Stad Tongeren bespaart jaarlijks 4.700 kg papier

Het bedrijf Green Valley Belgium, gevestigd te Genk, ontwikkelde een softwareoplossing die het volledige besluitvormingsproces bij een gemeente – van agendering tot archivering en publicatie van besluiten – faciliteert en digitaliseert. Door het digitaliseren van de nota’s voor het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad bespaart de stad Tongeren hiermee alvast 4.700 kg papier.

Aanleg van parking te Vreren

De gemeenteraad zal zich deze maand uitspreken over de aanleg van een parking achter het parochiaal centrum Feria te Vreren. In de begroting 2015 van de stad Tongeren is hiervoor een bedrag van 55.000 euro voorzien. Deze begroting wordt besproken en beslist tijdens de vergadering van de gemeenteraad op maandag 15 december.

Investering van meer dan 1,7 miljoen voor afvoer van afvalwater in Vreren en Diets-Heur

Indien de gemeenteraad de begroting en het meerjarenplan goedkeurt, gaat de stad Tongeren volgend jaar (2015) alvast 107.093 euro investeren in een project voor de aanleg van een collector voor afvoer van afvalwater vanaf het Molenplein te Vreren tot aan het kruispunt Heurstraat/Klaasstraat te Diets-Heur. In 2016 komt daar 858.139 euro bij en in 2017 nogmaals 780.690 euro. In totaal 1.745.922 euro. De gemeenteraad vergadert en beslist hierover op maandag 15 december om 20.30 uur in de zaal van de brandweerkazerne.