Agenda van de gemeenteraad van maandag 28 november om 20u30 in het Praetorium

Agenda van de vergadering van de gemeenteraad van maandag 28 november 2016 in het AC Praetorium, Maastrichterstraat 10. Aanvang van de vergadering om 20u30.

Iedereen welkom!

OPEN ZITTING

Voorzitter gemeenteraad

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

2. Kennisneming van het ontslag van gemeenteraadslid Kathleen Reweghs

3. Onderzoek van de geloofsbrieven van de opvolger mevrouw Nicole Christiaens

4. Installatie en eedaflegging van mevrouw Nicole Christiaens als gemeenteraadslid

Openbare Werken en Jeugd

5. Inter-Media: goedkeuring van de agenda en mandatering van raadslid mevrouw Jeannine Vanvinckenroye als afgevaardigde van de stad Tongeren in de buitengewone algemene vergadering van 6 december 2016

6. Inter-Energa: goedkeuring van de agenda en mandatering van raadslid de heer Eddy Maner als afgevaardigde van de stad Tongeren in de buitengewone algemene vergadering van 13 december 2016

7. Inter-aqua: goedkeuring van de agenda en mandatering van raadslid de heer Krijn Henrotte als afgevaardigde van de stad Tongeren in de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2016

8. Infrax Limburg: goedkeuring van de agenda en mandatering van raadslid mevrouw Jeannine Vanvinckenroye als afgevaardigde van de stad Tongeren in de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2016

9. Definitieve vaststelling van de afschaffing van een deel van de buurtweg nummer 6 in de atlas van de buurtwegen van Genoelselderen

10. Definitieve vaststelling van de afschaffing van een deel van buurtweg nummer 6 van de atlas van de buurtwegen van Henis en buurtweg nummer 18 van de atlas van de buurtwegen van Tongeren

11. Uitvoering masterplan ‘De Motten – openleggen van de Jeker’ – overdracht openbaar domein aan de Vlaamse Milieumaatschappij

12. Collector Diets-Heur: samenwerkingsovereenkomst combinatie prioritaire werken en niet-prioritaire werken tussen de Stad Tongeren, Infrax cvba, Provincie Limburg, Aquafin nv en Agentschap Wegen en Verkeer

13. Definitieve beslissing tot afschaffing en onttrekking aan het openbaar domein van de rooilijn van de ruilverkavelingsweg gelegen te Mulken aan de Dorpsstraat

14. Riolering en wegenis Hossenstraat – goedkeuring van de opdrachtvoorwaarden en de werken ten laste van de stad Tongeren

15. Goedkeuring bestrijding water- en modderoverlast te Sluizen door de aanleg van een bufferende drempel in de Kaststraat

Mobiliteit en Bevolking

16. Invoering snelheidsbeperking van 70 km/uur op wegen buiten de bebouwde kom

17. Goedkeuring aanvullend verkeersreglement Vermeulenstraat

Welzijn en Onderwijs

18. IGL: algemene vergadering van 9 december 2016 – goedkeuring van de agenda en mandatering van de afgevaardigde

Ruimtelijke Ordening en Milieu

19. Limburg.net – algemene vergadering op 21 december 2016: goedkeuring van de agenda en mandatering van raadslid de heer Francis Bellefontaine als afgevaardigde van de stad Tongeren

20. Definitieve beslissing tot afschaffing en verlegging van deel buurtweg nummer 35 aan kleinhandelszone Luikersteenweg

21. Aflevering van een voorwaardelijk gunstig planologisch attest ‘Seniorenhof’ – Bilzersteenweg 306

Financiën en Toerisme

22. Kennisname budgetwijziging 2016 OCMW

BESLOTEN ZITTING

Voorzitter gemeenteraad

23. Wijziging samenstelling raadscommissie Algemeen bestuur, Openbare Werken en Ruimtelijke ordening

Algemeen bestuur

24. Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Tongeren (AGB): vervanging van mevrouw Kathleen Reweghs in de Raad van Bestuur

Welzijn en Onderwijs

25. IGL: algemene vergadering van 9 december 2016 – aanduiding van een afgevaardigde

Elk gemeenteraadslid – met uitzondering van de leden van het College van Burgemeester en Schepenen – kan agendapunten en/of mondelinge vragen indienen bij de voorzitter van de gemeenteraad met het oog op toevoeging aan deze agenda. 

Over voetballen op kunstgras: het antwoord van de stad

Geachte heer Biets,

De informatie waarover we momenteel beschikken i.v.m. het rubbergranulaat infill op onze kunstgrasvelden laat nog alle opties open.

Feit is dat er op dit ogenblik niemand echt met zekerheid kan verklaren dat het granulaat al dan niet schadelijk is voor de gezondheid.

Er werd zowel op Europees niveau als op nationaal niveau (samen met Nederland en Schotland) opdracht gegeven naar bijkomende onderzoek in deze materie, waarvan de onderzoeksresultaten ten vroegste eind dit jaar bekend zullen zijn.

Op de onlangs georganiseerde onderhoudsclinic van Krinkels Sport NV (waaraan ook 2 vertegenwoordigers van KFC Heur-Tongeren deelnamen) werden een aantal voorzorgsmaatregelen gesuggereerd om mogelijke risico’s zoveel mogelijk te reduceren.

