Agenda van de gemeenteraad van maandag 28 november om 20u30 in het Praetorium

Agenda van de vergadering van de gemeenteraad van maandag 28 november 2016 in het AC Praetorium, Maastrichterstraat 10. Aanvang van de vergadering om 20u30.

Iedereen welkom!

OPEN ZITTING

Voorzitter gemeenteraad

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

2. Kennisneming van het ontslag van gemeenteraadslid Kathleen Reweghs

3. Onderzoek van de geloofsbrieven van de opvolger mevrouw Nicole Christiaens

4. Installatie en eedaflegging van mevrouw Nicole Christiaens als gemeenteraadslid

Openbare Werken en Jeugd

5. Inter-Media: goedkeuring van de agenda en mandatering van raadslid mevrouw Jeannine Vanvinckenroye als afgevaardigde van de stad Tongeren in de buitengewone algemene vergadering van 6 december 2016

6. Inter-Energa: goedkeuring van de agenda en mandatering van raadslid de heer Eddy Maner als afgevaardigde van de stad Tongeren in de buitengewone algemene vergadering van 13 december 2016

7. Inter-aqua: goedkeuring van de agenda en mandatering van raadslid de heer Krijn Henrotte als afgevaardigde van de stad Tongeren in de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2016

8. Infrax Limburg: goedkeuring van de agenda en mandatering van raadslid mevrouw Jeannine Vanvinckenroye als afgevaardigde van de stad Tongeren in de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2016

9. Definitieve vaststelling van de afschaffing van een deel van de buurtweg nummer 6 in de atlas van de buurtwegen van Genoelselderen

10. Definitieve vaststelling van de afschaffing van een deel van buurtweg nummer 6 van de atlas van de buurtwegen van Henis en buurtweg nummer 18 van de atlas van de buurtwegen van Tongeren

11. Uitvoering masterplan ‘De Motten – openleggen van de Jeker’ – overdracht openbaar domein aan de Vlaamse Milieumaatschappij

12. Collector Diets-Heur: samenwerkingsovereenkomst combinatie prioritaire werken en niet-prioritaire werken tussen de Stad Tongeren, Infrax cvba, Provincie Limburg, Aquafin nv en Agentschap Wegen en Verkeer

13. Definitieve beslissing tot afschaffing en onttrekking aan het openbaar domein van de rooilijn van de ruilverkavelingsweg gelegen te Mulken aan de Dorpsstraat

14. Riolering en wegenis Hossenstraat – goedkeuring van de opdrachtvoorwaarden en de werken ten laste van de stad Tongeren

15. Goedkeuring bestrijding water- en modderoverlast te Sluizen door de aanleg van een bufferende drempel in de Kaststraat

Mobiliteit en Bevolking

16. Invoering snelheidsbeperking van 70 km/uur op wegen buiten de bebouwde kom

17. Goedkeuring aanvullend verkeersreglement Vermeulenstraat

Welzijn en Onderwijs

18. IGL: algemene vergadering van 9 december 2016 – goedkeuring van de agenda en mandatering van de afgevaardigde

Ruimtelijke Ordening en Milieu

19. Limburg.net – algemene vergadering op 21 december 2016: goedkeuring van de agenda en mandatering van raadslid de heer Francis Bellefontaine als afgevaardigde van de stad Tongeren

20. Definitieve beslissing tot afschaffing en verlegging van deel buurtweg nummer 35 aan kleinhandelszone Luikersteenweg

21. Aflevering van een voorwaardelijk gunstig planologisch attest ‘Seniorenhof’ – Bilzersteenweg 306

Financiën en Toerisme

22. Kennisname budgetwijziging 2016 OCMW

BESLOTEN ZITTING

Voorzitter gemeenteraad

23. Wijziging samenstelling raadscommissie Algemeen bestuur, Openbare Werken en Ruimtelijke ordening

Algemeen bestuur

24. Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Tongeren (AGB): vervanging van mevrouw Kathleen Reweghs in de Raad van Bestuur

Welzijn en Onderwijs

25. IGL: algemene vergadering van 9 december 2016 – aanduiding van een afgevaardigde

Elk gemeenteraadslid – met uitzondering van de leden van het College van Burgemeester en Schepenen – kan agendapunten en/of mondelinge vragen indienen bij de voorzitter van de gemeenteraad met het oog op toevoeging aan deze agenda. 

Advertisements