Aram

Ik kende hem niet, Aram. Tot vorige week, toen hij samen met zijn ouders vanuit Tongeren naar het gesloten asielcentrum in Brugge werd gebracht. In afwachting, want “uitgeprocedeerd” zoals dat heet, van uitwijzing uit ons land terug naar Armenië. Aram volgde tot midden vorige week het vijfde jaar secundair onderwijs in VIIO te Tongeren.

Medeleerlingen en vrienden startten meteen met een actie. Om Aram in België te houden. Of althans om hier zijn middelbaar onderwijs te kunnen voltooien. Omdat Aram inmiddels 18 is geworden, is ook – ditmaal door hemzelf en dus niet door zijn ouders – een aanvraag ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Een aanvraag om hier te mogen blijven.

Eind vorige week vernam ik – via via – dat die medeleerlingen en vrienden deze week maandagavond een “bezoek” zouden brengen aan de gemeenteraad. Na wat overleg over het verloop van dat geplande “bezoek”, kwamen ze maandagavond inderdaad naar het Praetorium. Volgens de ene krant met 100, volgens een andere met 250. In elk geval met heel veel. 

Ik ontving een delegatie van een vijftal jongeren en twee ouders in de Kanunnikenzaal. Samen met de fractievoorzitters van onze gemeenteraad. Ze hadden een petitie bij en vroegen om die te ondertekenen. Iedere fractievoorzitter kreeg er een exemplaar van.

Als voorzitter van de gemeenteraad had ik hen, tijdens de contacten die ik vorige week met hen had, duidelijk gemaakt dat de gemeenteraad geen uitspraak zou doen want nu eenmaal niet bevoegd. Zou ik als voorzitter VAN de gemeenteraad op dàt ogenblik op dié plaats toch een uitspraak doen, pro of contra, dan zou dat ongetwijfeld door zeer velen begrepen zijn als een uitspraak van mij NAMENS de gemeenteraad. En dat zou dan vanwege mij niet correct geweest zijn.

Ik had, net zoals iedereen, natuurlijk het recht om als “burger”, dus los van dat voorzitterschap van de gemeenteraad, die petitie WEL of NIET te tekenen.

Zou ik dat doen? Als je WEL tekent dan word je door de enen al snel gezien alsof je voorstander ben van een (quasi) onbeperkte instroom van migranten, asielzoekers, vluchtelingen e.d.m. Als uitermate “naïef”. En, politiek gezien, als “links”, zo al niet als “extreem-links”.

Als je anderzijds NIET tekent dan gaan anderen je even snel als “asociaal” of zelfs “anti-sociaal” bekijken. Als iemand die bewust stekeblind verkiest te zijn voor diepmenselijke problemen. Politiek gezien word je dan snel ingekleurd als “rechts”, zo al niet als “extreem-rechts”.

Natuurlijk dwalen ze, zowel de enen als de anderen.

Woensdagmorgen heb ik de petitie getekend. En woensdagvoormiddag ben ik ze gaan afgeven in “het college” langs de Sint-Truidersteenweg. Om twee redenen. Omdat ik de twee doelstellingen van deze petitie onderschrijf: enerzijds een menswaardige aanpak van uitgewezen asielzoekers zoals Aram (wat nooit teveel gevraagd kan zijn) en anderzijds het recht om Aram toe te laten zijn studie ‘Marketing & Management’ te voltooien (wat toch alleen maar billijk zou zijn).

Het mag immers wettelijk zijn, het is daarom niet minder onlogisch en ook niet minder oneerlijk om een jongere, waarvan de ouders nooit een verblijfsvergunning bekwamen, aan de ene kant jarenlang probleemloos toe te laten tot het lager- en nadien het secundair onderwijs, en aan de andere kant hem in januari, dus halfweg het vijfde jaar van een cyclus van zes jaar, op te pakken en in een gesloten instelling te steken in afwachting van zijn uitwijzing, samen met zijn ouders, uit het land.

De tweede reden om de petitie te tekenen waren de vele jongeren die deze actie vorige week meteen zijn gestart en haar koppig blijven voeren. Geen enkele van die jongeren heeft daarbij enig persoonlijk materieel voordeel. Zij doen dat alleen maar uit vriendschap. Zij doen dat alleen maar omdat zij onrechtvaardig vinden wat onze samenleving met Aram doet. Niets meer. Niets minder. Niets anders.

Ik heb hen de voorbije dagen bezig gehoord en gezien. Hun inzet, hun engagement, hun enthousiasme. Hartverwarmend.

