Schriftelijke vraag i.v.m. kunstgrasveld

Aan het college van burgemeester en schepenen
Geacht college
De recente commotie rond de zwarte korrels op kunstgrasvelden is u ongetwijfeld bekend.
Graag vernam ik in dit verband of het stadsbestuur over concrete informatie beschikt met betrekking tot de zwarte korrels op het kunstgrasveld op Klein Veldje en – zo ja – wat hieruit blijkt.
Mocht dergelijke informatie echter nog niet gekend zijn, zal het stadsbestuur deze dan onverwijld trachten in te winnen?
Met oprechte groeten
Hugo Biets
gemeenteraadslid

 

Agenda van de gemeenteraad van maandag 24 oktober 2016

De gemeenteraad van de stad Tongeren vergadert op maandag 24 oktober vanaf 20u30 in het Praetorium, Maastrichterstraat 10.

Hierbij de agenda van deze vergadering. Hieraan kunnen echter nog punten toegevoegd worden bij hoogdringendheid en door individuele gemeenteraadsleden.

Voorzitter gemeenteraad

1.- Goedkeuring notulen vorige vergadering

Algemeen bestuur (burgemeester)

2.- Wijziging personeelsbehoefteplan en personeelsformatie

3.- Wijziging rechtspositieregeling personeel

4.- Vastleggen van verplichte compensatiedag voor het personeel in 2017

5.- Jaarrapport 2015 van de stad Tongeren

Sport en Erfgoed

6.- Goedkeuring van 2de voorschot van gemeentelijk aandeel in restauratiepremie Sint-Gilliskapel

7.- Betaling van saldo van gemeentelijk aandeel in restauratiepremie Sint-Lutgartkerk

Openbare Werken en Jeugd

8.- Onderhoud wegen: plaatsing opdracht bij wijze van open aanbesteding en bestek

9.- Collector Diets-Heur, schoolomgeving Vreren en kruispunt N20 Vreren/Diets-Heur: aangepaste opdrachtvoorwaarden

10.- Huishoudelijk reglement en bijhorend retributiereglement m.b.t. de buitenschoolse kinderopvang ‘Kinderparadijs’

Welzijn en Onderwijs

11.- Aanpassing schoolreglement gemeentelijk basisonderwijs

12.- Goedkeuring arbeidsreglement gemeentelijk basisonderwijs

Ruimtelijke Ordening en Milieu

13.- Goedkeuring grondafstand voor de verkaveling ‘Dorpsstraat Mulken’

14.- Goedkeuring rioleringswerken en wegeniswerken in het kader van de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein ‘Tongeren-Oost’.