Agenda van de gemeenteraad van maandag 6 maart

De vergadering vindt plaats in het Administratief Centrum Praetorium (Maastrichterstraat 10) en begint om 20.30 uur. Iedereen welkom! Aan deze agenda kunnen nog punten en mondelinge vragen toegevoegd worden door individuele raadsleden.

Open zitting

Voorzitter gemeenteraad

1.- Notulen van de vorige vergadering

Algemeen bestuur

2.- Politieverordening omtrent de brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen

Openbare Werken en Jeugd

3.- Vernieuwen Vermeulenstraat: goedkeuring van de opdrachtdocumenten

4.- Riolering en wegenis Mal – fase 1

Welzijn en Onderwijs

5.- Aanvraag voor de subsidiëring van de derde projectperiode van het project Wonen in Tongeren Herstappe

6.- Oprichting van een overkoepelende scholraad voor de gemeentescholen van Tongeren

7.- Vaststelling van niet-oprichting van een ouderraad of pedagogische raad binnen het gemeentelijk onderwijs Tongeren

8.- Schoolraad: verkiezingsreglement voor de geleding van de ouders in deze raad

Ruimtelijke Ordening en Milieu

9.- Reglement aangaande de belasting op de opstart van omgevingsvergunningen

10.- Principiële beslissing tot vaststelling van nieuwe rooilijnen aan de Vrijheidweg en de Heesterveldweg

11.- Verkoop bouwgrond aan de Beemdstraat

12.- Verkoop deel perceel grond aan Inter-energa voor de bouw van een elektriciteitscabine aan de Kastanjewal

13.- Recht van opstal perceel grond – parking Kanjelstraat

14.- Goedkeuring gratis grondafstand bij verkavelingsaanvraag ingediend door Jorssen-Hubrechts Jean-Marie

15.- Goedkeuring gratis grondafstand bij verkavelingsaanvraag ingediend door Palmans in naam van Broers Maria.-

 

 

 

 

 

Antwoord op mijn vraag i.v.m. aantal leefloners in Tongeren

In Tongeren waren er in 2015 maandelijks gemiddeld 192 personen met een leefloon (164 RMI en 28 wet ’65 (vreemdelingen)).  In 2016 was het maandelijks gemiddelde 196 (166 RMI en 30 wet ’65).  Een stijging van 2% van 2015 naar 2016 voor Tongeren.  Sinds 2013 kent Tongeren een stijging van haar aantal leefloongerechtigden met 13%.

Na Hasselt (0,95%) heeft Tongeren (0,92%) in Limburg (0,53%) procentueel het grootst aantal leefloongerechtigden (cijfergegevens jan. 2016).

Inzake het aantal unieke gerechtigden, in 2015 ontvingen 310 personen een leefloon (270 RMI en 40 personen wet ’65 (vreemdelingen)).  Wat de RMI-gerechtigden betreft, werd in het jaarverslag 2015 een analyse opgenomen van de oorzaak voor de aanvraag van het leefloon ikv RMI, met volgend resultaat:

 

Oorzaak leefloon   270 
Aanvullend leefloon (tewerkstelling)   20
Aanvullend leefloon (uitkering)   31
Andere   42
Arbeidsongeschikt   19
Dakloosheid   10
Echtscheiding   8
Einde inschakelingsuitkering   7
Einde inschakelingsuitkering (herziening naar FOD SZ)   2
Ex-Zelfstandige   6
Geactiveerd leefloon   7
In beroepsinschakelingstijd   12
Schorsing RVA   28
Student   23
Verslavingsproblematiek   6
Vluchteling   44
Voorschotten   5

 

In 2016 ontvingen 309 personen een leefloon (267 RMI en 42 Wet ’65). De gegevens houdende de oorzaak van de aanvraag van het leefloon zijn nog te verzamelen.

(Antwoord van de heer Michel Geerinckx, secretaris van het OCMW van de stad Tongeren)

 

Schriftelijke vraag aan het stadsbestuur i.v.m. stijging van aantal leefloners

Aan het college van burgemeester en schepenen
via de heer stadssecretaris
 

Geacht college

Volgens de FOD Maatschappelijke Integratie is het aantal leefloners in ons land tijdens de eerste acht maanden van 2016 gestegen zijn met 9,3 procent. 
 
