Agenda vergadering gemeenteraad van maandag 30 mei

De gemeenteraad vergadert op maandag 30 mei om 20u30 in het AC Praetorium, Maastrichterstraat 10

Iedereen welkom!

Voorzitter gemeenteraad

1.- Goedkeuring van de notulen

Algemeen bestuur

2.- Bewakingscamera’s in niet besloten plaatsen: Grote Markt en Stadhuisplein – Advies Korpschef en Gemeenteraad
3.- Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 17 juni 2016.
4.- Organisatiebeheersing – goedkeuring algemeen kader van het interne controlesysteem
5.- Goedkeuring budgetwijziging 2016 kerkfabriek Sint-Gillis
6.- Borgstelling door de stad Tongeren voor een kredietlijn-overeenkomst van de kerkfabriek Sint-Medardus Vreren bij BELFIUS Bank nv

Sport en Erfgoed

7.- Wijziging van het gemeentelijk aandeel in de restauratiepremie voor kerkfabriek Sint-Gillis (restauratiewerken Sint-Gilliskapel)
8.- Wijziging van het gemeentelijk aandeel in de restauratiepremie St. Lutgartkerk fase 2 : daken
9.- Vastleggen van het gemeentelijk aandeel in de restauratiepremie voor de interieurrestauratiewerken fase 3 van de Sint-Stefanuskerk te ‘s Herenelderen

Mobiliteit en Bevolking

10.- Reglement ‘verhuur signalisatie stad Tongeren’
11.- Goedkeuring aanvullend verkeersreglement Oude Blaarstraat, Beemdstraat, Hardelweg, Dreef, Tweemolensstraat, Kerkedries, Neremstraat, Venstraat, Martensweg, Tussen Tweebroek
12.- Goedkeuring aanvullend verkeersreglement Linderstraat en Koninksemsteenweg

Economie en Cultuur

13.- NV Plinius – Samenwerkingsovereenkomst inzake de exploitatie van de Pliniussite
Welzijn en Onderwijs
14.- IGL: algemene vergadering van 23 juni 2016 – goedkeuring agenda en vaststelling van mandaat

Ruimtelijke Ordening en Milieu

15.- Jaarverslag 2015 en jaarrekening 2015 Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw – PDPO III
16.- Limburg.net – goedkeuring agenda algemene vergadering.
17.- Gemeentelijke verordening woonkwaliteit en beeldkwaliteit

Financiën en Toerisme

18.- Tariefreglement inkomprijzen Teseum
19.- Goedkeuring basisakte en akte erfpacht met de kerkfabriek O.L.V.-Geboorte.

Wat ik nog zeggen wou…

Vorige donderdag vond in de Kamer de installatievergadering plaats van de parlementaire onderzoekscommissie naar de terreuraanslagen. De zeventien leden ervan verkozen Patrick Dewael unaniem tot voorzitter. Dat niemand bezwaar had tegen Dewael als voorzitter, of meer nog: dat men nooit ernstig heeft overwogen om de taak aan een ander Kamerlid toe te vertrouwen, illustreert de appreciatie in het halfrond voor zijn dossierkennis en zijn stijl.

(Uit het weekblad Knack van vorige week)

Ik wens de burgemeester van onze stad met de verkiezing tot voorzitter van deze parlementaire onderzoekscommissie en de andere leden van deze commissie alle succes met deze voor onze samenleving even belangrijke als moeilijke maar bovenal noodzakelijke opdracht.

Heur schrijft alweer historie !

De reguliere competitie in de hoogste Limburgse provinciale voetbalafdeling zit erop. Na 30 speeldagen prijkt KFC Heur-Tongeren op de vierde plaats (overigens met evenveel punten als de derde maar met één winstmatch minder). Een uitstekend resultaat voor de ploeg die voor het eerst uitkwam in die Eerste provinciale.

Meteen ook een nieuw hoogtepunt in de inmiddels toch wel spectaculaire opmars van de voetbalclub uit Diets-Heur die sinds het seizoen 2014-2015 via een doorgedreven samenwerking met KSK Tongeren ontbolsterde tot KFC Heur-Tongeren.