De toekomst van Tongeren, de toekomst van de Tongerse samenleving lijkt me in goede handen.

Aan iedereen van hen: proficiat. Aan iedereen van hen: bedankt.

Hugo Biets

 

 

 

 

 

Vlaamse subsidie van 595.954 euro voor Tongers bedrijf SKF

 

Bericht van maandag 18 januari vanwege het kabinet van minister Annemie Turtelboom

Bij de opstart van het kabinet van Viceminister-President Annemie Turtelboom heeft de Minister er uitdrukkelijk voor gekozen om in te zetten op een goede communicatie en informatieoverdracht m.b.t. Vlaamse dossiers die de lokale gemeentebesturen aanbelangen.

Wanneer er dossiers uit uw gemeente besproken worden, zullen we u dan ook zo snel als mogelijk hierover informeren.

Daarom informeer ik u graag over de beslissing van de Vlaamse ministerraad van vrijdag 15 januari 2016 m.b.t. de toekenning van strategische transformatiesteun aan SKF Logistics Services Belgium nv in Tongeren.

Bijkomende beknopte info:

– SKF Belgium maakt deel uit van de Zweedse groep SKF, belangrijke internationale leverancier van producten, oplossingen en diensten binnen assortiment van lagers, afsluitringen, mechatronics en smeringssystemen.  SKF is vertegenwoordigd in 130 landen en stelt 47.000 mensen tewerk.

– SKF Belgium is onderdeel van de business unit logistics & demand chain, een ondersteunende component voor de ganse groep.  De vestiging in Tongeren heeft functie van Europees distributiecentrum.  Er is een tweede onderdeel van het bedrijf in Evere gevestigd dat de functie van verkoopkantoor heeft en waar 140 personeelsleden werken.

– Het bedrijf stelde in 2014 324,4 VTE tewerk en kende een omzet van bijna 52,7 mio EUR.

– SKF Belgium wordt geconfronteerd met interne hoge kosten die doorgerekend moeten worden aan de verkoopkantoren wat druk zet op de verkoopsprijzen en extern met andere logistieke bedrijven die hun prijzen verlagen. Daarom zullen zij hun huidige logistieke processen aanpassen en inzetten op e-commerce.

– hiertoe zal geïnvesteerd worden in het herinrichten van 2 gebouwen, het bouwen van een automatisch hoogbouw picking magazijn en het uitbreiden van de bestaande sorteerinstallatie. Er wordt ook geïnvesteerd in opleidingen voor in totaal 1,9 mio EUR.

Budgettaire impact:

– Er zal dus 7,42 mio EUR geïnvesteerd worden en voor 1,9 mio EUR in opleiding voorzien worden.  Daarvan wordt 1,56 mio EUR aanvaard.  Hierop worden de subsidiepercentages toegepast wat resulteert in een steun van  595.954 EUR.

– Dit wordt vastgelegd op het Hermesfonds.

Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groeten,

Nick Bergmans, Coördinator Vlaams Contact center

Annemie Turtelboom, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie.

Phoenixgebouw Koning Albert II-laan 19 bus 11 – 1210 Brussel

Aantal bedrijven en jobs op Overhaem, Tongeren-Oost en Tongeren-Noord

Werkgelegenheid was, is en blijft de beste garantie voor economische welvaart en sociaal welzijn. Naast de in Tongeren talrijke privé- en openbare diensten en de hier eveneens talrijke handelszaken, vervullen alle andere bedrijven eveneens onmiskenbaar een uiterst voorname rol bij het verschaffen van werk. Zo zeker ook de bedrijven die gevestigd zijn op Overhaem, Tongeren-Oost en Tongeren-Noord.

Omdat het belang voor de werkgelegenheid van die bedrijven op onze drie industrie- en KMO-zones, overigens net zoals onze landbouw-, tuinbouw- en fruitteeltbedrijven, naar mijn aanvoelen te dikwijls te zeer in de schaduw wordt gedacht van vooral winkels en dienstensector, stelde ik onlangs twee vragen omtrent de omvang van de bedrijven op Tongeren-Oost, Tongeren-Noord en Overhaem aan de schepen van Economie Guy Schiepers.

Vandaag ontving ik het antwoord van de schepen.

-Hoeveel bedrijven zijn er gevestigd op de drie Tongerse industriezones?

Guy Schiepers, schepen van Economie: “Op basis van de meest recente inventaris die we begin 2015 maakten, zijn er momenteel 101 bedrijven actief op onze drie industrie- en KMO-zones: 52 op Overhaem, 33 op Tongeren-Oost en 16 op Tongeren-Noord.”

