Gemeenteraad beslist op 5 oktober over belangrijke werken in Vreren en Diets-Heur

De gemeenteraad beslist op 5 oktober over belangrijke werken in Vreren en Diets-Heur.

Eén van de punten op de agenda van de gemeenteraad betreft de vraag van het college van burgemeester en schepenen aan de gemeenteraad om een samenwerkingsovereenkomst goed te keuren tussen de Stad Tongeren, Infrax, de Provincie Limburg, Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer (dat is het Vlaamse ministerie van openbare werken).

Deze samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op de volgende werken:

– de aanleg van een collector (voor opvang en afvoering van afvalwater naar het waterzuiveringsstation te Mal) vanaf het Molenplein te Vreren via de Vrerenstraat tot de Luikersteenweg én vanaf de Luikersteenweg via de Voortstraat en de Heurstraat tot aan de Klaasstraat in Diets-Heur;

– de aansluiting op die collector van de riolering, ook de bestaande riolering van de aanpalende straten;

– het openleggen van de Beek;

– de herinrichting van de schoolomgeving aan de gemeenteschool te Vreren;

– en de herinrichting van de betrokken gemeentewegen in Vreren en Diets-Heur.

In een volgende fase komt de Heurstraat vanaf de Klaasstraat tot op het einde van de Kuilenstraat (einde bebouwing) aan de beurt.

Deze samenwerkingsovereenkomst regelt de taken, rechten en de plichten van ieder van de vermelde besturen en instanties. Het goedkeuren van deze overeenkomst door de gemeenteraad is een noodzakelijke volgende stap op de weg naar de realisatie van dit grootschalige project, dat aansluit op de gelijkaardige werken die enkele jaren geleden, eveneens op initiatief van het stadsbestuur en goedgekeurd door de gemeenteraad, zijn uitgevoerd in Vreren en Nerem.

“Grijs is niet grauw”. Uitstekend artikel vandaag in Het Nieuwsblad over oudere mensen

Grijs is niet grauw

Er is een probleem met de sociale woningen. Ze zijn niet aangepast aan de behoeften van oude mensen. CD&V klaagt dat vandaag aan. De partij vindt dat de ­woningmarkt mee moet evolueren met de vergrijzende bevolking.

Het is goed dat deze oproep er komt. Want hoewel er steeds meer 65-plussers zijn, blijven zij op verschillende vlakken steeds meer in de kou staan. Denk maar aan de digitalisering van de gemeentediensten en de inkrimping van de loketten in de banken. De drempel wordt steeds hoger voor mensen die zijn opgegroeid in een tijd waarin de tv nog zwart-wit was en de telefoon een draaischijf had.

Maar het gaat niet alleen om het toenemende gebruik van de computer. Een goed, recent voorbeeld is het ­besparingsplan van de VRT. Daarin is, niet toevallig, net Radio 2 het grootste slachtoffer.

Radio 2 heeft nochtans de meeste luisteraars van alle VRT-zenders. Maar ze heeft tegelijk de minste inkomsten. Voor radioreclame geldt dezelfde ijzeren logica als voor alle andere vormen van reclame: het wordt commercieel pas interessant als je de luisteraars/kijkers/lezers kan bereiken die tussen de 18 en 54 jaar oud zijn.

De 18-54-jarigen zijn ­namelijk de groep aan wie reclamemakers naar eigen zeggen een product of merk best verkocht krijgen. Tieners kunnen nog niet beslissen welke producten het gezin aankoopt. En wie ouder is, wordt geacht niet meer van merk te veranderen. Die ­logica stuwt radio, tv en andere media steeds meer in de richting van berichtgeving op maat van die leeftijdsgroep.

Dit is geen pleidooi om terug te keren naar de tijd van Tony Corsari, of om alle computers uit bankkantoren en gemeentehuizen te bannen. Wel om ons bewust te zijn van de groeiende groep ouderen. Zij hebben een impact die verder gaat dan de betaalbaarheid van de pensioenen en de gezondheidszorg.