De maatregelen die werden voorgesteld:

-geen keeperstrainingen op het kunstgrasveld

-steeds douchen na training of wedstrijd op het kunstgrasveld

-grondig wassen van de gebruikte kledij

-vermijden van activiteiten met de allerkleinsten (U6) op het kunstgrasveld

We zullen uiteraard niet nalaten de betrokken verenigingen onverwijld in te lichten van zodra de onderzoeksresultaten van de hoger aangehaalde studies ons bekend zijn gemaakt.

Met vriendelijke groeten

Stefan Rondags
Stad Tongeren – Sportdienst
Maastrichterstraat 10  – 3700 Tongeren

Make football in Tongeren great again!

(Toespraak VIP-diner KFC Heur-Tongeren in Sportoase op 13 november 2016)

Dames en heren

Mijn naam is Hugo Biets en ik mag u namens de heer Omer Brugmans, voorzitter van KFC Heur-Tongeren, van harte welkom heten. KFC Heur-Tongeren is, zoals u wellicht weet, het samenwerkingsverband van Heur VV en SK Tongeren; Heur-Tongeren: zeg maar het Zulte Waregem van Eerste Provinciale…. al verzeker ik u dat dit laatste (dat van die “Eerste Provinciale”) snel geschiedenis zal worden.

Mijnheer de Ere-voorzitter van het Promotiecomité van KFC Heur-Tongeren en tevens Burgemeester van de stad Tongeren
Mijnheer de Clubvoorzitter
Geachte dames en heren
Lieve gasten

Wat staat er vandaag te gebeuren? Zo dadelijk gaan we aan tafel voor het drie-gangen-menu. Tussen twee van die gangen willen we trachten u een beeld te geven van wat KFC Heur-Tongeren vandaag concreet is. Dat zal gebeuren door onze TVJO, onze Technisch Verantwoordelijke voor de Jeugdopleiding – overigens een officiële functie bij elke inzake jeugd belangrijke club van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Onze TVJO is Diederik Nijs, voorheen actief bij STVV. Diederik leidt dus nu de jeugdopleiding bij KFC Heur-Tongeren en is daarmee één van de drijvende krachten van de club.

Er is vandaag natuurlijk ook de match, de wedstrijd van deze elfde speeldag in de hoogste Limburgse afdeling tussen de Koninklijke Football Club Heur-Tongeren en Hand in Hand Hoepertingen. Dat wordt de eerste match van de tweede periode van tien wedstrijden. Van die tien wedstrijden zullen we zesmaal thuis spelen, dus hier op Sportoase: niet het enige maar toch ook een bijzonder interessant perspectief met het oog op deelname aan de provinciale eindronde. En met deelname aan die eindronde, dames en heren, wordt véél mogelijk, wordt àlles mogelijk.

Dàn wordt alles mogelijk. Dàn wordt het mogelijk dat in deze stad opnieuw nationaal voetbal zal gespeeld worden. Dàn wordt het mogelijk dat de oude roemrijke Tongerse voetbalgeschiedenis nieuwe Tongerse voetbaltoekomst wordt.

Nationaal voetbal in Tongeren. Dat is en dat blijft een enorme opgave. Een opgave die we énkel en alléén aankunnen met de hulp, het engagement en de medewerking van velen.

Met de hulp van de vele vrijwilligers die als bestuurder of medewerker de grootste dankbaarheid verdienen.

Met de steun van de supporters die onze thuismatchen op Klein Veldje of hier op Sportoase bijwonen … en die daarbij vooral ook zo vriendelijk willen zijn zich te laven aan voor de club levensnoodzakelijke financiële bronnen, ik bedoel in onze cafetaria.

Met verder ook het zonder meer cruciale engagement van onze sponsors en van onze ereleden, waarzonder dit alles gewoonweg onmogelijk – ik herhaal: onmogelijk – te runnen zou zijn. Vooral hen willen we daarom iédere dag en dus zeker ook vandaag onze grootste erkentelijkheid betuigen. Aan iedereen van hen: duizendmaal bedankt!

Natuurlijk ook woorden van dank aan onze gastheer, aan de heer Dries Boulet en zijn team van Sportoase: Sportoase dat bij élke match opnieuw onze neus doet krullen wanneer we àltijd weer van de bezoekende ploeg te horen krijgen over welke schitterende accommodatie we hier mogen beschikken.

En last but not least, dames en heren, last maar zéker not least een klein woord van grote dank aan onze stad, ons stadsbestuur, onze burgemeester en schepenen – vandaag talrijk aanwezig – waarvan we als club – deze éérste club in deze éérste stad – rechtstreeks of indirect, niet zelden ook via de stedelijke sportdienst, permanent de hand voelen: de hand voor een altijd welkome en dikwijls noodzakelijke steun in de rug, de hand voor een altijd fijne klop op de schouder, de hand om ons de juiste weg te wijzen wanneer we al eens de juiste richting moeten zoeken. Bedankt daarvoor: bedankt voor die hand, die warme hand.

Dames en heren

Zoals ik al zei: dàn wordt alles mogelijk. Met vrijwilligers, supporters, sponsors, ereleden, stadsbestuur, allen samen: “stronger together”.
Op die manier zullen we slagen in de opdracht, de opdracht “make football in Tongeren great again”.
Kunnen we daarin ook slagen? “Yes, we can!”
Want geloof me: zelf draai ik nu sinds een goed jaar mee in deze club, zij het dan slechts in een buitenbaan, maar ik proef, ik ruik, ik voel het elke dag opnieuw: wat déze KFC Heur-Tongeren betreft, verzeker ik u: “you ain’t seen nothing yet!”