Schriftelijke vraag i.v.m. kunstgrasveld

Aan het college van burgemeester en schepenen
Geacht college
De recente commotie rond de zwarte korrels op kunstgrasvelden is u ongetwijfeld bekend.
Graag vernam ik in dit verband of het stadsbestuur over concrete informatie beschikt met betrekking tot de zwarte korrels op het kunstgrasveld op Klein Veldje en – zo ja – wat hieruit blijkt.
Mocht dergelijke informatie echter nog niet gekend zijn, zal het stadsbestuur deze dan onverwijld trachten in te winnen?
Met oprechte groeten
Hugo Biets
gemeenteraadslid

 

Agenda van de gemeenteraad van maandag 24 oktober 2016

De gemeenteraad van de stad Tongeren vergadert op maandag 24 oktober vanaf 20u30 in het Praetorium, Maastrichterstraat 10.

Hierbij de agenda van deze vergadering. Hieraan kunnen echter nog punten toegevoegd worden bij hoogdringendheid en door individuele gemeenteraadsleden.

Voorzitter gemeenteraad

1.- Goedkeuring notulen vorige vergadering

Algemeen bestuur (burgemeester)

2.- Wijziging personeelsbehoefteplan en personeelsformatie

3.- Wijziging rechtspositieregeling personeel

4.- Vastleggen van verplichte compensatiedag voor het personeel in 2017

5.- Jaarrapport 2015 van de stad Tongeren

Sport en Erfgoed

6.- Goedkeuring van 2de voorschot van gemeentelijk aandeel in restauratiepremie Sint-Gilliskapel

7.- Betaling van saldo van gemeentelijk aandeel in restauratiepremie Sint-Lutgartkerk

Openbare Werken en Jeugd

8.- Onderhoud wegen: plaatsing opdracht bij wijze van open aanbesteding en bestek

9.- Collector Diets-Heur, schoolomgeving Vreren en kruispunt N20 Vreren/Diets-Heur: aangepaste opdrachtvoorwaarden

10.- Huishoudelijk reglement en bijhorend retributiereglement m.b.t. de buitenschoolse kinderopvang ‘Kinderparadijs’

Welzijn en Onderwijs

11.- Aanpassing schoolreglement gemeentelijk basisonderwijs

12.- Goedkeuring arbeidsreglement gemeentelijk basisonderwijs

Ruimtelijke Ordening en Milieu

13.- Goedkeuring grondafstand voor de verkaveling ‘Dorpsstraat Mulken’

14.- Goedkeuring rioleringswerken en wegeniswerken in het kader van de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein ‘Tongeren-Oost’.

Agenda van de gemeenteraad van maandag 26 september om 20u30 in het Praetorium

Voorzitter gemeenteraad

1.- Goedkeuring van de notulen.

Openbare Werken en Jeugd

2.- Aanleggen van fietspaden en riolering naast de N753 Nieuwe Steenweg , met inbegrip van de onderdoorgang onder de N730 Bilzersteenweg – goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst van diensten tussen de stad Tongeren en het Vlaams Gewest.

3.- Principiële beslissing tot afschaffing en onttrekking aan het openbaar domein van de rooilijn van de ruilverkavelingsweg gelegen te Mulken aan de Dorpsstraat.

4.- Voorlopige vaststelling van de aanpassing van de atlas van de buurtwegen (buurtweg nummer 6 in de atlas van de buurtwegen van Genoelselderen).

5.- Voorlopige vaststelling van de aanpassing van de atlas van de buurtwegen (buurtweg nummer 6 in de atlas van de buurtwegen van Henis en buurtweg nummer 18 in de atlas van de buurtwegen van Tongeren).

6.- Goedkeuring van wegeniswerken in de Butsstraat en de Lerestraat (Overrepen).

7.- Goedkeuring van wegeniswerken in Vreren en Diets-Heur.

Mobiliteit en Bevolking

8.- Goedkeuring aanvullend verkeersreglement Mulken en Piringen.
Ruimtelijke Ordening en Milieu

9.- Goedkeuring voor de aanleg van nieuwe wegenis en infrastructuurwerken met gratis overdracht naar het openbaar domein voor de verkaveling Paardsweidestraat.