In 2030 zal één op de vier Vlamingen ouder zijn dan 65 jaar. Dat zal het uitzicht van onze maatschappij veranderen. Er komt een gigantisch grote groep mensen die zorg, tijd en kwaliteit van het leven centraal stellen, weg van de flitsende beelden en de snel-snel-service.

Al zullen de ouderen van morgen er heel anders uitzien dan hun leeftijdsgenoten dertig jaar geleden. Om het met een beeld te zeggen: vroeger kreeg je een relaxzetel ­cadeau als je op pensioen ging, nu een bon voor een citytrip naar Barcelona.

Pieter Lesaffer in Het Nieuwsblad van vandaag (25 september 2015)

Agenda van de Gemeenteraad van maandag 5 oktober 2015 om 20 uur in AC Praetorium

Agendapunten die behandeld worden in openbare zitting

Voorzitter Gemeenteraad (Hugo Biets)
* Notulen van vorige vergadering

Algemeen bestuur (burgemeester Patrick Dewael)
* Autonoom Gemeentebedrijf AGB: aangepaste jaarrekening 2012
* Autonoom Gemeentebedrijf AGB: jaarrekening 2013
* Autonoom Gemeentebedrijf AGB: jaarrekening 2014
* Autonoom Gemeentebedrijf AGB: aanpassing statuten AGB
* Advies Rekening 2014 van de kerkfabrieken van Berg, Koninksem, Lauw, Mal, Nerem, Piringen, Riksingen, Sluizen, O.L.V.-Geboorte, Sint-Gillis, Sint-Jan-Baptist, Sint-Jozef, Sint-Lutgardis, Sint-Maternus, Widooie, Henis, Rutten, ‘s Herenelderen, Vreren
* Jaarrapport 214 van de stad Tongeren

Sport en Erfgoed (schepen Gerard Stassen)
* Financieel verslag Erfgoed Haspengouw en overdracht middelen aan de nieuwe projectvereniging

Openbare Werken en Jeugd (schepen An Christiaens)
* Collector Diets-Heur: samenwerkingsvoereenkomst tussen Stad Tongeren, Infrax cvba, Provincie Limburg, Aquafin nv en Agentschap Wegen en Verkeer
* Erosieproject Widooie, Weeraardstraat 3 – recht van opstal
* Erosieproject Widooie, Weeraardstraat 3 – beheersvoereenkomst

Mobiliteit en Bevolking (schepen Eddy Manet)
* Aanvullend verkeersregelement Neremweg-Kremersstraat
* Aanpassing retributiereglement parkeren
* Voorlopige vaststelling mobiliteitsplan

Ruimtelijke Ordening en Milieu (schepen Patrick Jans)
* Project Jagersstraat – T-Forum: aankoop grond
* Project Jagersstraat – T-Forum: aankoop grond van OCMW
* Aankoop perceel grond – parking Kanjelstraat
* Verkoop perceel grond te Berg
* Verkoop percelen bouwgrond Beemdstraat
* Gratis grondafstand bij stedenbouwkundgie aanvraag tot bouwen van een ééngezinswoning, Langesteeg
* Definitieve vaststelling van het RUP ‘Ambiorixkazerne’
* Definitieve aanvaarding van het RUP ‘Sportoase II’

Financiën en Toerisme (schepen Mark Hoogmartens)
* Jaarrekening 2013 van de stad Tongeren
* Jaarrekening 2014 van de stad Tongeren
* Meerjarenplan 2014-2019 / 2015 aanpassing 3 en budgetwijziging 2015-1 van de stad Tongeren
* Kennisname jaarrekening 2014 van het OCMW

Gemeentelijk onderwijs van Tongeren telt nu 773 leerlingen

Als gemeenteraadslid vroeg ik de schepen van Onderwijs Jos Schouterden naar het aantal leerlingen in de gemeentescholen bij het begin van dit schooljaar. Hierbij het antwoord.