Volgens het kabinet van de bevoegde minister, de heer Willy Borsus, “is de stijging in 2016 in de eerste plaats te wijten aan de asielcrisis” (Het Laatste Nieuws, 9 februari 2017).
 
Volgens de voorzitter van de overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, de heer Julien Van Geertsom, “is de stijging toe te schrijven aan andere oorzaken. Structureel, zoals het groeiend aantal eenoudergezinnen of het stijgend aantal personen in schuldbemiddeling. maar een belangrijk deel van de stijging is ook het gevolg van beleidskeuzes zoals de strengere regels om een werkloosheidsvergoeding te krijgen en te behouden. We voelen bijvoorbeeld nog steeds het effect van de beperking in de tijd van de inschakelingsuitkering (in afwachting van een eerste job) en van de diplomavereisten om zo’n uitkering te krijgen.” (De Standaard, 10 februari 2017).
 
Is het mogelijk hierover informatie (i.c. cijfers) te krijgen m.b.t. de eventuele stijging van het aantal leefloners in de stad Tongeren én de oorza(a)k(en) van zulke stijging in de stad Tongeren? Zo ja, dan ontving ik deze informatie graag.
 
Oprechte groeten
Hugo Biets

Voorstel van parochiekerkenplan Tongeren

De gemeenteraad beslist op maandag 30 januari over het parochiekerkenplan. Elke gemeente is verplicht om te beschikken over zulk plan waarin de visie op het kerkelijk patrimonium en het gebruik wordt geduid.

Tongeren telt 22 parochiekerken (en daarnaast ook nog vier grote kappellen waarvan er drie echter niet in dit plan zijn opgenomen: Vreren, Rutten en Offelken).

Er komen – héél kort samengevat – vier soorten van parochiekerken:

a) de federatiekerken: één per parochiale federatie; dit is de feitelijke hoofdkerk in elke parochiale federatie

b) de prioriteitskerken: eveneens één per parochiale federatie;

c) kerken met nevenbestemming: deze blijven behouden voor de eredienst maar kunnen tegelijk in aanmerking komen voor een nevenbestemming;

d) kerken met een herbestemming: deze kunnen onttrokken worden aan de eredienst en dus een totaal andere bestemming krijgen.

Een werkgroep met afgevaardigden van * het Bisdom Hasselt, * de deken, pastoors, diaken en parochie-assistenten, * het Centraal Kerkbestuur van Tongeren, * één afgevaardigde van elke politieke fractie in de gemeenteraad, * betrokken ambtenaren van de stad en * het Centrum Religieuze Kunst een Cultuur bereikte eensgezindheid rond onderstaand voorstel:

Federatie Tongeren-Centrum:

OLV-Basiliek: federatiekerk

Sint-Jan-Baptist: prioriteitskerk

Sint-Jozef Nieuw Tongeren: nevenbestemming

Sint-Lutgardis Achter de Statie: nevenbestemming

Sint-Maternus Paspoel: nevenbestemming

Sint-Gillis Broek/Mulken: nevenbestemming/herbestemming

Federatie Tongeren-Noord:

Sint-Gertrudis Riksingen: federatiekerk

Sint-Hubertus Henis: prioriteitskerk

Sint-Martinus Berg: nevenbestemming

Sint-Stefanus ‘s Herenelderen: nevenbestemming

Sint-Stefanus Ketsingen: herbestemming

Sint-Ludgerus Neerrepen: nevenbestemming

Sint-Laurentius Overrepen: nevenbestemming

Federatie Tongeren-West: 

Sint-Petrus Lauw: federatiekerk

Sint-Servatius Koninksem: prioriteitskerk

Sint-Gertrudis Piringen: nevenbestemming

Sint-Pancratius Widooie: nevenbestemming

Federatie Jekervallei:

Sint-Medardus Vreren: federatiekerk

Sint-Servatius Nerem: prioriteitskerk

Sint-Cunibertus Diets-Heur: nevenbestemming

Sint-Martinus Rutten: nevenbestemming

Heilig Kruisvinding Mal: nevenbestemming

Sint-Servatius Sluizen: nevenbestemming.

