Verkiezingsprogramma van de stadslijst Tongeren.nu

Het verkiezingsprogramma telt 112 actiepunten. Hierbij de beknopte nota die vorige week is verspreid aan de media.

 

1.   GEZONDHEIDSZORG: HET BELANGRIJKSTE EERST!

Iedereen is het erover eens: gezondheid was,is en blijft voor iedereen, altijd en overal het allerhoogste goed. De verdere vergrijzing zal bovendien de vraag naar goede gezondheidszorg verder doen toenemen.

Daarom zal Tongeren.nu alles in het werk stellen voor het vrijwaren – en waar mogelijk het verder verruimen – van een kwaliteitsvol medisch en paramedisch aanbod in Tongeren. Met een grote aandacht voor een preventief gezondheidsbeleid.

Alleen kan het stadsbestuur dat niet. Dat wordt enkel mogelijk mits een goede en ruime samenwerking met alle betrokkenen.Daarom zal door het stadsbestuur een permanent overleg met het  Vesaliusziekenhuis, met de Tongerse huisartsenkring en met alle gezondheidsactoren worden opgestart.

 

2. IEDEREEN MEE!

Er komt een enkel geïntegreerd welzijnsbeleid voor stad en OCMW. Tewerkstelling en armoedebestrijding vormen centrale uitdagingen in het veelzijdig welzijnsbeleid.

Werk is de beste, dikwijls zelfs de enige garantie voor welvaart en welzijn. Dat geldt voor vrijwel iedereen. Daarom wordt de uitbouw van een volwaardige, professionele arbeidscel met alle betrokken diensten om arbeidsgeschikte leefloners en werklozen krachtig aan te sporen en daadwerkelijk behulpzaam te zijn bij het zoeken naar werk een topprioriteit van het welzijnsbeleid.

Leefloon wordt dan arbeidsloon.

 

3. ONZE KINDEREN,ONZE TOEKOMST

Onderwijs is de beste investering in de toekomst van onze kinderen, onze jongeren, heel onze Tongerse samenleving.

Daarbij draagt het stadsbestuur één specifieke verantwoordelijkheid: de verantwoordelijkheid voor de eigen gemeentescholen.Daar zal verder geïnvesteerd worden in de kwalitatieve uitbouw van de gemeentelijke schoolinfrastructuur.

Daarnaast zal het onderwijsbeleid zich echter volkomen richten op heel het uitgebreide Tongerse onderwijslandschap: op àlle onderwijsnetten en op àlle scholen. Er komt georganiseerd overleg en samenwerking van de stad met al deze onderwijsnetten en scholen.

Want alle scholen, alle leerlingen, alle kinderen zijn belangrijk.

 

4. KWALITATIEF ENBETAALBAAR WONEN

Iedereen heeft recht op een warm nest. Maar voor steeds meer mensen wordt huisvesting een groot probleem.

Een gemeentebestuur kan geen rechtstreekse rol spelen op het vlak van de prijsbepaling van bouwgronden, evenmin wat de prijs van bouwen of huren betreft. Toch wil Tongeren.nu initiatieven om, ondanks de schaarste aan beschikbare en betaalbare bouwpercelen, aangepast wonen voor jong en oud te helpen realiseren.

Kleinere woonvolumes en verticale bebouwing zullen gestimuleerd worden, evenals duurzame, energievriendelijke en innovatieve woonprojecten op basis van een sociale mix. En voorts de sanering van ongezonde woningen en de bestrijding van de leegstand.

 

5. EEN SCHEPEN VOOR DE DORPEN

84,9 procent van de totale oppervlakte van Tongeren wordt gevormd door de 17 Tongerse dorpen. Ieder van die dorpen met zijn eigen verleden, zijn eigen erfgoed, zijn eigen identiteit. Ieder met zijn eigen kleine en grote problemen maar ook met zijn eigen kleine en grote troeven. leder met zijn eigen moeilijkheden maar ook met zijn eigen mogelijkheden.

