Aan het werk, kameraad!

“Er zijn in Vlaanderen meer dan 600.000 mensen die geen werk hebben en er ook niet naar op zoek zijn.”

Dat schreef het weekblad Knack op 26 februari 2020.

Meer dan 600.000 ???…

Vlaanderen telt 21,5  % “inactieven” tussen 20 en 64 jaar. Dat gaat om 822.000 mensen. Daarbij ongeveer 200.000 studenten tussen de 20 en 24 jaar. Die trekken we van die 822.000 af. Blijven er dan nog altijd meer dan 600.000 over.

Dat zijn dus ruim 600.000 Vlamingen die niet werken, niet officieel werkloos zijn en die dus niét – of hooguit nauwelijks – via belasting of RSZ financieel bijdragen aan de maatschapppij.

Maar die anderzijds wél mee-genieten van een aantal sociale uitkeringen zoals (ondermeer) van de ziekte-verzekering (bijvoorbeeld als “persoon ten laste” van echtgeno(o)t(e), partner of ouder).

Het is dus goed dat de Vlaamse regering de werkzaamheidsgraad wil optrekken. Die bedraagt nu 76 %: 76 van de 100 Vlamingen tussen de 20 en de 64 jaar werken. De Vlaamse regering wil dat optrekken van 76 naar 80 %.

En het is ook goed dat ook het nieuwe stadsbestuur van Tongeren daaraan wil meewerken en dus op dat vlak mee verantwoordelijkheid wil nemen.

Overigens: niet enkel “goed”, maar zonder meer noodzakelijk! Bitter hard noodzakelijk!

 

Welk % van het bruto nationaal inkomen betaalde elk land aan de Europese Unie in de periode 2014-2018?

De zes landen die het MINST betaalden in verhouding tot hun bruo nationaal inkomen:
* Verenigd Koninkrijk; 0,56 %
* Nederland: 0,65 %
* Zweden: 0,69 %
* Duitsland: 0,73 %
* Denemarken: 0,75 %
* Oostenrijk: 0,77 %.
 
De zes landen die het MEEST betaalden in verhouding tot hun bruto nationaal inkomen:
* Cyprus: 0,90 %
* Malta: 0,88 %
* Luxemburg: 0,87 %
* Portugal: 0,86 %
* Bulgarije: 0,86 %
* Letland: 0,85 %.
 
– België betaalde 0,83%.
– Het gemiddelde van de 28 lidstaten was 0,81 %.
– Opmerkelijk: vandaag zijn het Nederland, Zweden, Denmarken en Oostenrijk (“de vier zuinige landen”) die van geen enkele verhoging van hun aandeel in het Europese budget willen weten.
(Info: dagblad Le Soir, 22 februari 2020)

De (on-)macht van Europa…

Hoeveel geld voor de Europese Unie?

Het Europees Parlement wil een EU-budget van 1,3 % van het bruto nationaal inkomen (BNI) van de 27 EU-lidstaten voor de begroting van de Europese Unie (momenteel is dat 1,0 %).
De Europese Commissie mikt op 1,11 %.
Charles Michel, voorzitter van de Europese raad van staats- en regeringsleiders, stelt bij wijze van compromis 1,074 % voor.
En de vier “zuinige” lidstaten (Nederland, Oostenrijk, Zweden en Denemarken) willen hoogstens 1 % van dat Europese BNI voor de Europese Unie.

En nu even vergelijken met de Verenigde Staten van Amerika 

Volgens de gerenommeerde financieel-economische denktank “Bruegel” bedraagt het federale budget van de Verenigde Staten zo’n … 20% van het Amerikaanse BNI. Daarbij moet men wel rekening houden met het grote verschil in bevoegdheden van de Amerikaanse federale overheid met de bevoegdheden van de Europese Unie. Zo is in de USA de federale regering bevoegd voor de landsverdediging (goed voor een hap uit het federale budget van 623 miljard dollar), iets wat in Europa nog altijd op het niveau van de lidstaten wordt geregeld. Maar los van dergelijke verschillen is het budget van de Europese Unie oneindig klein in vergelijking met dat van de Amerikaanse federale overheid.

(Cijfers uit De Standaard van 20 februari 2020 en van Hilde Vautmans, lid Europees Parlement)

Agenda gemeenteraad maand februari 2018

De maandelijkse vergadering van de gemeenteraad zal plaatsvinden op maandag 26 februari 2018 vanaf 20.30 uur in het AC Praetorium, Maastichterstraat 10.

