Agenda van de gemeenteraad van 29 mei 2017 om 20.30 uur in het AC Praetorium

OPEN ZITTING

Voorzitter gemeenteraad

1.- Notulen vorige vergadering

Algemeen bestuur

2.- Voorstel statutenwijziging Nuhma NV

3.- Organisatiebeheersing: auditrapport 2017

Sport en Erfgoed

4.- Wijziging van gedeelte van straatnaam Dorpsstraat te Mulken

Welzijn en Onderwijs

5.- Algemene afspraken functiebeschrijvign en evaluatiereglement gesubsidieerd personeel onderwijs

6.- Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat Algemene Vergadering van de Intercommunlae vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL)

Ruimtelijke Ordening en Milieu

7.- Definitieve beslissing tot vastlegging van nieuwe rooilijnen aan de Vrijheidweg en Heersterveldweg

8.- Overname van wegenis verkaveling “Aen ‘t Hasselbos” te Riksingen

9.- Jaarverslag en jaarrekening 2016 – PDPO III – Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw

10.- Goedkeuring agenda en mandatering afgevaardigde Algemene Vergadering van Limburg.net

Financiën en Toerisme

11.- Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening 2016 van de Stad Tongeren

BESLOTEN ZITTING

12.- Aanduiding van een afgevaardigde voor de Algemene Vergadering van IGL.-

“Hasselt en Genk: twee dwergen, om de beurt op hun tenen”

“Er waren eens twee dwergen; de ene heette Hasselt, de andere heette Genk. Van oudsher bestond er een grote rivaliteit tussen beiden. De ene beriep zich voortdurend op het geboorterecht dat hij zich hoofddwerg mocht noemen. De ander schopte dan treiterig een balletje in de lucht, want hij kon zoveel beter voetballen. Om beurten stonden de twee dwergen op die manier op hun tenen, roepend dat ze toch groter of beter waren dan de ander. Een gezicht dat even komisch was, maar dan al snel vermoeiend werd. Hun na-ijver leek bovendien aanstekelijk, want de andere dwergen uit hun streek, die zowaar nog kleiner waren, maakten er eveneens een sport van zich te meten met hun grootste buur.

Het meest werd echter elders gelachen, namelijk bij de reuzen van het Westen. Alleen toen twee andere dwergen, Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode, op mekaars schouders gingen staan, werd het even stil. Moedige dwergen, dat waren die reuzen niet gewoon. De dwergen Hasselt en Genk bleven echter vastbesloten. Hoogstens maakten ze schoorvoetend het hof aan kleinere dwergen uit de buurt. Maar die haalden op hun beurt hun neus op, en maakten nog kleinere dwergen het hof. Het leek wel een bizarre dans, uitgevonden ter vermaak van de reuzen.

Tot die dag dat een in lompen gehulde, een profeet, voorspelde dat ooit, in een niet zo verre toekomst, alle dwergen uit het Oosten op mekaars schouders zullen kruipen, en een reus zouden vormen, groter dan eender welke reus uit het Westen. Maar dat is weer een ander verhaal.”

(Noël Slangen in Het Belang van Limburg van 24 april 2017)

Agenda van de gemeenteraad van maandag 24 april 2017

De gemeenteraad vergadert op maandag 24 april om 20.30 uur in het AC Praetorium, Maastrichterstraat 10. Iedereen welkom!

AGENDA

  • Voorzitter gemeenteraad

1.- Notulen vorige vergadering

  • Burgemeester

2.- Budget 2017 kerkfabriek Overrepen

  • Schepen van Openbare Werken en Jeugd

3.- Collector Diets-Heur

4.- Collector Marmelbeek Overrepen

5.- Algemene vergadering Iner-energa

6.- Algemene vergadering Inter-aqua

  • Schepen an Mobiliteit en Bevolking

7.- Driekleurige verkeerslichten kruispunt Bilzersteenweg met Nieuwe Steenweg en NO-omleidingsweg

8.- Verkeersreglement Kanjelstraat

9.- Verkeersreglement Rooierweg

10.- Verkeersreglement Dreef Nerem

11.- Verkeersreglement Kielenstraat

12.- Verkeersreglement laad- en loszones in de Hemelingenstraat, Maastrichterstraat, Grote Markt en Stationslaan

  • Schepen van Economie en Cultuur

13.- Verkeersreglement Antiekmarkt

  • Schepen van Ruimtelijke Ordening en Milieu

14.- Verkaveling “Holle Weg” (achter de kerk) te Vreren

15.- Herinrichting schoolomgeving Mal

16.- Nieuwe roolilijn aan Kup Veld te Rutten.-

Agenda van de gemeenteraad van maandag 27 maart om 20.30 uur

De gemeenteraad vergadert op maandag 27 maart om 20.30 uur in het AC Praetorium, Maastrichterstraat 10 met de volgende agenda:

Open zitting

Voorzitter gemeenteraad

1 2017_GR_00039 – Goedkeuring – secretariaat en informatie – Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering.