De gemeentescholen tellen samen 773 leerlingen: 248 in het kleuteronderwijs en 525 in het lager onderwijs.

Per gemeenteschool gaat het om de volgende aantallen:

Henis: 87 kleuteronderwijs + 166 lager onderwijs

Nerem: 4 kleuteronderwijs + 7 lager onderwijs

Piringen: 55 lager onderwijs (in Piringen is geen kleuteronderwijs)

Vreren: 72 kleuteronderwijs + 134 lager onderwijs

Koninksem: 30 kleuteronderwijs + 49 lager onderwijs

Mal: 55 kleuteronderwijs + 114 lager onderwijs.

Hierbij ook een overzicht van het aantal leerlingen (kleuteronderwijs + lager samen) sinds het schooljaar 2007-2008:

1 februari 2008: 805

1 september 2008: 789

1 febr. 2009: 819

1 sept. 2009: 803

1 febr. 2010: 837

1 sept. 2010: 808

1 febr. 2011: 847

1 sept. 2011: 818

1 febr. 2012: 831

1 sept. 2012: 793

1 febr. 2013: 820

1 sept. 2013: 774

1 febr. 2013: 792

1 oktober 2014: 748

1 febr. 2015: 775

1 sept. 2015: 773

Moet de gemeenteraad verdwijnen?

Gisteren plaatste ik hier de lange lijst van “samenwerkingsverbanden” waarvan de stad Tongeren momenteel deel uitmaakt. Tongeren vormt met zulk groot aantal “samenwerkingsverbanden” geen uitzondering: dat is niet anders voor alle andere gemeenten.

De Limburgse gemeenten maken volgens de laatst gekende cijfers van de Vlaamse overheid deel uit van gemiddeld 55 “samenwerkingsverbanden” (info: Agentschap Binnenlands Bestuur, bestuurlijke organisatie, regiovorming, interactieve beleidsrapporten lokale samenwerking, lijst samenwerkingsverbanden per gemeente).

Vraag is waarom onze gemeenten lid zijn van zoveel intercommunale of bovengemeentelijke instellingen, overlegorganen en andere structuren.

Er zijn twee mogelijkheden.

1) Ofwel zijn een groot aantal van deze “samenwerkingsverbanden” nutteloos en dus overbodig, en dan treedt men als gemeenten best zo spoedig mogelijk uit.

2) Ofwel is er duidelijke behoefte of zelfs absolute nood aan zoveel samenwerking met andere gemeenten en instanties, omdat de huidige gemeenten in feite te zwak staan om de vele bevoegdheden van zoveel “samenwerkingsverbanden” zélf efficiënt mét de nodige financiële middelen en mét de nodige beschikbare know-how uit te kunnen oefenen.

Ik meen dat dit laatste het geval is. Wat maakt dat heel veel beslissingsmacht, nochtans met betrekking tot lokale zaken, grotendeels of zelfs volledig ontsnapt aan onze gemeenteraden en schepencolleges.

Dat afstaan van gemeentelijke macht aan intercommunale of bovengemeentelijke instanties is uiteraard een uitholling van de gemeentelijke autonomie. Dat brengt bovendien – en misschien is dat nog belangrijker – een ernstig democratisch deficit teweeg: in hoeveel van die “samenwerkingsverbanden” bestaat er een enigszins normaal democratisch proces met een bestuursmeerderheid enerzijds en een controlerende oppositie anderzijds, met openbaarheid van de vergaderingen, met pers tijdens de vergaderingen, enz.?

Noopt dit niet tot een grondig debat over onze gemeentelijke democratie?

Met de vraag hoe we de bevoegdheden van een zo groot mogelijk aantal van deze “samenwerkingsverbanden” opnieuw kunnen overhevelen naar de gemeenten.

