Schriftelijke vraag i.v.m. kunstgrasveld

Aan het college van burgemeester en schepenen
Geacht college
De recente commotie rond de zwarte korrels op kunstgrasvelden is u ongetwijfeld bekend.
Graag vernam ik in dit verband of het stadsbestuur over concrete informatie beschikt met betrekking tot de zwarte korrels op het kunstgrasveld op Klein Veldje en – zo ja – wat hieruit blijkt.
Mocht dergelijke informatie echter nog niet gekend zijn, zal het stadsbestuur deze dan onverwijld trachten in te winnen?
Met oprechte groeten
Hugo Biets
gemeenteraadslid