Die rijke verscheidenheid verdient alle respect. In dat kader wil Tongeren.nu in de komende legislatuur een schepen van plattelandsbeleid.

 

6. ONDERNEMERSCHAP STERK PROMOTEN

Iedereen die zijn eigen werkgelegenheid creëert en dus voor zijn eigen inkomen zorgt, verdient de grootst mogelijke ondersteuning van zijn gemeentebestuur. Dat geldt uiteraard te meer voor wie daarnaast ook werk en dus een inkomen verschaft aan andere mensen.

Tongeren.nu zal daarom het oprichten en aantrekken van nieuwe ondernemingen – van éénmanszaken tot grotere bedrijven – maximaal ondersteunen door ruimte voor ondernemen te voorzien, door een kwalitatieve dienstverlening en een citymarketingplan in overleg met ondernemers.

 

7. VOORAL INVESTEREN IN BASISVOORZIENINGEN

De komende jaren willen we de investeringen vooral richten op het degelijk onderhoud, het herstel en zo nodig de aanleg van echte basisvoorzieningen. En dat zowel in de deelgemeenten als in het centrum.Dat gaat om voetpaden, fietspaden, wegenis, afwatering, erosiebestrijding, recreatiezones en natuurgebieden, scholen, speelpleinen, groene hoekjes,buurthuizen, monumenten,…

De properheid van straten en pleinen is daarbij een centrale doelstelling.

Eerst dus zorg dragen voor wat er allemaal al is, alvorens meteen allemaal nieuwe dingen na te jagen. Daarom vooral investeren in basisvoorzieningen dus. In projecten dicht bij de mensen.

Voor Tongeren.nu vormt dat de meest elementaire opdracht en dus de eerste plicht van een lokale overheid.

 

8. VEILIG EN VLOTVERKEER

De stationswijk leert iedereen iedere dag opnieuw hoe verkeerd verkeer kan zijn of in de loop der jaren kan worden. Toch wil natuurlijk niemand zonder verkeer. Want verkeer is mobiliteit, en mobiliteit – het zich kunnen verplaatsen – betekent een fikse brok vrijheid.

Tongeren.nu wil ook op dat vlak zo spoedig mogelijk de voornaamste knelpunten aanpakken. Zonder taboes willen we doeltreffende oplossingen realiseren. Ingrepen zullen veelzijdig zijn en vereisen een totaalbenadering met volgende ingredienten:

-     voor meer mobiliteit in Tongen kiezen we resoluut voor het STOP-principe: zoveel mogelijk Stappen, Trappen (fietsen), het Openbaar vervoer en pas daarna de Personenwagen;

-     een tweede spoorwegdoorgang moet de stationswijk ontlasten en opnieuw bewoonbaar maken;

-     zoveel mogelijk doorgaand en vrachtverkeer uit zoveel mogelijk woonkernen halen. Daartoe mag niet enkel gefocust worden op een vlotte verbinding tussen de Maastrichtersteenweg en de Luikersteenweg, overigens een puur Vlaams dossier.Maar evenzeer op een vlotte verbinding tussen diezelfde Maastrichtersteenweg en de Bilzersteenweg, een gemeentelijke bevoegdheid;

-     een totaaloplossing moet de huidige ringlaan opnieuw aantrekkelijk maken voor alle weggebruikers. Een ringlaan met eenrichtingsverkeer en met overal drie aparte rijstroken: een voor de fietsers, een voor het openbaar vervoer en een voor de auto’s. En uiteraard met voetpaden;

-     nabije parkeergelegenheden moeten het autoverkeer in het handelscentrum zowel beperken als dit handelscentrum beter bereikbaar te maken. In straten die amper verkeersdrukte aankunnen, zullen via bewonerskaarten oplossingen op maat gemaakt worden.  