10.- Principiële beslissing tot afschaffing en verlegging van deel buurtweg nr. 35 gelegen aan kleinhandelszone Luikersteenweg.

Financiën en Toerisme

11.- Goedkeuring meerjarenplan 2014-2019/2016 aanpassing 5 en budgetwijziging 2016-1 van de stad Tongeren.

12.- Gemeentelijke dotatie voor het jaar 2016 van de stad Tongeren aan de Politiezone Tongeren-Herstappe.

Sociale zaken

13.- Goedkeuring van het addendum dd. 08/06/2016 bij de overeenkomst m.b.t. de oprichting van de interlokale vereniging voor de regierol inzake sociale economie op het grondgebied Bilzen, Hoeselt, Riemst, Tongeren en Voeren.

Roemeense dictator Ceaucescu noemde het “Systematisering”…

“Vlaming moet massaal naar stad verhuizen”.

“De dorpen in Vlaanderen zouden op termijn het best uitdoven.”

“We moeten evolueren naar een netwerk van steden en stadjes, waar mensen wonen en werken, met daartussen alleen echte open ruimte.”

“Over enkele tientallen jaren moet Vlaanderen eruitzien als een netwerk van steden en stadjes.”

“Wie in een huis op het platteland woont, zou daarin eigenlijk het best niet meer investeren.”

“Het huis uitwonen, en intussen sparen om in de stad te gaan wonen. Dat is het ideaal. Dan kan dat huis worden afgebroken, om plaats te maken voor open ruimte.”

“Iemand die in de stad woont, kost minder aan voorzieningen dan iemand op het platteland.”

“Een huis op het platteland is een luxe-keuze die we eigenlijk niet meer mogen toestaan.”

Bovenstaande letterlijke citaten komen uit dagblad “Het Nieuwsblad” van 9 juli 2016. Also sprach Herr Leo Van Broeck, de nieuwe Vlaamse Bouwmeester, onlangs aangesteld door de Vlaamse Regering…

“Trainers en Goden”

Steven De Foer in De Standaard van maandag 4 juli 2016.

Het beste voetbalartikel.

Opgedragen aan mijn goede voetbalvrienden

“Vier op de tien gingen er in. De zes die misten, misten ook niet nipt: er waren zware missers bij, enkele zelfs ronduit potsierlijk. Ook die van Simone Zaza, die tien seconden voor affluiten nog was ingekomen net omdàt hij volgens zijn briljante coach, Antonio Conte, een begenadigd penaltyspecialist was.

“Toen die tien specialisten aldus tot een 2-2 tussenstand waren gekomen tussen Italië en Duitsland, kwamen diegenen aan bod die niet op het lijstje stonden, en vlogen de ballen er bijna allemaal in.

“Ik ben Jan Mulder niet, ik beweer niet dat je beter voetbalt zonder een coach. Ik zie heus wel in dat sommigen tactisch een meerwaarde bieden tegenover anderen. Ik denk alleen dat die meerwaarde schromelijk overdreven wordt, zelfs haast marginaal is in vergelijking met een factor waarover je weinig te zeggen heb: geluk en toeval.

“Van de 47 wedstrijden op dit EK zijn er geen zeven die niet haast net zo goed de andere kant hadden kunnen uitdraaien.(Zweden-België bijvoorbeeld.) In de achtste en kwartfinales waren welgeteld twee uitslagen onwrikbaar: Duitsland-Slovakije en België-Hongarije. Al de rest: één bal tien centimeter verder naar links of rechts, en een andere winnaar. Het is het mooie en het frustrerende aan deze oneerlijke sport tegelijk.

“En die coaches? Ja, Antonio Conte is wellicht de slimste, maar als hij de nuchtere en ervaren Chiellini nu gewoon zijn strafschop laat nemen – ram, hoog in het dak van het doel – en niet die Zaza inbrengt, staat hij in de halve finale. Die zelfingenomen generaals à la Van Gaal en Mourinho die zichzelf belangrijker maken dan hun spelers, bespaar het ons toch! Zijn er grotere tactici beschikbaar dan Marc Wilmots? Zeker, en van mij mag hij gerust vervangen worden, maar doe dan toch ook niet alsof alles zijn schuld was. Het was die van het noodlot, dat onze verdediging decimeerde. Alleen heel grote landen me een haast volstrekt volwaardige bank kunnen dat opvangen. En het was de “schuld” (alsof zij het opzettelijk doen) van Lukaku en Fellaini en Hazard en Carrasco die op tien centimeter na niet scoorden.