Algemeen bestuur

2 2017_GR_00029 – Goedkeuring – GAS – Overeenkomst tussen de stad Sint-Truiden, de stad Tongeren en de gemeente Houthalen-Helchteren met betrekking tot de GAS-bemiddeling

3 2017_GR_00030 – Goedkeuring – GAS – Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Tongeren en de gemeente Houthalen-Helchteren inzake de bemiddelingsprocedure bij Gemeentelijke Administratieve Sancties

Sport en Erfgoed

4 2017_GR_00032 – Goedkeuring – Archief – Straatnaamgeving uitbreiding Tongeren-Oost

5 2017_GR_00033 – Goedkeuring – Archief – Straatnaamgeving verkaveling Paardsweidestraat

Openbare Werken en Jeugd

6 2017_GR_00042 – Goedkeuring – Gebouwen – Goedkeuring – Cc Velinx: vervangen van de kleine tribune – opdrachtvoorwaarden.

7 2017_GR_00035 – Goedkeuring – Jeugddienst – Aanpassingen uitleenreglement Stad Tongeren

8 2017_GR_00040 – Goedkeuring – secretariaat en informatie – Inter-media : Voorstel tot statutenwijziging.

9 2017_GR_00045 – Goedkeuring – secretariaat en informatie – Inter-media : mandatering van afgevaardigde in de algemene vergadering van dinsdag 2 mei 2017.

10 2017_GR_00031 – Goedkeuring – secretariaat en informatie – Infrax Limburg: mandatering van afgevaardigde in de algemene vergadering van maandag 24 april 2017.
Mobiliteit en Bevolking

11 2017_GR_00043 – Goedkeuring – Dienst Mobiliteit – Goedkeuring ontwerp besluit voetgangersoversteekplaats N730 Bilzersteenweg (kilometerpunt 1,700)

12 2017_GR_00044 – Goedkeuring – Mobiliteit – Goedkeuring aanvullend verkeersreglement AR-01-Millerweg

13 2017_GR_00046 – Goedkeuring – Directie Technische Aangelegenheden – Dienst Mobiliteit – Goedkeuring aanvullend verkeersreglement AR-01-Koppelkist
Welzijn en Onderwijs

14 2017_GR_00036 – Goedkeuring – Stadsontwikkeling, Huisvesting – Reglement voor het opstellen en beheer van de inventaris van verwaarloosde woningen en gebouwen.

15 2017_GR_00037 – Goedkeuring – Stadsontwikkeling, Huisvesting – Opcentiemen op de heffing van het Vlaams Gewest op ongschikte en/of onbewoonbare woningen.
Ruimtelijke Ordening en Milieu

16 2017_GR_00034 – Goedkeuring – Financiële dienst – Principiële beslissing tot vastlegging van nieuwe rooilijnen gelegen aan de Michielenweg en uitbreiding van de industriezone Tongeren-Oost III

17 2017_GR_00038 – Goedkeuring – Financiële dienst – Opwaarderen van de volkstuintjes in het kader van het project ‘open leggen van de Jeker’ – aankoop gronden

18 2017_GR_00041 – GoedkeurTongeren’ing – Stafdienst – Voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘KMO – Noord.-

Agenda van de gemeenteraad van maandag 6 maart

De vergadering vindt plaats in het Administratief Centrum Praetorium (Maastrichterstraat 10) en begint om 20.30 uur. Iedereen welkom! Aan deze agenda kunnen nog punten en mondelinge vragen toegevoegd worden door individuele raadsleden.

