard verboden om bladeren die van privé-bomen vallen in een bladkorf te dumpen: daarvoor dient de groene container.”

Wijk Broedersgaarde
Broedersgaarde pleintje: 1
Blaarstraat aan kazerne: 1
Totaal wijk Broedersgaarde: 2 stuks

 

Wijk Hubensbeemden
Eisenhowerlaan Aan huis nr. 44+33 (2 graspleintjes): 2
Trumanlaan huis nr 33 (graspleintje): 1
Rooseveltlaan graspleintje: 1
Hoek Eisenhowerlaan/Rooseveltlaan: 1
Einde van de Rooseveltlaan (aan 2 eikenbomen): 1
Totaal wijk Hubensbeemden: 6 stuks

 

Wijk Wildbroek
Wijk Wildbroek pleintje Tiende Meistraat/Clarastraat:1
Totaal wijk Wildbroek: 1 stuk

 

Wijk Sint-Antoniusveld
Armand Meesenlaan tegenover huis nr. 7 en 25: 2
Hazelereik tegenover huis nr. 18,30 en 46: 3
Jules-Frérelaan nr. 3 en tegenover huis nr 22/24: 2
Jules Frérelaan pleintje: 1
Totaal wijk Sint-Antoniusveld: 8 stuks

 

Wijk Paspoel 2
Thyslaan nr 10, 50 en 62: 3
Thyslaan aan huis nr 34 (pleintje): 1
Paqualaan aan huis nr. 37: 1
Paqualaan aan huis nr 23 (pleintje): 1
Totaal wijk Paspoel 2: 6 stuks

 

Wijk Maastrichterveld
Bastiaensstraat 44/46: 1
Totaal wijk Maastrichterveld: 1 stuk

 

Wijk Binnenveldje (Koninksem)
Binnenveldstraat
aan huis nr 2 (bocht): 1
aan huis nr 11 (bocht): 1
Korenbloemstraat
bocht 1: 1
bocht 2: 1
Hoek Klaproosstraat/Kamillestraat: 1
Klaverstraat aan huis nr 15: 1
Totaal wijk Binnenveldje (Koninksem): 6 stuks

 

Wijk Kleinveld (Vreren)
Kleinveldstraat tss. nr 80/82, en 50 en 38: 3
Totaal wijk Kleinveld (Vreren): 3 stuks

 

Riksingen
Riksingen dreef tussen Bilzersteenweg en Riksingenstraat: 2
Totaal Riksingen: 2 stuks

 

Wandelpad Kastanjewal Tegenover ingang onder de Linde (Begijnhof): 1 stuk

 

TOTAAL 2011: 36 stuks