De gemeenteraad vergadert op maandag 19 december 2016 om 20.30 uur in het AC Praetorium, Maastrichterstraat 10.

Iedereen welkom !

A G E N D A

Voorzitter gemeenteraad (Hugo Biets)

1.- Notulen van de vorige vergadering

2.- Verkiezing van twee OCMW-raadsleden

Algemeen Bestuur (burgemeester Patrick Dewael)

3.- Goedkeuring budget 2017 kerkfabrieken

Openbare Werken en Jeugd (schepen An Christiaens)

4.- Overheidsopdracht inzake communicatie mobiliteit: opdrachtvoorwaarden

Mobiliteit en Bevolking (schepen Eddy Manet)

5.- Goedkeuring aanvullend verkeersreglement Dijk, Kennedylaan en Eisenhowerlaan

6.- Goedkeuring aanvullend verkeersreglement Overhaamlaan

7.- Goedkeuring aanvullend verkeersreglement Kapiteinsstraat

Economie en Cultuur (schepen Guy Schiepers)

8.- Pluisplan 2017: Reglement renovatiepremie voor handelspanden 2017

9.- Plusplan 2017: Reglement opstartpremie voor vestiging van een handelszaak 2017

Welzijn, Onderwijs en Wonen (schepen Jos Schouterden)

10.- Plusplan 2017: Premie voor herbestemming van leegstaande handelsruimten naar woonruimte

11.- Plusplan 2017: Reglement gemeentelijke renovatiepremie voor eengezinswoningen 2017

12.- Nieuwe versie van het leegstandsreglement

Ruimtelijke Ordening en Milieu (schepen Patrick Jans)

13.- Voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kleinhandelszone Luikersteenweg’

Financiën en Toerisme (schepen Mark Hoogmartens)

14.-  Goedkeuring meerjarenplan-aanpassing en budget 2017 van de stad Tongeren

15.- Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen 2017

16.- Gemeentelijke dotatie voor het jaar 2017 aan de politiezone Tongeren-Herstappe

17.- Goedkeuring aangepast meerjarenplan 2014-2019 en budget 2017 van het OCMW van Tongeren.-

 

 

Agenda van de gemeenteraad van maandag 28 november om 20u30 in het Praetorium

Agenda van de vergadering van de gemeenteraad van maandag 28 november 2016 in het AC Praetorium, Maastrichterstraat 10. Aanvang van de vergadering om 20u30.

Iedereen welkom!

OPEN ZITTING

Voorzitter gemeenteraad

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

2. Kennisneming van het ontslag van gemeenteraadslid Kathleen Reweghs

3. Onderzoek van de geloofsbrieven van de opvolger mevrouw Nicole Christiaens

4. Installatie en eedaflegging van mevrouw Nicole Christiaens als gemeenteraadslid

Openbare Werken en Jeugd

5. Inter-Media: goedkeuring van de agenda en mandatering van raadslid mevrouw Jeannine Vanvinckenroye als afgevaardigde van de stad Tongeren in de buitengewone algemene vergadering van 6 december 2016

6. Inter-Energa: goedkeuring van de agenda en mandatering van raadslid de heer Eddy Maner als afgevaardigde van de stad Tongeren in de buitengewone algemene vergadering van 13 december 2016

7. Inter-aqua: goedkeuring van de agenda en mandatering van raadslid de heer Krijn Henrotte als afgevaardigde van de stad Tongeren in de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2016

8. Infrax Limburg: goedkeuring van de agenda en mandatering van raadslid mevrouw Jeannine Vanvinckenroye als afgevaardigde van de stad Tongeren in de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2016

9. Definitieve vaststelling van de afschaffing van een deel van de buurtweg nummer 6 in de atlas van de buurtwegen van Genoelselderen

10. Definitieve vaststelling van de afschaffing van een deel van buurtweg nummer 6 van de atlas van de buurtwegen van Henis en buurtweg nummer 18 van de atlas van de buurtwegen van Tongeren

11. Uitvoering masterplan ‘De Motten – openleggen van de Jeker’ – overdracht openbaar domein aan de Vlaamse Milieumaatschappij

12. Collector Diets-Heur: samenwerkingsovereenkomst combinatie prioritaire werken en niet-prioritaire werken tussen de Stad Tongeren, Infrax cvba, Provincie Limburg, Aquafin nv en Agentschap Wegen en Verkeer

13. Definitieve beslissing tot afschaffing en onttrekking aan het openbaar domein van de rooilijn van de ruilverkavelingsweg gelegen te Mulken aan de Dorpsstraat