Hier een beknopt overzichtje van de sportieve successen in het voorbije decennium.

2005: 2de in Vierde provinciale
2006: 2de in Vierde provinciale
2007: 2de in Vierde provinciale
2008: 6de in Vierde provinciale
2009: kampioen in Vierde provinciale en promotie naar Derde
2011: 2de in Derde provinciale en deelname aan de eindronde
2012: 2de in Derde provinciale en via de eindronde promotie naar Tweede
2014: 3de in Tweede provinciale
Begin van de samenwerking met KSK Tongeren
2015: kampioen in Tweede provinciale en promotie naar Eerste
2016: 4de in Eerste provinciale.

KFC Heur-Tongeren plaatst zich met die vierde plaats voor de provinciale eindronde waaraan vier ploegen mogen deelnemen: naast Heur-Tongeren ook Eendracht Termien uit Genk, Vlijtingen VV en Lutlommel VV. Die eindronde wordt een mini-competitie van zes wedstrijden waarbij iedereen tegen iedereen speelt in heen- en terugmatch. De twee ploegen die het hoogst eindigen na die zes wedstrijden stoten door naar de interprovinciale eindronde met ploegen uit de andere Vlaamse provincies. En die interprovinciale eindronde geeft dan weer uitzicht op promotie naar het nationaal voetbal…

 

 

 

 

 

Agenda van de vergadering van de gemeenteraad van maandag 25 april om 20u30 in het Praetorium

De gemeenteraad vergadert op maandag 25 april om 20u30 in het AC Praetorium, Maastrichterstraat 10.  Iedereen is welkom!

AGENDA

Voorzitter gemeenteraad

1.- Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Algemeen bestuur

2.- Aanpassing politiereglement ‘Overlastfenomenen sanctioneerbaar met gemeentelijke administratieve sancties’

3.- Politiereglement ter gelegenheid van de Kroningsfeesten van 3 tot en met 10 juli

4.- Goedkeuring budget 2016 van het Autonoom Gemeentebedrijf en aanpassing meerjarenplan 2015-2019

Openbare Werken en Jeugd

5.- Inter-Media: goedkeuring agenda en mandatering afgevaardigde in de algemene vergadering van 3 mei

6.- Inter-Energa: goedkeuring agenda en mandatering afgevaardigde in de algemene vergadering van 17 mei

7.- Inter-Aqua: goedkeuring agenda en mandatering afgevaardigde in de algemene vergadering van 24 mei

8.- Aanleg parkings de Motten (voormalig B-plein en Velinx) en voorbereiding nutsleidingen, fase 1 masterplan de Motten – opdrachtvoorwaarden

9.- Collector Diets-Heur: samenwerkingsovereenkomst voor de herinrichting van de schoolomgeving Vreren (Vrerenstraat) aan de gewestweg N20 Luikersteenweg, tussen de Stad Tongeren, Infrax cvba en het Vlaams Gewest (Agentschap Wegen en Verkeer)

10.- Collector Diets-Heur: schoolomgeving Vreren en kruispunt N20 Vreren-Diets-Heur: opdrachtvoorwaarden

Mobiliteit en Bevolking

11.- Wijziging retributiereglement inzake parkeren vanaf 2 mei

Ruimtelijke Ordening en Milieu

12.- Reglement Verplaatsbaar cameratoezicht op het openbaar domein

13.- Wijziging afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

14.- Jaarverslag 2015 en jaarrekening 2015 van de Interlokale vereniging Projectgroep Leader Haspengouw

15.- Inrichten van het op- en afrittencomplex nr. 32 E313/N79 Tongeren/Riemst: Fase 2 uitbreiding westelijke rotonde (fietspad, fietstunnel, rotonde carpoolparking, op- en afritten).-

 

Wat gebeurt er met het perron?

MIJN SCHRIFTELIJKE VRAAG AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN (26 februari 2016)

“Wat is het standpunt van het college i.v.m. het stadsperron, symbool van de stadsvrijheid? Kan overwogen worden dit perron, voorheen geplaatst op het Plein, een meer zichtbare plaats te geven in het stadscentrum? Zo ja, wanneer zou dit kunnen gebeuren?”