Iedereen welkom!

Agenda:

  •  Voorzitter van de gemeenteraad

1.- Verslag van de vorige vergadering

  •  Algemeen bestuur

2.- Wijziging Rechtspositieregeling Stad Tongeren

3.- Oproep van de huidige functiehouders tot kandidatuurstelling voor de functies van algemeen directeur en van financieel directeur

  •  Sport en Erfgoed

4.- Gemeentelijk aandeel in de restauratiepremie voor de St.-Medarduskerk te Vreren, fase 3: gevels en glas-in-loodramen

  •  Mobiliteit en Bevolking

5.- Aanvullend verkeersreglement Lerestraat en Butsstraat

6.- Aanvullend verkeersreglement Ruttermolenstraat

  •  Ruimtelijke Ordening en Milieu

7.- Aanleg van de kop van het Casinopark

8.- Aanleggen van nieuwe wegenis en gescheiden rioleringsstelsel, samen met de ophoping van het terein tussen de E313 en de projectzone logistiek bedrijventerreien Tongeren-Oost III

9.- Aanleg van volkstuinen aan de Sportpleinstraat

10.- Gratis grondafstand bij verkavelingsaanvraag Nieuwe Steenweg

11.- Gratis grondafstand bij verkavelingsaanvraag Krakenberg

12.- Gratis grondafstand bij aanvraag stedenbouwkunge vergunning Hossenstraat.-

 

Agenda gemeenteraad maandag 29 januari 2018

De maandelijkse vergadering van de gemeenteraad vindt plaats op maandag 29 januari om 20.30 uur in het AC Praetorium (gelijkvloers).

Iedereen welkom!

AGENDA

Voorzitter gemeenteraad

1/ Notulen vorige vergadering

Algemeen bestuur

2/ Goedkeuring jaarrekening 2016 Autonoom Gemeentebedrijf Tongeren

Openbare Werken en Jeugd

3/ Afkoppeling Sluizen: samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Tongeren en Aquafin NV

4/ Afkoppeling Sluizen: addendum bij de overeenkomst van 19 juli 2016

5/ Opwaarderen Merkenstraat

Ruimtelijke Ordening en Milieu

6/ Verkoop perceel grond aan Newco Tilkin Immo

7/ Aanvraag tot omgevingsvergunning voor de aanleg van de omleidingsweg fase 1

8/ Afschaffing buurtweg 64

9/ Vastlegging van nieuwe rooilijnen aan de Blaarstraat en de Beemdstraat: wijziging buurtweg 1 en 9

Financiën en Toerisme

10/ Vastlegging van de inkomprijzen van de ondergrondse site Teseum

Toegevoegde punten

1/ Tongeren sluit zich aan bij de statiegeldalliantie

2/ Tongeren schrijft zich in voor de Bouwmeester scan

Mondelinge vragen

3/ Registratie van de niet-Belgische Tongenaren bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018

4/ Paraatheid van de Tongerse Brandweer en veiligheid van de inwoners.

 

Agenda van de gemeenteraad van maandag 18 december 2017

De gemeenteraad van de stad Tongeren vergadert op maandag 18 december a.s. vanaf 20.30 uur in het AC Praetorium, Maastrichterstraat. Iedereen is welkom!

Agenda

Voorzitter gemeenteraad

1.- Notulen van de vorige vergadering

Algemeen bestuur

2.- Statutenwijziging AZ Vesalius

3.- Gallo-Romeins Museum: vaststelling van de inkomprijzen en gidsentarieven

Sport en Erfgoed

4.- Straatnaamgeving Hospitaalplein

5.- Overname van de Begijnhofkerk door de stad Tongeren

Openbare Werken en Jeugd

6.- Inter-energa: toetreding tot de activtieit warmte

7.- Aanleg riolering en wegeniswerken te Diets-Heur: samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Tongeren, Infrax cvba en Provincie Limburg

8.- Riolerings- en wegeniswerken Baversstraat – St. Martensstraat: samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Tongeren en Infrax cvba

9.- Overheidsopdracht inzake heraanleg van de kop van het park ‘Casino’