14. Riolering en wegenis Hossenstraat – goedkeuring van de opdrachtvoorwaarden en de werken ten laste van de stad Tongeren

15. Goedkeuring bestrijding water- en modderoverlast te Sluizen door de aanleg van een bufferende drempel in de Kaststraat

Mobiliteit en Bevolking

16. Invoering snelheidsbeperking van 70 km/uur op wegen buiten de bebouwde kom

17. Goedkeuring aanvullend verkeersreglement Vermeulenstraat

Welzijn en Onderwijs

18. IGL: algemene vergadering van 9 december 2016 – goedkeuring van de agenda en mandatering van de afgevaardigde

Ruimtelijke Ordening en Milieu

19. Limburg.net – algemene vergadering op 21 december 2016: goedkeuring van de agenda en mandatering van raadslid de heer Francis Bellefontaine als afgevaardigde van de stad Tongeren

20. Definitieve beslissing tot afschaffing en verlegging van deel buurtweg nummer 35 aan kleinhandelszone Luikersteenweg

21. Aflevering van een voorwaardelijk gunstig planologisch attest ‘Seniorenhof’ – Bilzersteenweg 306

Financiën en Toerisme

22. Kennisname budgetwijziging 2016 OCMW

BESLOTEN ZITTING

Voorzitter gemeenteraad

23. Wijziging samenstelling raadscommissie Algemeen bestuur, Openbare Werken en Ruimtelijke ordening

Algemeen bestuur

24. Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Tongeren (AGB): vervanging van mevrouw Kathleen Reweghs in de Raad van Bestuur

Welzijn en Onderwijs

25. IGL: algemene vergadering van 9 december 2016 – aanduiding van een afgevaardigde

Elk gemeenteraadslid – met uitzondering van de leden van het College van Burgemeester en Schepenen – kan agendapunten en/of mondelinge vragen indienen bij de voorzitter van de gemeenteraad met het oog op toevoeging aan deze agenda. 

Over voetballen op kunstgras: het antwoord van de stad

Geachte heer Biets,

De informatie waarover we momenteel beschikken i.v.m. het rubbergranulaat infill op onze kunstgrasvelden laat nog alle opties open.

Feit is dat er op dit ogenblik niemand echt met zekerheid kan verklaren dat het granulaat al dan niet schadelijk is voor de gezondheid.

Er werd zowel op Europees niveau als op nationaal niveau (samen met Nederland en Schotland) opdracht gegeven naar bijkomende onderzoek in deze materie, waarvan de onderzoeksresultaten ten vroegste eind dit jaar bekend zullen zijn.

Op de onlangs georganiseerde onderhoudsclinic van Krinkels Sport NV (waaraan ook 2 vertegenwoordigers van KFC Heur-Tongeren deelnamen) werden een aantal voorzorgsmaatregelen gesuggereerd om mogelijke risico’s zoveel mogelijk te reduceren.

De maatregelen die werden voorgesteld:

-geen keeperstrainingen op het kunstgrasveld

-steeds douchen na training of wedstrijd op het kunstgrasveld

-grondig wassen van de gebruikte kledij

-vermijden van activiteiten met de allerkleinsten (U6) op het kunstgrasveld

We zullen uiteraard niet nalaten de betrokken verenigingen onverwijld in te lichten van zodra de onderzoeksresultaten van de hoger aangehaalde studies ons bekend zijn gemaakt.

Met vriendelijke groeten

Stefan Rondags
Stad Tongeren – Sportdienst
Maastrichterstraat 10  – 3700 Tongeren

Make football in Tongeren great again!

(Toespraak VIP-diner KFC Heur-Tongeren in Sportoase op 13 november 2016)

Dames en heren

Mijn naam is Hugo Biets en ik mag u namens de heer Omer Brugmans, voorzitter van KFC Heur-Tongeren, van harte welkom heten. KFC Heur-Tongeren is, zoals u wellicht weet, het samenwerkingsverband van Heur VV en SK Tongeren; Heur-Tongeren: zeg maar het Zulte Waregem van Eerste Provinciale…. al verzeker ik u dat dit laatste (dat van die “Eerste Provinciale”) snel geschiedenis zal worden.