 

9. EEN SAMENHANGEND EN DUURZAAM BELEID

De komende jaren willen we meer werk maken van de wisselwerking tussen beleidssectoren omdat gebundelde initiatieven tot meer resultaten leiden. Zo zullen bijvoorbeeld het beleid inzake senioren, gehandicapten, gezinnen, jeugd of toerisme terug te vinden zijn in zowel algemeen bestuur (dienstverlening), als in woonbeleid (aangepast wonen),mobiliteit (openbaar vervoer), sport en cultuur (activiteiten, verenigingen, tarieven), leefmilieu (uitrusting publieke ruimte), welzijn (gezondheidsbeleid, dorpsrestaurants),…  

Bij alle initiatieven wil Tongeren.nu de duurzaamheid van de inspanningen voorop stellen. Niet alleen in de investeringen maar ook in het dagelijks handelen van de stadsdiensten. En niet alleen in het kader van het milieubeleid, maar op alle beleidsterreinen. Door als stadsbestuur zelf het voorbeeld te geven en door inwoners maximaal te sensibiliseren.

Dit zal zich ook bijvoorbeeld uiten in respectvoor de open ruimte.

 

10. KWALITEIT VOOR UW GELD

De inwoners hebben recht op een kwalitatieve dienstverlening. De stad werkt immers met hun geld. Voor bestuurders betekent ditd e plicht om met zo weinig mogelijk middelen de beste resultaten te boeken. De hoge fiscaliteit in ons land sluit iedere verhoging van de gemeentebelastingen uit.

Respect voor de vaak zuurverdiende centen van de Tongenaren. Dat wordt de leidraad van het financieel beleid dat Tongeren.nu wil voeren.

Voor Tongeren.nu hebben de mandatarissen van zowel de stad als het OCMW een voorbeeldfunctie. Een grote inzet en een respectvolle omgang met alle inwoners, met het personeel en tussen de mandatarissen onderling moet het bestuurlijk optreden kenmerken.

Bij de realisatie van de actiepunten engageert Tongeren.nu zich om met de meest geschikte middelen de inwoners te betrekken bij het beleid en waar nuttig tot een bovenlokale samenwerking met andere besturen.

 

__________________________________

 

Met dit verkiezingsprogramma richt Tongeren.nu een appèl tot alle Tongenaren die verantwoordelijkheid willen opnemen in hun wijk, dorp of stad. Samen willen we een breed programma realiseren. We willen een dynamische stad, waar economische ontwikkeling, sociale samenhorigheid, actieve cultuurbeleving en duurzame groene keuzes hand in hand gaan.

Verkiezingsprogramma Tongeren.nu voorgesteld

Hugo Biets (Open Vld)en Marc Hoogmartens (CD&V) hebben een programma met 112 concrete voorstellen, verdeeld over 11 hoofdstukken, uitgeschreven. Meest opvallend feit is de aanduiding van een schepen voor Plattelandsbeleid. De kandidaten van de stadslijst beloven ook dat er geen belastingverhoging komt. Donderdag werd ook het nieuwe kiessecretariaat aan de Sint-Truidersteenweg ingehuldigd. Tot slot zal lijsttrekker Patrick Dewael vanaf nu wekelijks berichten posten via Facebook. Hij rekent op voorstellen en reacties van de burger. (Het Belang van Limburg, vrijdag 24 augsutus 2012)

Financien: Postief saldo in stadskas van 16,9 miljoen euro

Zopas werd de rekening van de stad van het jaar 2011 afgesloten.

 

Schepen van Financiën en Begroting Hugo Biets: Die rekening vermeldt enerzijds alle ontvangsten en anderzijds alle uitgaven van de stad in de loop van vorig jaar. Die rekening toont een positief saldo van 16.908.886,23 euro. Dat resultaat overtreft onze stoutste verwachtingen: in de begroting voor 2011 hadden we gerekend op een batig saldo van 13,6 miljoen. We doen dus in werkelijkheid nog 3,3 miljoen beter.