“Het beste bewijs dat topcoaches niet bestaan, werd dit seizoen toch geleverd in de Premier League? De twee beroemde egotrippers gingen met hun miljardenploegen de mist in, terwijl Claudio Ranieri kampioen werd met Leicester City. Dezelfde Ranieri die in zijn vorige baan, als bondscoach van Griekenland, het mikpunt van internationale spot was geworden door een nul op zes te halen tegen de Faroër.

“Voetbal is niet maakbaar. Je bereidt je zo goed mogelijk voor (en daar zijn ongetwijfeld valabele alternatieven voor Wilmots te vinden, maar verwacht ook daar geen wonderen van) en dan hang je af van de voetbalgoden, die zich ongetwijfeld geregeld een kriek lachen over de stelligheid van de kenners.

“Inmiddels iemand nog iets van Jason Denayer gehoord? Arme jongen. Net 21. Eén vreselijke wedstrijd, in moeilijke omstandigheden. Maar als er vooraan één bal meer was binnengegaan in dat wervelende openingskwartier, was iedereen het alweer vergeten.

“Hoor de goden gemeen lachen.”

 

 

2,54 procent van Vlaanderen voor Limburg…

Limburg “krijgt” 2,54 % van het geld van de Vlaamse regering voor kunstenorganisaties. Dat is in verhouding tot het aantal Limburgers zowat zesmaal te weinig.

“Maar”, zegt Vlaanderen, “Limburg dient te weinig aanvragen in. En bovendien is de kwaliteit van de wel ingediende Limburgse dossiers vaak te laag.”

Kortom, het is volgens Vlaanderen blijkbaar alleen maar onze eigen schuld.

Indien Vlaanderen echter bewust  verkiest om – tegen elke realiteit in – identiek dezelfde criteria te hanteren voor een regio als Limburg (zonder het surplus van een grootstad) als voor de Vlaamse ruit (Antwerpen, Gent, Brussel, Leuven), dan kan het toch bezwaarlijk anders dan dat Limburg in zo’n vergelijking zwak uitkomt.

Eerlijk beleid is anders.

Eerlijk beleid blijft niét blind voor de volstrekt ongelijke kansen en ongelijke mogelijkheden van een regio als Limburg (zonder enige grootstad) in vergelijking met de steden en grootsteden in en rond die Vlaamse ruit. Eerlijk beleid heeft wél oog voor de verscheidenheid en dus voor de ongelijkheid binnen Vlaanderen en houdt daar terdege rekening mee.

“Ondertussen gaat er in verhouding steeds meer geld naar de gouden driehoek Antwerpen-Gent-Brussel”, schrijft Het Belang van Limburg (29 juni 2016).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda van de gemeenteraad van maandag 27 juni 2016 om 20u30 in het Praetorium

Voorzitter gemeenteraad

1 2016_GR_00083 secretariaat en informatie – Goedkeuring van de notulen.

Algemeen bestuur

2 2016_GR_00084 GAS – Overeenkomst tussen de federale Staat en de Stad Tongeren betreffende de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.

3 2016_GR_00091 GAS – Globaal plan m.b.t. het cameratoezicht in de stad Tongeren.

Openbare Werken en Jeugd

4 2016_GR_00090 directie technische aangelegenheden – Samenwerkingsovereenkomst tussen VMM, Stad Tongeren en Infrax aangaande de heraanleg van een open loop van De Jeker in de Stad Tongeren vanaf de Luikersteenweg door het stadspark, De Motten en de volkstuintjes tot aan de Kevie.

Ruimtelijke Ordening en Milieu

5 2016_GR_00086 stadsontwikkeling – Beslissing over de zaak der wegen en de openbare parking in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag Sportoase.

Financiën en Toerisme

6 2016_GR_00088 Financiële dienst – Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening 2015 van de stad Tongeren.

BESLOTEN ZITTING

Ruimtelijke Ordening en Milieu

7 2016_GR_00085 stafdienst grondgebiedzaken – Wijziging samenstelling gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening – Benoeming van een voorzitter en een secretaris.