Mijnheer de Ere-voorzitter van het Promotiecomité van KFC Heur-Tongeren en tevens Burgemeester van de stad Tongeren
Mijnheer de Clubvoorzitter
Geachte dames en heren
Lieve gasten

Wat staat er vandaag te gebeuren? Zo dadelijk gaan we aan tafel voor het drie-gangen-menu. Tussen twee van die gangen willen we trachten u een beeld te geven van wat KFC Heur-Tongeren vandaag concreet is. Dat zal gebeuren door onze TVJO, onze Technisch Verantwoordelijke voor de Jeugdopleiding – overigens een officiële functie bij elke inzake jeugd belangrijke club van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Onze TVJO is Diederik Nijs, voorheen actief bij STVV. Diederik leidt dus nu de jeugdopleiding bij KFC Heur-Tongeren en is daarmee één van de drijvende krachten van de club.

Er is vandaag natuurlijk ook de match, de wedstrijd van deze elfde speeldag in de hoogste Limburgse afdeling tussen de Koninklijke Football Club Heur-Tongeren en Hand in Hand Hoepertingen. Dat wordt de eerste match van de tweede periode van tien wedstrijden. Van die tien wedstrijden zullen we zesmaal thuis spelen, dus hier op Sportoase: niet het enige maar toch ook een bijzonder interessant perspectief met het oog op deelname aan de provinciale eindronde. En met deelname aan die eindronde, dames en heren, wordt véél mogelijk, wordt àlles mogelijk.

Dàn wordt alles mogelijk. Dàn wordt het mogelijk dat in deze stad opnieuw nationaal voetbal zal gespeeld worden. Dàn wordt het mogelijk dat de oude roemrijke Tongerse voetbalgeschiedenis nieuwe Tongerse voetbaltoekomst wordt.

Nationaal voetbal in Tongeren. Dat is en dat blijft een enorme opgave. Een opgave die we énkel en alléén aankunnen met de hulp, het engagement en de medewerking van velen.

Met de hulp van de vele vrijwilligers die als bestuurder of medewerker de grootste dankbaarheid verdienen.

Met de steun van de supporters die onze thuismatchen op Klein Veldje of hier op Sportoase bijwonen … en die daarbij vooral ook zo vriendelijk willen zijn zich te laven aan voor de club levensnoodzakelijke financiële bronnen, ik bedoel in onze cafetaria.

Met verder ook het zonder meer cruciale engagement van onze sponsors en van onze ereleden, waarzonder dit alles gewoonweg onmogelijk – ik herhaal: onmogelijk – te runnen zou zijn. Vooral hen willen we daarom iédere dag en dus zeker ook vandaag onze grootste erkentelijkheid betuigen. Aan iedereen van hen: duizendmaal bedankt!

Natuurlijk ook woorden van dank aan onze gastheer, aan de heer Dries Boulet en zijn team van Sportoase: Sportoase dat bij élke match opnieuw onze neus doet krullen wanneer we àltijd weer van de bezoekende ploeg te horen krijgen over welke schitterende accommodatie we hier mogen beschikken.

En last but not least, dames en heren, last maar zéker not least een klein woord van grote dank aan onze stad, ons stadsbestuur, onze burgemeester en schepenen – vandaag talrijk aanwezig – waarvan we als club – deze éérste club in deze éérste stad – rechtstreeks of indirect, niet zelden ook via de stedelijke sportdienst, permanent de hand voelen: de hand voor een altijd welkome en dikwijls noodzakelijke steun in de rug, de hand voor een altijd fijne klop op de schouder, de hand om ons de juiste weg te wijzen wanneer we al eens de juiste richting moeten zoeken. Bedankt daarvoor: bedankt voor die hand, die warme hand.

Dames en heren

Zoals ik al zei: dàn wordt alles mogelijk. Met vrijwilligers, supporters, sponsors, ereleden, stadsbestuur, allen samen: “stronger together”.
Op die manier zullen we slagen in de opdracht, de opdracht “make football in Tongeren great again”.
Kunnen we daarin ook slagen? “Yes, we can!”
Want geloof me: zelf draai ik nu sinds een goed jaar mee in deze club, zij het dan slechts in een buitenbaan, maar ik proef, ik ruik, ik voel het elke dag opnieuw: wat déze KFC Heur-Tongeren betreft, verzeker ik u: “you ain’t seen nothing yet!”

Schriftelijke vraag i.v.m. kunstgrasveld

Aan het college van burgemeester en schepenen
Geacht college
De recente commotie rond de zwarte korrels op kunstgrasvelden is u ongetwijfeld bekend.
Graag vernam ik in dit verband of het stadsbestuur over concrete informatie beschikt met betrekking tot de zwarte korrels op het kunstgrasveld op Klein Veldje en – zo ja – wat hieruit blijkt.
Mocht dergelijke informatie echter nog niet gekend zijn, zal het stadsbestuur deze dan onverwijld trachten in te winnen?
Met oprechte groeten
Hugo Biets
gemeenteraadslid

 

Agenda van de gemeenteraad van maandag 24 oktober 2016

De gemeenteraad van de stad Tongeren vergadert op maandag 24 oktober vanaf 20u30 in het Praetorium, Maastrichterstraat 10.

