Agenda van de gemeenteraad van maandag 6 maart

De vergadering vindt plaats in het Administratief Centrum Praetorium (Maastrichterstraat 10) en begint om 20.30 uur. Iedereen welkom! Aan deze agenda kunnen nog punten en mondelinge vragen toegevoegd worden door individuele raadsleden.

Open zitting

Voorzitter gemeenteraad

1.- Notulen van de vorige vergadering

Algemeen bestuur

2.- Politieverordening omtrent de brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen

Openbare Werken en Jeugd

3.- Vernieuwen Vermeulenstraat: goedkeuring van de opdrachtdocumenten

4.- Riolering en wegenis Mal – fase 1

Welzijn en Onderwijs

5.- Aanvraag voor de subsidiëring van de derde projectperiode van het project Wonen in Tongeren Herstappe

6.- Oprichting van een overkoepelende scholraad voor de gemeentescholen van Tongeren

7.- Vaststelling van niet-oprichting van een ouderraad of pedagogische raad binnen het gemeentelijk onderwijs Tongeren

8.- Schoolraad: verkiezingsreglement voor de geleding van de ouders in deze raad

Ruimtelijke Ordening en Milieu

9.- Reglement aangaande de belasting op de opstart van omgevingsvergunningen

10.- Principiële beslissing tot vaststelling van nieuwe rooilijnen aan de Vrijheidweg en de Heesterveldweg

11.- Verkoop bouwgrond aan de Beemdstraat

12.- Verkoop deel perceel grond aan Inter-energa voor de bouw van een elektriciteitscabine aan de Kastanjewal

13.- Recht van opstal perceel grond – parking Kanjelstraat

14.- Goedkeuring gratis grondafstand bij verkavelingsaanvraag ingediend door Jorssen-Hubrechts Jean-Marie

15.- Goedkeuring gratis grondafstand bij verkavelingsaanvraag ingediend door Palmans in naam van Broers Maria.-

 

 

 

 

 

Antwoord op mijn vraag i.v.m. aantal leefloners in Tongeren

In Tongeren waren er in 2015 maandelijks gemiddeld 192 personen met een leefloon (164 RMI en 28 wet ’65 (vreemdelingen)).  In 2016 was het maandelijks gemiddelde 196 (166 RMI en 30 wet ’65).  Een stijging van 2% van 2015 naar 2016 voor Tongeren.  Sinds 2013 kent Tongeren een stijging van haar aantal leefloongerechtigden met 13%.

Na Hasselt (0,95%) heeft Tongeren (0,92%) in Limburg (0,53%) procentueel het grootst aantal leefloongerechtigden (cijfergegevens jan. 2016).

Inzake het aantal unieke gerechtigden, in 2015 ontvingen 310 personen een leefloon (270 RMI en 40 personen wet ’65 (vreemdelingen)).  Wat de RMI-gerechtigden betreft, werd in het jaarverslag 2015 een analyse opgenomen van de oorzaak voor de aanvraag van het leefloon ikv RMI, met volgend resultaat:

 

Oorzaak leefloon   270 
Aanvullend leefloon (tewerkstelling)   20
Aanvullend leefloon (uitkering)   31
Andere   42
Arbeidsongeschikt   19
Dakloosheid   10
Echtscheiding   8
Einde inschakelingsuitkering   7
Einde inschakelingsuitkering (herziening naar FOD SZ)   2
Ex-Zelfstandige   6
Geactiveerd leefloon   7
In beroepsinschakelingstijd   12
Schorsing RVA   28
Student   23
Verslavingsproblematiek   6
Vluchteling   44
Voorschotten   5

 

In 2016 ontvingen 309 personen een leefloon (267 RMI en 42 Wet ’65). De gegevens houdende de oorzaak van de aanvraag van het leefloon zijn nog te verzamelen.

(Antwoord van de heer Michel Geerinckx, secretaris van het OCMW van de stad Tongeren)

 

Schriftelijke vraag aan het stadsbestuur i.v.m. stijging van aantal leefloners

Aan het college van burgemeester en schepenen
via de heer stadssecretaris
 

Geacht college

Volgens de FOD Maatschappelijke Integratie is het aantal leefloners in ons land tijdens de eerste acht maanden van 2016 gestegen zijn met 9,3 procent. 
 
Volgens het kabinet van de bevoegde minister, de heer Willy Borsus, “is de stijging in 2016 in de eerste plaats te wijten aan de asielcrisis” (Het Laatste Nieuws, 9 februari 2017).
 
Volgens de voorzitter van de overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, de heer Julien Van Geertsom, “is de stijging toe te schrijven aan andere oorzaken. Structureel, zoals het groeiend aantal eenoudergezinnen of het stijgend aantal personen in schuldbemiddeling. maar een belangrijk deel van de stijging is ook het gevolg van beleidskeuzes zoals de strengere regels om een werkloosheidsvergoeding te krijgen en te behouden. We voelen bijvoorbeeld nog steeds het effect van de beperking in de tijd van de inschakelingsuitkering (in afwachting van een eerste job) en van de diplomavereisten om zo’n uitkering te krijgen.” (De Standaard, 10 februari 2017).
 
Is het mogelijk hierover informatie (i.c. cijfers) te krijgen m.b.t. de eventuele stijging van het aantal leefloners in de stad Tongeren én de oorza(a)k(en) van zulke stijging in de stad Tongeren? Zo ja, dan ontving ik deze informatie graag.
 
Oprechte groeten
Hugo Biets