Misbruiken in de sociale huisvesting? Mijn brief aan de Vlaamse minister van Wonen

Aan mevrouw L. Homans

Viceminister-president van de Vlaamse Regering

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Mevrouw de Minister

Tijdens een vergadering (dd. 18/02/2015) van de gemeenteraadscommissie (van de stad Tongeren) die bevoegd is voor het lokale woonbeleid, informeerden de verantwoordelijken van de sociale huisvestingsmaatschappij (huursector) waarbij onze stad aangesloten is, de aanwezige gemeenteraadsleden uitvoerig én uitstekend over de diverse bepalingen inzake inschrijvingen en toewijzingen van sociale huurwoningen.

In dit verband werd door deze verantwoordelijken van de SHM o.m. meegedeeld dat het (meermaals) gebeurt dat kandidaat-huurders zich bij de maatschappij aanbieden met een attest van het Huis van het Nederlands maar in werkelijkheid géénszins de Nederlandse taal beheersen. De SHM kan echter, gezien het attest van het HvhN, een inschrijving of toewijzing niet weigeren.

Ik had méér dan de indruk dat iéder lid van onze gemeenteraadscommissie (met leden behorend tot Open Vld, CD&V, N-VA, sp.a en VB), net overigens als de afgevaardigden van de SHM, dergelijke wantoestand (iemand noemde het schriftvervalsing) volstrekt onbegrijpelijk en volstrekt onaanvaardbaar achtte.

Ik moge u dan ook om nadere informatie hieromtrent verzoeken, meer bepaald of soortgelijke praktijken door u of bij uw diensten reeds gekend zijn en welke maatregelen u eventueel overweegt om hieraan een einde te stellen.

Met oprechte dank bij voorbaat en gans bijzondere achting

Hugo Biets

Gemeenteraadslid – stad Tongeren

Lid van de gemeenteraadscommissie Wonen