Tongeren start opmaak bosbeheerplan

Deze week vond de start plaats van d eopmaak van een uitgebreid bosbeheerplan voor Tongeren.

 

Schepen van milieu Hugo Biets: Zeventien privéeigenaars van bossen hebben zich gemeld en zijn alvast principieel bereid om hun bospercelen op te laten nemen in het bosbeheerplan. Overigens kunnen andere eigenaars zich hiervoor nog melden tot uiterlijk 1 februari 2013. Deze 17 privéeigenaars vertegenwoordigen samen 226 hectaren privé-bossen. De opmaak van het plan is toevertrouwd aan het gespecialiseerde bedrijf Landmax en wordt begeleid door een stuurgroep waarin naast de stad Tongeren ook twee afgevaardigden van de privéeigenaars, het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos en de Bosgroep Zuid-Limburg vertegenwoordigd zijn. Het bosbeheerplan zou er over twee jaar moeten zijn.

 

Vanaf begin januari 2013 zal Patrick Jans, die Hugo Biets vanaf dan vervangt als schepen van ondermeer leefmilieu, de opmaak van dit bosbeheerplan verder opvolgen.

Beter leefmilieu = zorg dragen voor kleine landschapselementen (KLE)

Hugo Biets, schepen van milieu : Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren maakte een inventaris van alle kleine landschapselementen in het gebied tussen de Bilzer- en de St.-Truidersteenweg. Na de inventarisatiefase sloot de stad Tongeren een overeenkomst met hen af om op het terrein de kleine landschapselementen duurzaam te beheren. Afgelopen winter werden voornamelijk holle wegen die binnen dit kwadrant gelegen waren onderhouden. Deze winter zullen de kleine landschapselementen, zoals hoogstamboomgaarden, poelen, knotbomen, houtkanten, … op privéterrein duurzaam onderhouden worden. Een 80-tal eigenaars die binnen dit kwadrant over een waardevol KLE beschikken, ontvingen een brief. Een 20-tal personen maakte hun interesse hiervoor kenbaar.

De totale kostprijs van deze uitvoering bedraagt circa 25 000 euro. Dit zal bekostigd worden door de stad Tongeren (1/3) en Limburg Sterk Merk (2/3).

Bevoegdheden van de leden van het nieuwe schepencollege!

Bevoegdheden van de leden van het College van Burgemeester en Schepenen:

– Patrick Dewael (Tongeren.nu): burgemeester, ook verantwoordelijk voor politie, veiligheid en brandweer en voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Tongeren.
– Gerard Stassen (sp.a): eerste schepen, schepen van sport, erfgoed, monumenten en archiefbeleid.
– An Christiaens (Tongeren.nu): schepen van openbare werken, jeugd en buitenschoolse kinderopvang.
– Guy Schiepers (Tongeren.nu): schepen van lokale economie en cultuur en voorzitter van nv Plinius.
– Eddy Manet (sp.a): schepen van mobiliteit (met inbegrip van het parkeerbeleid), bevolking, buurten en wijken.
– Jos Schouterden (Tongeren.nu): schepen van wonen, werk, welzijn en onderwijs.
– Marc Hoogmartens (Tongeren.nu): schepen van financien en toerisme.
– Patrick Jans (Tongeren.nu): schepen van ruimtelijke ordening, leefmilieu en landbouw.
– Johnny Vrancken (sp.a): voorzitter OCMW en schepen van sociale zaken en gelijke kansenbeleid.

Succes aan de nieuwe ploeg die op mijn volledige steun kan rekenen!

Wie wint de milieuprijs 2012?

Schepen van milieu Hugo Biets: Jaarlijks kent het stadsbestuur een prijs toe aan een priv̩persoon, school, bedrijf of vereniging die zich bijzonder verdienstelijk gemaakt heeft op het milieuvlak. Ook voor dit jaar zal er weer een milieuprijs uitgereikt worden. De school, vereniging, bedrijf of priv̩persoon die denkt hiervoor in aanmerking te kunnen komen, kan vanaf nu en uiterlijk op 30 november 2012 zijn of haar kandidatuur of project indienen bij het stadsbestuur (milieudienst), Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren. РMeer info: Milieudienst, tel. 012/800 154.

Stad plaatst dit jaar 51 bladkorven

Schepen van Financiën en Milieu Hugo Biets: We gaan dit jaar 51 blakorven plaatsen. Dat zijn er 15 meer dan vorig jaar. De vraag neemt immers ieder jaar toe. Deze bladkorven zijn uitsluitend bedoeld voor het deponeren van bladeren van bomen die zich op het openbaar domein – zeg maar op stadsgrond – bevinden. Het verzamelen van de bladeren gebeurt door omwonenden op vrijwillige basis. De stad zorgt voor het ledigen van de volle korven. Het is natuurlijk verboden om bladeren die van bomen op privé-grond komen in een bladkorf te dumpen: daarvoor dient de groene container die in Tongeren overigens nog altijd gratis wordt opgehaald. Het aanduiden van de straten of wijken waar we bladkorven plaatsen gebeurt op basis van vragen van omwonenden die zich engageren voor het verzamelen van de bladeren in de korven. Er komen dit jaar bladkorven in de volgende buurten: Broedersgaarde 2, Hubensbeemden 6, Wildbroek, 1, Sint-Antoniusveld 8, Nieuwe Paspoel 6, Maastrichterveld 1, Binnenveldje Koninksem 8, Kleinveld Vreren 3, Riksingen 2, Begijnhof 1, Albertwal 1. Er zijn momenteel nog 13 bladkorven beschikbaar. Wie in zijn buurt zulke korf wenst en zich dus meteen engageert om de bladeren te verzamelen, doet er best aan om zo snel mogelijk contact te nemen met de milieudienst van de stad (012/80 01 54).

Vlaamse regering keurt rekening stad Tongeren goed

 

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Regering heeft de gemeenterekening van de stad Tongeren voor het dienstjaar 2010 goedgekeurd.

Schepen van financien Hugo Biets: De nu dus ook officieel namens de Vlaamse Regering goedgekeurde rekeningen zijn over heel de lijn positief. Het begrotingsresultaat toont een positief saldo van 16,4 miljoen euro in de gewone dienst en van 5,9 miljoen euro in de buitengewone dienst. Het nog belangrijker boekhoudkundig resultaat geeft een positief saldo van 17,1 miljoen euro in de gewone dienst en van 24,3 miljoen in de buitengewone dienst. En de resultatenrekening toont een positief resultaat van 2,3 miljoen euro.

Overigens is inmiddels ook het officiele begrotingsresultaat voor het dienstjaar 2011 gekend.

Burgemeester Patrick Dewael: We brengen de rekening 2011 op de gemeenteraad van november met als begrotingsresultaat een positief saldo in de gewone dienst van 16.911.490,62 euro en met als boekhoudkundig resultaat een positief saldo van 18.074.931,29 euro. Hieruit blijkt nogmaals dat de financiële situatie van de stad gezond is.