Hierbij de agenda van deze vergadering. Hieraan kunnen echter nog punten toegevoegd worden bij hoogdringendheid en door individuele gemeenteraadsleden.

Voorzitter gemeenteraad

1.- Goedkeuring notulen vorige vergadering

Algemeen bestuur (burgemeester)

2.- Wijziging personeelsbehoefteplan en personeelsformatie

3.- Wijziging rechtspositieregeling personeel

4.- Vastleggen van verplichte compensatiedag voor het personeel in 2017

5.- Jaarrapport 2015 van de stad Tongeren

Sport en Erfgoed

6.- Goedkeuring van 2de voorschot van gemeentelijk aandeel in restauratiepremie Sint-Gilliskapel

7.- Betaling van saldo van gemeentelijk aandeel in restauratiepremie Sint-Lutgartkerk

Openbare Werken en Jeugd

8.- Onderhoud wegen: plaatsing opdracht bij wijze van open aanbesteding en bestek

9.- Collector Diets-Heur, schoolomgeving Vreren en kruispunt N20 Vreren/Diets-Heur: aangepaste opdrachtvoorwaarden

10.- Huishoudelijk reglement en bijhorend retributiereglement m.b.t. de buitenschoolse kinderopvang ‘Kinderparadijs’

Welzijn en Onderwijs

11.- Aanpassing schoolreglement gemeentelijk basisonderwijs

12.- Goedkeuring arbeidsreglement gemeentelijk basisonderwijs

Ruimtelijke Ordening en Milieu

13.- Goedkeuring grondafstand voor de verkaveling ‘Dorpsstraat Mulken’

14.- Goedkeuring rioleringswerken en wegeniswerken in het kader van de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein ‘Tongeren-Oost’.

Agenda van de gemeenteraad van maandag 26 september om 20u30 in het Praetorium

Voorzitter gemeenteraad

1.- Goedkeuring van de notulen.

Openbare Werken en Jeugd

2.- Aanleggen van fietspaden en riolering naast de N753 Nieuwe Steenweg , met inbegrip van de onderdoorgang onder de N730 Bilzersteenweg – goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst van diensten tussen de stad Tongeren en het Vlaams Gewest.

3.- Principiële beslissing tot afschaffing en onttrekking aan het openbaar domein van de rooilijn van de ruilverkavelingsweg gelegen te Mulken aan de Dorpsstraat.

4.- Voorlopige vaststelling van de aanpassing van de atlas van de buurtwegen (buurtweg nummer 6 in de atlas van de buurtwegen van Genoelselderen).

5.- Voorlopige vaststelling van de aanpassing van de atlas van de buurtwegen (buurtweg nummer 6 in de atlas van de buurtwegen van Henis en buurtweg nummer 18 in de atlas van de buurtwegen van Tongeren).

6.- Goedkeuring van wegeniswerken in de Butsstraat en de Lerestraat (Overrepen).

7.- Goedkeuring van wegeniswerken in Vreren en Diets-Heur.

Mobiliteit en Bevolking

8.- Goedkeuring aanvullend verkeersreglement Mulken en Piringen.
Ruimtelijke Ordening en Milieu

9.- Goedkeuring voor de aanleg van nieuwe wegenis en infrastructuurwerken met gratis overdracht naar het openbaar domein voor de verkaveling Paardsweidestraat.

10.- Principiële beslissing tot afschaffing en verlegging van deel buurtweg nr. 35 gelegen aan kleinhandelszone Luikersteenweg.

Financiën en Toerisme

11.- Goedkeuring meerjarenplan 2014-2019/2016 aanpassing 5 en budgetwijziging 2016-1 van de stad Tongeren.

12.- Gemeentelijke dotatie voor het jaar 2016 van de stad Tongeren aan de Politiezone Tongeren-Herstappe.

Sociale zaken

13.- Goedkeuring van het addendum dd. 08/06/2016 bij de overeenkomst m.b.t. de oprichting van de interlokale vereniging voor de regierol inzake sociale economie op het grondgebied Bilzen, Hoeselt, Riemst, Tongeren en Voeren.