Agenda gemeenteraad van maandag 30 januari

De gemeenteraad vergadert op maandag 30 januari 2017 om 20.30 uur in het AC Praetorium, Maastrichterstraat 10.

Hierbij de agenda.

Iedereen welkom!

AGENDA

Voorzitter gemeenteraad

1.- Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Algemeen bestuur

2.- Goedkeuring parochiekerkenplan Tongeren

3.- Goedkeuring budget 2017 van de kerkfabrieken van Widooie, Diets-Heur, Nerem en Henis

Sport en Erfgoed

4.- Goedkeuring 1ste voorschot van de restauratiepremie voor begijnhofwoning Brouwersstraat 5

Open bare Werken en Jeugd

5.- Herinrichting Vermeulenstraat en Sint-Maternuswal

6.- Collector Diets-Heur: uitbreiding van het RWA-riool op de Luikersteenweg te Vreren

7.- Uitvoering masterplan De Motten – openleggen van de Jeker: goedkeuring van het ontwerp en de werken ten laste van de stad Tongeren

Mobiliteit en Bevolking

8.- Aanvullend verkeersreglement: signalisatie antiekmarkt)

9.- Aanvullend verkeersreglement: signalisatie donderdagmarkt

Welzijn en Onderwijs

10.- Goedkeuring beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk onderwijs

Ruimtelijke Ordening en Milieu

11.- Aanwijzing van de gemeentelijke omgevingsambtenaren

12.- Verkaveling Paardsweidestraat: goedkeuring voor de aanleg van nieuwe wegenis en infrastructuurwerken met gratis overdracht naar het openbaar domein.

 

 

De gemeenteraad vergadert op maandag 19 december 2016 om 20.30 uur in het AC Praetorium, Maastrichterstraat 10.

Iedereen welkom !

A G E N D A

Voorzitter gemeenteraad (Hugo Biets)

1.- Notulen van de vorige vergadering

2.- Verkiezing van twee OCMW-raadsleden

Algemeen Bestuur (burgemeester Patrick Dewael)

3.- Goedkeuring budget 2017 kerkfabrieken

Openbare Werken en Jeugd (schepen An Christiaens)

4.- Overheidsopdracht inzake communicatie mobiliteit: opdrachtvoorwaarden

Mobiliteit en Bevolking (schepen Eddy Manet)

5.- Goedkeuring aanvullend verkeersreglement Dijk, Kennedylaan en Eisenhowerlaan

6.- Goedkeuring aanvullend verkeersreglement Overhaamlaan

7.- Goedkeuring aanvullend verkeersreglement Kapiteinsstraat

Economie en Cultuur (schepen Guy Schiepers)

8.- Pluisplan 2017: Reglement renovatiepremie voor handelspanden 2017

9.- Plusplan 2017: Reglement opstartpremie voor vestiging van een handelszaak 2017

Welzijn, Onderwijs en Wonen (schepen Jos Schouterden)

10.- Plusplan 2017: Premie voor herbestemming van leegstaande handelsruimten naar woonruimte

11.- Plusplan 2017: Reglement gemeentelijke renovatiepremie voor eengezinswoningen 2017

12.- Nieuwe versie van het leegstandsreglement

Ruimtelijke Ordening en Milieu (schepen Patrick Jans)

13.- Voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kleinhandelszone Luikersteenweg’

Financiën en Toerisme (schepen Mark Hoogmartens)

14.-  Goedkeuring meerjarenplan-aanpassing en budget 2017 van de stad Tongeren

15.- Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen 2017

16.- Gemeentelijke dotatie voor het jaar 2017 aan de politiezone Tongeren-Herstappe

17.- Goedkeuring aangepast meerjarenplan 2014-2019 en budget 2017 van het OCMW van Tongeren.-

 

 

Agenda van de gemeenteraad van maandag 28 november om 20u30 in het Praetorium

Agenda van de vergadering van de gemeenteraad van maandag 28 november 2016 in het AC Praetorium, Maastrichterstraat 10. Aanvang van de vergadering om 20u30.