-Om hoeveel jobs gaat dat?

Guy Schiepers: “In totaal bieden de bedrijven van de drie zones samen werkgelegenheid aan 2.877 werknemers. Daarvan werken er 1.857 op Tongeren-Oost, 945 op Overhaem en 75 op Tongeren-Noord.”

(Hugo Biets, 18 januari 2016)

 

Agenda van de vergadering van de gemeenteraad van maandag 25 januari 2016

OPEN ZITTING

Voorzitter gemeenteraad

-Goedkeuring van de statuten van de vorige vergadering

-Verkiezing van een OCMW-raadslid

Algemeen bestuur (burgemeester Patrick Dewael)

-Budget 2016 kerkfabriek Diets-Heur

-Budget 2016 kerkfabrieken Sint-Jan, Neerrepen, Rutten en Henis

Sport en Erfgoed (schepen Gerard Stassen)

-Aanpassing reglement subsidie algemene werking sportverenigingen

Openbare Werken en Jeugd (schepen An Christiaens)

-Aanleg riolering en herinrichting Hossenstraat: samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Tongeren en Infrax cvba

-Aanleg, onderhoud en vernieuwen van stoepen

-Algemeen uitleenreglement Stad Tongeren

Mobiliteit en Bevolking (schepen Eddy Manet)

-Aanvullend verkeersreglement Pannenovenweg

Economie en Cultuur (schepen Guy Schiepers)

-Plusplan 2016: afstemming/actualisering opstartpremie voor vestiging van handelszaken

-Plusplan 2016: afstemming/actualisering renovatiepremie voor handelspanden

Welzijn en Onderwijs (schepen Jos Schouterden)

-Huisvesting: nieuwe versie van het leegstandsreglement

-Pluspunt 2016: actualisering/afstemming renovatiepremie wonen

Ruimtelijke Ordening en Milieu (schepen Patrick Jans)

-Aanleg parking Kanjelstraat: overdracht naar het openbaar domein

-Plusplan 2016: herbestemmingspremie van handelspanden

Financiën en Toerisme (schepen Marc Hoogmartens)

-Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

-Belastingreglement op het in gebruik nemen van het openbaar domein tijdens de markten

-Aangepast meerjarenplan en budget 2016 van het OCMW van Tongeren

-Reglement tot toekenning van een toelage bij hernummering.

 

 

Ik dacht altijd: men kan PRO zijn of men kan CONTRA zijn. Maar blijkbaar kunnen sommigen ook TEGELIJK pro én contra zijn…

(1) “Onze trots, de Jeker, mag voor N-VA terug het beeld van het centrum gaan bepalen.” (“De verandering begint in Tongeren – Programma N-VA Tongeren gemeenteraadsverkiezingen oktober 2012”, bladzijde 13)

(2) “Het masterplan voor de herinrichting van de Motten en het openleggen van de Jeker beantwoordt in grote mate aan de N-VA-wensen die we formuleerden in ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.” (Krantje N-VA Tongeren, januari 2016, bladzijde 2)

(3) MAAR DAN………………………..  “Dure prestigeprojecten zoals het openluchtzwembad en de openlegging van de Jeker zullen de stad niet opnieuw tot leven brengen maar alleen dieper in de schulden storten.” (Krantje N-VA Tongeren, januari 2016, bladzijde 3)

Hoe goed hebben we het in Tongeren in vergelijking met andere gemeenten? En dan nu de cijfers!

Beter dan wat of wie dan ook geeft het “gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner” een goed beeld aan van de werkelijke welstand van een bevolking.

Welnu, Tongeren doet het

  • beter dan het Belgische gemiddelde,
  • beter dan het Limburgse gemiddelde,
  • beter dan Bilzen en (met uitzondering van Kortessem) van onze andere aangrenzende gemeenten,
  • en zelfs stukken beter dan de stad Antwerpen.