10.- Vestiging van een recht van opstal park Casino

Mobiliteit en Bevolking

11.- Reglement wooncontroles in de stad Tongeren

Economie en Cultuur

12.- Plusplan 2018: Reglement opstartpremie voor vestiging van een handelszaak

Welzijn en Onderwijs

13.- Plusplan 2018: Reglement gemeentelijke renovatiepremie voor eengezinswoningen

14.- Plusplan 2018: Premie voor herbestemming van leegstaande handelsruimten naar woonruimte

Ruimtelijke Ordening en Milieu

15.- Aankoop gronden in het kader van het project ‘Openleggen van de Jeker’

16.-  Aanpassing afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

17.- Ondertekening nieuwe Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie

18.- Limburg.net Algemene Vergadering van 20.12.2017: goedkeuring van de agenda en mandatering van de afgevaardigde

Financiën en Toerisme

19.- Meerjarenplanaanpassing en budget 2018 van de stad Tongeren

20.- Gemeentelijke dotatie voor 2018 aan de politiezone Tongeren-Herstappe

21.- Aangepast meerjarenplan en budget 2018 van het OCMW

22.- Aanpassing van de gemeentelijke opcentiemen

23.- Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen 2018

BESLOTEN ZITTING

Ruimtelijke Ordening en Milieu

24.- Wijziging samenstelling gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening: benoeming van een secretaris en een plaatsvervangend secretaris

*** Individuele gemeenteraadsleden kunnen nog punten en/of mondelinge vragen toevoegen aan deze agenda.

Hugo Biets, voorzitter van de gemeenteraad

 

Agenda van de gemeenteraad van maandag 27 november 2017

De gemeenteraad vergadert op maandag 27 november om 20.30 uur in het AC Praetorium, Maastrichterstraat.

AGENDA

Voorzitter gemeenteraad

1.- Notulen vorige vergadering

Algemeen bestuur

2.- Personeel: wijziging rechtspositieregeling Stad Tongeren

3.- Personeel: vastleggen verplichte compensatiedag in 2018

4.- Budget 2018 van kerkfabriek Sint-Laurentius Overrepen

5.- Bepaling van de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg voor het jaar 2018

6.- Overdracht van de brandweerkazerne: goedkeuring akte recht van erfpact

Openbare Werken en Jeugd

7.- Aanleggen van fietspad tussen Dreef (Nerem) en Keerstraat (Mal)

8.- Erosiebestrijdingsmaatregelen: overeenkomst met de Watering St.-Truiden

9.- Inter-energa: goedkeuring agenda en mandatering van een afgevaardigde in de buitengewone algemene vergadering van 12 december

10.- Infrax Limburg: goedkeuring agenda en mandatering van een afgevaardigde in de buitengewone algemene vergadering van 18 december

11.- CVBA Inter-Regies: beslisisng tot uittreding

Mobiliteit en Bevolking

12.- Aanvullend verkeersreglement Hasseltsesteenweg

13.- Advies aan de Provincie Limburg betreffende het ontwerp Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Noordoostelijke Omleidingsweg Tongeren

Economie en Cultuur

14.- Gemeentelijk reglement ‘Renovatie van handelspanden in het kerngebied’

15.- de VELINX: vervangen van de kleine tribune

Welzijn en Onderwijs

16.- IGL: goedkeuring agenda en mandatering van een afgevaardigde in de algemene vergadering van 8 december

Ruimtelijke Ordneing en Milieu

17.-Aanleg van nieuwe wegenis en infrastructuurwerken met gratis overdracht naar het openbaar domein voor de verkaveling Kerkhenis

18.- Heraanleg van het plein CC de VELINX en de visvijver, aanleg van een skatepark en heraanleg wegenis met infrastructuurwerken in de Luikerstraat, de Herckenrodestraat en een deel van de Kastanjewal

19.- Definitieve vaststelling van het ruimtelijke uitvoeringsplan ‘KMO – Noord Tongeren’

20.- Afschaffing van buurtweg nummer 64 in het kader van het RUP Ambiorixkazerne

21.- Huishoudelijk Reglement Volkstuinen aan de Wijkstraat

Financiën en Toerisme

22.- Kennisname budgetwijzgiing 2017 van het OCMW

 

  • Individuele gemeenteraadsleden kunnen zelf nog punten en/of mondelinge vragen toevoegen aan deze agenda.
  • Iedereen welkom !