Open zitting

Voorzitter gemeenteraad

1.- Notulen van de vorige vergadering

Algemeen bestuur

2.- Politieverordening omtrent de brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen

Openbare Werken en Jeugd

3.- Vernieuwen Vermeulenstraat: goedkeuring van de opdrachtdocumenten

4.- Riolering en wegenis Mal – fase 1

Welzijn en Onderwijs

5.- Aanvraag voor de subsidiëring van de derde projectperiode van het project Wonen in Tongeren Herstappe

6.- Oprichting van een overkoepelende scholraad voor de gemeentescholen van Tongeren

7.- Vaststelling van niet-oprichting van een ouderraad of pedagogische raad binnen het gemeentelijk onderwijs Tongeren

8.- Schoolraad: verkiezingsreglement voor de geleding van de ouders in deze raad

Ruimtelijke Ordening en Milieu

9.- Reglement aangaande de belasting op de opstart van omgevingsvergunningen

10.- Principiële beslissing tot vaststelling van nieuwe rooilijnen aan de Vrijheidweg en de Heesterveldweg

11.- Verkoop bouwgrond aan de Beemdstraat

12.- Verkoop deel perceel grond aan Inter-energa voor de bouw van een elektriciteitscabine aan de Kastanjewal

13.- Recht van opstal perceel grond – parking Kanjelstraat

14.- Goedkeuring gratis grondafstand bij verkavelingsaanvraag ingediend door Jorssen-Hubrechts Jean-Marie

15.- Goedkeuring gratis grondafstand bij verkavelingsaanvraag ingediend door Palmans in naam van Broers Maria.-

 

 

 

 

 

Antwoord op mijn vraag i.v.m. aantal leefloners in Tongeren

In Tongeren waren er in 2015 maandelijks gemiddeld 192 personen met een leefloon (164 RMI en 28 wet ’65 (vreemdelingen)).  In 2016 was het maandelijks gemiddelde 196 (166 RMI en 30 wet ’65).  Een stijging van 2% van 2015 naar 2016 voor Tongeren.  Sinds 2013 kent Tongeren een stijging van haar aantal leefloongerechtigden met 13%.

Na Hasselt (0,95%) heeft Tongeren (0,92%) in Limburg (0,53%) procentueel het grootst aantal leefloongerechtigden (cijfergegevens jan. 2016).

Inzake het aantal unieke gerechtigden, in 2015 ontvingen 310 personen een leefloon (270 RMI en 40 personen wet ’65 (vreemdelingen)).  Wat de RMI-gerechtigden betreft, werd in het jaarverslag 2015 een analyse opgenomen van de oorzaak voor de aanvraag van het leefloon ikv RMI, met volgend resultaat:

 

Oorzaak leefloon   270 
Aanvullend leefloon (tewerkstelling)   20
Aanvullend leefloon (uitkering)   31
Andere   42
Arbeidsongeschikt   19
Dakloosheid   10
Echtscheiding   8
Einde inschakelingsuitkering   7
Einde inschakelingsuitkering (herziening naar FOD SZ)   2
Ex-Zelfstandige   6
Geactiveerd leefloon   7
In beroepsinschakelingstijd   12
Schorsing RVA   28
Student   23
Verslavingsproblematiek   6
Vluchteling   44
Voorschotten   5

 

In 2016 ontvingen 309 personen een leefloon (267 RMI en 42 Wet ’65). De gegevens houdende de oorzaak van de aanvraag van het leefloon zijn nog te verzamelen.

(Antwoord van de heer Michel Geerinckx, secretaris van het OCMW van de stad Tongeren)

 

Schriftelijke vraag aan het stadsbestuur i.v.m. stijging van aantal leefloners

Aan het college van burgemeester en schepenen
via de heer stadssecretaris
 

Geacht college

Volgens de FOD Maatschappelijke Integratie is het aantal leefloners in ons land tijdens de eerste acht maanden van 2016 gestegen zijn met 9,3 procent. 
 
Volgens het kabinet van de bevoegde minister, de heer Willy Borsus, “is de stijging in 2016 in de eerste plaats te wijten aan de asielcrisis” (Het Laatste Nieuws, 9 februari 2017).
 
Volgens de voorzitter van de overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, de heer Julien Van Geertsom, “is de stijging toe te schrijven aan andere oorzaken. Structureel, zoals het groeiend aantal eenoudergezinnen of het stijgend aantal personen in schuldbemiddeling. maar een belangrijk deel van de stijging is ook het gevolg van beleidskeuzes zoals de strengere regels om een werkloosheidsvergoeding te krijgen en te behouden. We voelen bijvoorbeeld nog steeds het effect van de beperking in de tijd van de inschakelingsuitkering (in afwachting van een eerste job) en van de diplomavereisten om zo’n uitkering te krijgen.” (De Standaard, 10 februari 2017).
 
Is het mogelijk hierover informatie (i.c. cijfers) te krijgen m.b.t. de eventuele stijging van het aantal leefloners in de stad Tongeren én de oorza(a)k(en) van zulke stijging in de stad Tongeren? Zo ja, dan ontving ik deze informatie graag.
 
Oprechte groeten
Hugo Biets