 

Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner in 2013
(Cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie, gepubliceerd in ‘Het Nieuwsblad’ in november vorig jaar)

België: 17.019 euro per inwoner

1) Per provincie:

Vlaams-Brabant: 19.994 euro
Waals-Brabant: 19.465 euro
Oost-Vlaanderen: 18.419 euro
Antwerpen: 17.762 euro
West-Vlaanderen: 17.664 euro
LIMBURG: 16.886 euro
Namen: 16.613 euro
Luxemburg: 16.556 euro
Luik: 15.904 euro
Henegouwen: 15.003 euro

2) De stad Tongeren en haar aangrenzende gemeenten:

Kortessem: 18.154 euro
TONGEREN: 17.475 euro
Borgloon: 17.415 euro
Hoeselt: 17.291 euro
Bilzen: 17.052 euro
Riemst: 16.746 euro
Heers: 16.546 euro

3) Enkele andere Limburgse gemeenten:

Hasselt: 19.106 euro
Sint-Truiden: 17.601 euro
Lanaken: 17.514 euro
Lommel: 16.849 euro
Maaseik: 16.585 euro
Leopoldsburg: 16.319 euro
Genk: 15.227 euro

4) De twee grootste steden:

Gent: 17.477 euro
Antwerpen: 15.050 euro

Steeds meer e-commerce en retailparken (?)

“In Nederland is e-commerce sterker uitgebouwd dan in België. Toch komt het er in ons land nu ook voluit aan. ‘In de grootste 15 steden zal de impact meevallen. Al de rest wordt een oorlogszone’, zegt Boris van Haare Heijmijer.”   –   (Boris van Haare Heijmijer is partner retail bij de vastgoedontwikkelaar Cushman & Wakefield in België)

“‘Ik verwacht in België een versterking van de retailparken in de periferie, maar de stand-alone-baanwinkels zullen verdwijnen. De retailparken richten zich vooral op ketens die 1.000 vierkante meter of meer nodig hebben. Het is ook moeilijk om grote oppervlaktes te vinden in de binnenstad’, aldus De Roo.”   –   (Peter De Roo is de CEO van de vastgoed-ontwikkelaar De Vlier)

Info: beide uittreksels haalde ik uit het dagblad De Tijd van 12 januari 2016, meer bepaald uit het artikel “Winkelhuurprijzen België gaan Nederland (nog) niet achterna” op blz. 17)

Patrick Dewael wil debat over karakter van de staat en de fundamentele grondwaarden

di 12/01/2016 – 15:48 BelgaOpen VLD-fractieleider Patrick Dewael wil een debat in de Kamercommissie voor de Herziening van de Grondwet over het karakter van de staat en de fundamentele grondwaarden van de samenleving. In een brief aan commissievoorzitter Peter De Roover vraagt hij een “inleidend verslag op parlementair initiatief”. Het bureau van de commissie zal zich hierover buigen, besloot de commissie.

Volgens Dewael is 2015 “op verschillende manieren een kantelmoment geweest voor de bewustwording dat onze maatschappij nood heeft aan een diepgaand debat over wat ons bindt in dit land: over waar onze rechten en vrijheden op gebaseerd zijn, over de rol van de democratie, over de rechtsstaat”. Hij verwijst ook naar de asiel- en migratiecrisis die vorig jaar startte. De nieuwkomers brachten niet alleen hun talenten mee, maar ook hun eigen identiteit, aldus de Open VLD’er. Hij vindt het nodig om in de diverse samenleving elementen te zoeken die ons binden en waar we elkaar aan kunnen houden.

“Grondwaarden samenleving onvoldoende herkenbaar”

Het probleem dat zich volgens Patrick Dewael stelt, is dat de grondwaarden van onze samenleving wel impliciet in de grondwet vervat zitten, maar onvoldoende herkenbaar en duidelijk zijn voor alle medeburgers. “Die normen en waarden zijn universeel en seculier, opdat iedereen er zich in zou kunnen herkennen. We mogen dus ook niet aarzelen deze expliciet te benoemen in onze meeste fundamentele wet, de grondwet”, luidt het in de brief.

Hoorzittingen met experts

Patrick Dewael stelt voor een reeks hoorzittingen te houden of adviezen van experts in te winnen om antwoorden te vinden op vragen zoals: in hoeverrre is de scheiding tussen geloof en staat in de grondwet voldoende duidelijk? In hoeverre kan in de grondwet worden bepaald dat de wet altijd boven een religieus of levensbeschouwelijk voorschrift staat? Wat zijn de fundamentele grondwaarden van de samenleving? Hoe kunnen zij uitdrukkelijker naar voren worden gebracht in onze grondwet?

(info: deredactie VRTnieuws)

Overal begrotingstekorten? Niet bij de stad Tongeren!

Begrotingstekorten. Het is bijna dagelijkse kost in kranten en op radio en tv. Vele landen, waaronder ook België en ook de Vlaamse Gemeenschap, moeten altijd weer op zoek naar extra besparingen en/of extra inkomsten. Niet om hun begroting in evenwicht te krijgen maar om een …begrotingstekort van minder dan 3 % te halen.

