Agenda gemeenteraad van maandag 10 juli 2017

De gemeenteraad vergadert op maandag 10 juli om 20.30 uur in het AC Praetorium, Maastrichterstraat 10.

Iedereen welkom!

OPEN ZITTING

Voorzitter gemeenteraad

1.- Notulen vorige vergadering

Algemeen bestuur (burgemeester)

2.- Wijziging Personeelsbehoefteplan en -formatie en wijziging Rechtspositieregeling Stad Tongeren

3.- Wijziging Arbeidsreglement Stad Tongeren

4.- Wijziging Deontologische Code Stad Tongeren en Reglement computerapparatuur, internet, e-mail, sociale media, enz. Stad Tongeren

5.- Reglement oprichting van het collectief pensioenplan ten voordele van de contractuele personeelsleden

6.- Autonoom Gemeentebedrijf – jaarrekening 2015

7.- Autonoom Gemeentebedrijf – budget 2017

Openbare Werken en Jeugd

8.- Erosieproject Weeraardstraat 1 te Widooie – recht van opstal met vennootschap Louwet

9.- Erosieproject Weeraardstraat 1 te Widooie – beheersovereenkomst met de heer Donaat Croes

10.- Innames in het kader van het project Collector Diets-Heur – aankoop perceel grond van mevrouw Nicole Jacobs, gelegen in de deelgemeente Vreren

11.- Innames in het akder van het project Collector Diets-Heur – aankoop van een deel van een perceel grond van de heer en mevrouw Kerkchove-Poesen, gelegen in de deelgemeente Vreren

12.- Innames in het kader van het project Collector Diets-Heur –  aankoop van een deel van een perceel grond van mevrouw Isabelle Salvador, gelegen in de deelgemeente Vreren

13.- Overheidsopdracht inzake riolerings- en wegeniswerken Nieuwstraat

14.- Riolering en wegenis Kolmontstraat, Burchtstraat en Bredeweg te Overrepen – goedkeuring opdrachtvoorwaarden en werken ten laste van de Stad Tongeren

15.- Huurreglement jongerencentrum Hal P, de repetitieruimte en bijhorend retributiereglement jeugdaccommodaties

16.- Inter-media: buitengewone algemene vergadering

Mobiliteit en Bevolking

17.- Aanvullende verkeersreglementen Dijk, Kanstanjewal en Vermeulenstraat

18.- Aanvullende verkeersreglementen Genoelsweg en Demerbronstraat

19.- Wijziging retributiereglment inzake parkeren

20.- Wijziging retributiereglement inzake bewonersparkeren en gemeentelijke parkeerkaarten

21.- Aanvullend verkeersreglement Dreef (Nerem)

Ruimtelijke Ordening en Milieu

22.- Vastlegging rooilijn te Rutten aan Kup Veld

23.- Gratis grondafstand aan de Stad Tongeren van een deel van een perceel grond, gelegen aan de Bilzersteenweg

24.- Definitieve vaststelling RUP Kleinhandelszone Luikersteenweg (deelplan A: Schaapsweide-Wijkstraat; deelplan B: Kleinhandelszone West; deelplan C: Kleinhandelszone Oost en lokaal bedrijventerrein)

Financiën en Toerisme

25.- Meerjarenplanaanpassing en budgetwijziging nummer 1 van de Stad Tongeren

26.- Jaarrekening 2016 van het OCMW

BESLOTEN ZITTING

26.- Aanwijzing van een gemeenschapswacht-vaststeller

27.- Aanwijzing van een gemeenschapswacht-vaststeller.

Elk individueel raadslid kan nog punten toevoegen aan deze agenda en/of mondelinge vragen melden.