Iedereen welkom!

OPEN ZITTING

Voorzitter gemeenteraad

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

2. Kennisneming van het ontslag van gemeenteraadslid Kathleen Reweghs

3. Onderzoek van de geloofsbrieven van de opvolger mevrouw Nicole Christiaens

4. Installatie en eedaflegging van mevrouw Nicole Christiaens als gemeenteraadslid

Openbare Werken en Jeugd

5. Inter-Media: goedkeuring van de agenda en mandatering van raadslid mevrouw Jeannine Vanvinckenroye als afgevaardigde van de stad Tongeren in de buitengewone algemene vergadering van 6 december 2016

6. Inter-Energa: goedkeuring van de agenda en mandatering van raadslid de heer Eddy Maner als afgevaardigde van de stad Tongeren in de buitengewone algemene vergadering van 13 december 2016

7. Inter-aqua: goedkeuring van de agenda en mandatering van raadslid de heer Krijn Henrotte als afgevaardigde van de stad Tongeren in de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2016

8. Infrax Limburg: goedkeuring van de agenda en mandatering van raadslid mevrouw Jeannine Vanvinckenroye als afgevaardigde van de stad Tongeren in de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2016

9. Definitieve vaststelling van de afschaffing van een deel van de buurtweg nummer 6 in de atlas van de buurtwegen van Genoelselderen

10. Definitieve vaststelling van de afschaffing van een deel van buurtweg nummer 6 van de atlas van de buurtwegen van Henis en buurtweg nummer 18 van de atlas van de buurtwegen van Tongeren

11. Uitvoering masterplan ‘De Motten – openleggen van de Jeker’ – overdracht openbaar domein aan de Vlaamse Milieumaatschappij

12. Collector Diets-Heur: samenwerkingsovereenkomst combinatie prioritaire werken en niet-prioritaire werken tussen de Stad Tongeren, Infrax cvba, Provincie Limburg, Aquafin nv en Agentschap Wegen en Verkeer

13. Definitieve beslissing tot afschaffing en onttrekking aan het openbaar domein van de rooilijn van de ruilverkavelingsweg gelegen te Mulken aan de Dorpsstraat

14. Riolering en wegenis Hossenstraat – goedkeuring van de opdrachtvoorwaarden en de werken ten laste van de stad Tongeren

15. Goedkeuring bestrijding water- en modderoverlast te Sluizen door de aanleg van een bufferende drempel in de Kaststraat

Mobiliteit en Bevolking

16. Invoering snelheidsbeperking van 70 km/uur op wegen buiten de bebouwde kom

17. Goedkeuring aanvullend verkeersreglement Vermeulenstraat

Welzijn en Onderwijs

18. IGL: algemene vergadering van 9 december 2016 – goedkeuring van de agenda en mandatering van de afgevaardigde

Ruimtelijke Ordening en Milieu

19. Limburg.net – algemene vergadering op 21 december 2016: goedkeuring van de agenda en mandatering van raadslid de heer Francis Bellefontaine als afgevaardigde van de stad Tongeren

20. Definitieve beslissing tot afschaffing en verlegging van deel buurtweg nummer 35 aan kleinhandelszone Luikersteenweg

21. Aflevering van een voorwaardelijk gunstig planologisch attest ‘Seniorenhof’ – Bilzersteenweg 306

Financiën en Toerisme

22. Kennisname budgetwijziging 2016 OCMW

BESLOTEN ZITTING

Voorzitter gemeenteraad

23. Wijziging samenstelling raadscommissie Algemeen bestuur, Openbare Werken en Ruimtelijke ordening

Algemeen bestuur

24. Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Tongeren (AGB): vervanging van mevrouw Kathleen Reweghs in de Raad van Bestuur

Welzijn en Onderwijs

25. IGL: algemene vergadering van 9 december 2016 – aanduiding van een afgevaardigde

Elk gemeenteraadslid – met uitzondering van de leden van het College van Burgemeester en Schepenen – kan agendapunten en/of mondelinge vragen indienen bij de voorzitter van de gemeenteraad met het oog op toevoeging aan deze agenda.