Hoe zit dat met de stad Tongeren?

De stad Tongeren kent geen begrotingstekorten. En wat nog zoveel belangrijker is: de stad Tongeren kent ook geen tekorten in de rekening!

Wat is het verschil tussen begroting en rekening?

De begroting is slechts een raming van wat men het komende jaar enerzijds als inkomsten en anderzijds als uitgaven denkt te hebben. Een raming: een “begroting”.
De rekening is echter andere koek. De rekening geeft immers enerzijds de WERKELIJKE inkomsten en anderzijds de WERKELIJKE uitgaven aan die men in het voorbije jaar gehaald heeft. Aan dié cijfers kan dus niets meer veranderd worden, want het jaar waarop ze betrekking hebben is afgesloten.

Wat was het resultaat enerzijds van de begroting en anderzijds van de rekening in de voorbije jaren?

  • Welk resultaat was begroot?

2008: 2.595.734 euro
2009: 5.914.466 euro
2010: 8.417.322 euro
2011: 11.358.455 euro
2012: 11.368.980 euro
2013: 12.372.203 euro
2014: 12.571.137 euro

  • Welk werd het werkelijke resultaat (= alle ontvangsten verminderd met alle uitgaven)?

het jaar 2008 werd afgesloten met een overschot van 7.406.007 euro
het jaar 2009 werd afgesloten met een overschot van 14.097.366 euro
het jaar 2010 werd afgesloten met een overschot van 16.457.980 euro
het jaar 2011 werd afgesloten met een overschot van 16.909.469 euro
het jaar 2012 werd afgesloten met een overschot van 15.381.511 euro
het jaar 2013 werd afgesloten met een overschot van 17.546.685 euro
het jaar 2014 werd afgesloten met een overschot van 15.761.941 euro

Wat kunnen we daaruit afleiden?

Drie zaken.

Ten eerste, dat het Tongerse stadsbestuur zeer voorzichtig begroot en precies daardoor na afloop van het jaar niet voor onaangename verrassingen komt te staan, integendeel zelfs. Want het werkelijke resultaat is altijd positief: geen tekorten, wel overschotten.

Ten tweede, dat het werkelijke overschot altijd groter is dan wat begroot was geworden.

Ten derde, dat de stad Tongeren – in tegenstelling met wat ik ieder jaar opnieuw door de oppositie hoor beweren – natuurlijk niet failliet is, integendeel!

Hugo Biets

 

Belasting op wonen is in Zuid-Limburg nergens zo laag als in Tongeren

Eén van de top-prioriteiten van het stadsbeleid in dit nieuwe jaar wordt de verdere uitbouw van Tongeren als woonstad.

Dat betekent natuurlijk streven naar bijkomende woongelegenheid. Dat betekent echter evenzeer dat de stad het wonen in Tongeren zo aantrekkelijk mogelijk maakt. Zeker u als bewoner heeft daar alle belang bij.

Wat dit laatste betreft wil ik er even op wijzen dat de gemeentebelasting op huizen, gebouwen en gronden (dat heet officieel: “de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing”) in Tongeren in de voorbije twintig jaar met een liberale burgemeester NOOIT is verhoogd. Integendeel zelfs. Die opcentiemen werden in die periode verlaagd van 1.350 naar 1.250.

Dat zegt misschien niet zoveel. Daarom heb ik even vergeleken met de HUIDIGE situatie in ALLE andere steden en gemeenten van onze streek. En dan blijkt dat van de 14 Zuidlimburgse steden en gemeenten met uitzondering van Herstappe de stad Tongeren het LAAGSTE aantal opcentiemen kent:

Alken (1.350), Bilzen (1.450), Borgloon (1.700), Gingelom (1.650), Heers (1.600), Hoeselt (1.450), Kortessem (1.600), Nieuwerkerken (1.500), Riemst (1.400), Sint-Truiden (1.500), TONGEREN (1.250), Voeren (1.500), Wellen (1.350). Overigens is die gemeentebelasting op huizen in Tongeren ook beduidend lager dan in Hasselt (1.495) en in Genk (1.350).

Natuurlijk doen we er ook in dit nieuwe jaar alles aan om iedere verhoging te voorkomen van die voor iedere Tongenaar zo belangrijke gemeentebelasting.

Patrick Jans
schepen van ruimtelijke ordening, leefmilieu en landbouw