Agenda van de gemeenteraad van maandag 18 december 2017

De gemeenteraad van de stad Tongeren vergadert op maandag 18 december a.s. vanaf 20.30 uur in het AC Praetorium, Maastrichterstraat. Iedereen is welkom!

Agenda

Voorzitter gemeenteraad

1.- Notulen van de vorige vergadering

Algemeen bestuur

2.- Statutenwijziging AZ Vesalius

3.- Gallo-Romeins Museum: vaststelling van de inkomprijzen en gidsentarieven

Sport en Erfgoed

4.- Straatnaamgeving Hospitaalplein

5.- Overname van de Begijnhofkerk door de stad Tongeren

Openbare Werken en Jeugd

6.- Inter-energa: toetreding tot de activtieit warmte

7.- Aanleg riolering en wegeniswerken te Diets-Heur: samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Tongeren, Infrax cvba en Provincie Limburg

8.- Riolerings- en wegeniswerken Baversstraat – St. Martensstraat: samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Tongeren en Infrax cvba

9.- Overheidsopdracht inzake heraanleg van de kop van het park ‘Casino’

10.- Vestiging van een recht van opstal park Casino

Mobiliteit en Bevolking

11.- Reglement wooncontroles in de stad Tongeren

Economie en Cultuur

12.- Plusplan 2018: Reglement opstartpremie voor vestiging van een handelszaak

Welzijn en Onderwijs

13.- Plusplan 2018: Reglement gemeentelijke renovatiepremie voor eengezinswoningen

14.- Plusplan 2018: Premie voor herbestemming van leegstaande handelsruimten naar woonruimte

Ruimtelijke Ordening en Milieu

15.- Aankoop gronden in het kader van het project ‘Openleggen van de Jeker’

16.-  Aanpassing afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

17.- Ondertekening nieuwe Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie

18.- Limburg.net Algemene Vergadering van 20.12.2017: goedkeuring van de agenda en mandatering van de afgevaardigde

Financiën en Toerisme

19.- Meerjarenplanaanpassing en budget 2018 van de stad Tongeren

20.- Gemeentelijke dotatie voor 2018 aan de politiezone Tongeren-Herstappe

21.- Aangepast meerjarenplan en budget 2018 van het OCMW

22.- Aanpassing van de gemeentelijke opcentiemen

23.- Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen 2018

BESLOTEN ZITTING

Ruimtelijke Ordening en Milieu

24.- Wijziging samenstelling gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening: benoeming van een secretaris en een plaatsvervangend secretaris

*** Individuele gemeenteraadsleden kunnen nog punten en/of mondelinge vragen toevoegen aan deze agenda.

Hugo Biets, voorzitter van de gemeenteraad