 

ANTWOORD VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN (24 maart 2016):

“De idee om het perron een meer prominente plaats te geven bestaat al even. De eigenlijke ‘historische’ plaats van het perron is deze waar nu het standbeeld van Ambiorix staat. Na de plaatsing van dit standbeeld (150 jaar geleden) werd het monument verwijderd om pas in de jaren 1950 heropgebouwd te worden ter hoogte van het (oude) Gallo-Romeins Museum. Naar aanleiding van de viering van ‘2000 jaar Tongeren’ werd door de handelaars van het Plein en de Putstraat een replica bekostigd die recent, met het instorten van de naastliggende woning, vernield werd. De brokstukken en onderdelen van het monument zijn thans opgeslagen en wanneer het verzekeringsdossier rond is (expertises lopen nog steeds) wordt – zo is althans de bedoeling – een nieuw exemplaar gemaakt. Het is momenteel nog niet duidelijk waar dit monument dan kan worden geplaatst (of onder welke vorm). Eerder werd bijvoorbeeld reeds de suggestie gelanceerd om het perron terug als fontein herop te bouwen; een gedeelte van de steen van de fontein alsook van de  opvangbak bleven immers bewaard. Wat de locatie van inplanting betreft kan cfr. vroeger gedacht worden aan een mogelijke prominentere opstelling (bv. Stadhuisplein, centraal voor het stadhuis). Dit betreft momenteel echter louter suggesties en denkpistes, een formele beslissing vanwege het college van burgemeester en schepenen werd nog niet genomen.”

 

Agenda van de gemeenteraad van dinsdag 29 maart om 20u30 in het Praetorium

De volgende vergadering van de gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 29 maart om 20u30 in het Administratief Centrum Praetorium (Maastrichterstraat 10).

Iedereen welkom!

Voorzitter gemeenteraad

1.-  Goedkeuring van de notulen

Sport en Erfgoed

2.- Straatnaamgeving omgeving Gallo-Romeins Museum en Teseum (schatkamer-museumkelder)

3.- Wijziging straatnaam Molenstraat te Henis

4.- Straatnaamgeving aan de Raperiestraat

Openbare Werken en Jeugd

5.- Sanering Tongeren-Oost, Kevieweg, Blaarstraat, ….: samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Tongeren en Infrax cvba

6.- Aanleg riolering en herinrichting Kaststraat: samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Tongeren en Infrax cvba

7.- Restauratie Basiliek O.L.V.- Geboorte Tongeren: restauratie Romaanse kloostergang en kapittelgebouw – fase 5: afwerking en inrichting archeologische museumkelder – opdrachtvoorwaarden

8.- Infrax Limburg: goedkeuring agenda en mandatering van de afgevaardigde in de gewone algemene vergadering van 25 april 2016

Mobiliteit en Bevolking

9.- Goedkeuring ontwerpbesluit voetgangersoversteekplaats N79 Sint-Truidersteenweg (kilometerpunt 19,845)

10.- Definitieve vaststelling mobiliteitsplan

11.- Aanvullend verkeersreglement Beukenbergweg

Ruimtelijke Ordening en Milieu

12.- Goedkeuring gratis grondoverdracht project Heuveldal, Skyline Limburg NV

13.- Goedkeuring herinrichting van de Motten en aanleggen van een parking ter hoogte van het CC ‘De Velinx’

 

Agenda van de gemeenteraad van maandag 22 februari om 20u30 in het Praetorium

De vergadering begint om 20u30. Iedereen is welkom.

Agenda:

1.- Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

2.- Vaststelling van de gemeentelijke dotatie van de stad Tongeren aan de hulpverleningszone Zuid-West-Limburg voor het jaar 2016

3.- Budget 2016 van de kerkfabrieken van Vreren, Widooie en Riksingen

4.- Overheidsopdracht voor grondverwerking: opdrachtvoorwaarden

5.- Riolering en wegenis Lerestraat en Butsstraat te Overrepen: opdrachtvoorwaarden en werken ten laste van de stad Tongeren

6.- Riolering en wegenis Kaststraat te Sluizen: opdrachtvoorwaarden en werken ten laste van de stad Tongeren.