Met de vraag of het bestuurlijke draagvlak en dus de financiële slagkracht van onze huidige gemeenten wel voldoende groot is om die bevoegdheden ook efficiënt uit te kunnen oefenen?

En – last but not least – met de vraag of er niet moet gedacht én gewerkt worden aan een nieuwe gemeentelijke fusieronde met het oog op het creëren van grote en wél voldoende sterke gemeenten, weliswaar met een interne decentralisatie via de vorming van stevige districten zoals het gemeentedecreet dat vandaag trouwens al mogelijk maakt.

De gemeenteraad moet dus niet verdwijnen. Integendeel zelfs. Hij moet via schaalvergroting sterker worden dan ooit. Hij moet zoveel mogelijk taken en bevoegdheden van zoveel mogelijk intercommunale en bovengemeentelijke instanties overnemen. En hij moet vervolgens via binnengemeentelijke decentralisatie een resem echt plaatselijke zaken zo dicht mogelijk bij de burgers laten beslissen.

Lijst van de “samenwerkingsverbanden” van de stad Tongeren

Ik vroeg als gemeenteraadslid aan het stadsbestuur een geactualiseerd overzicht van de zgn. “samenwerkingsverbanden” waaraan de stad Tongeren deelneemt. Hierbij het antwoord dat ik mocht ontvangen.

ANTWOORD

Uw vraag m.b.t. de samenwerkingsverbanden van de stad Tongeren, gepubliceerd op de website van Binnenlands Bestuur, hebben wij goed ontvangen. Wij hebben dit overzicht gecheckt in samenwerking met onze diensthoofden.
De gepubliceerde lijst is grotendeels correct. Enkele samenwerkingsverbanden zijn weggevallen, enkele andere zijn bijgekomen. Hieronder vindt u een geactualiseerd overzicht. Wij hebben evenwel geen zicht op de activiteitsgraad van een aantal samenwerkingsverbanden. Deze lijst zal tevens overgemaakt worden aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.
Rapport “Lijst van de samenwerkingsverbanden per gemeente”
Leeswijzer Regioscreening
Bron: Agentschap Binnenlands bestuur
Selecteer uw gemeente:
Gemeente: TONGEREN Aantal samenwerkingsverbanden:

=====

lokaal
Aantal samenwerkingsverbanden: 15

CAD Limburg vzw
IGL (Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg)
IGS DNB Elec INTER-ENERGA
IGS DNB Gas INTER-ENERGA
IGS Kabel INTER-MEDIA
IGS Riool INTER-AQUA
CVBA Infrax
DV Cipal
Interbestuurlijke Samenwerking Land & Water
intergemeentelijke juridische dienst OCMW Tongeren
Interlokale vereniging Wonen in Tongeren en Herstappe – Wonen langs de Heirbanen
kringwinkelgroep de koop
Limburg.net
Nuhma NV (Nutsbedrijven Houdstermaatschappij)
Plaatselijke Groep Leader Haspengouw

=====

provinciaal
Aantal samenwerkingsverbanden: 3

Bibliotheekvereniging Limburg (BVL)
Regionaal landschap RegLand Haspengouw en Voeren
Toerisme Limburg

=====

Vlaams
Aantal samenwerkingsverbanden: 22

bekken B Maasbekken
bekkenbestuur BB Demer
Bekkenbestuur BB Maasbekken – incl. ambtelijk bekkenoverleg (ABO) Maasbekken
Bosgroep BosG Zuid-Limburg
centrum algemeen welzijnswerk CAW Limburg
centrum voor basiseducatie CBE open school Limburg zuid
De Lijn
Erkend Regionaal Samenwerkingsverband ERSV Limburg
huis van het kind zuid-Limburg 2
lokaal gezondheidsoverleg LOGO regio Hasselt, oude benaming Logo Midden-Limburg (zie vzw Limburgs Gezondheidsoverleg)
De Watergroep
NV Vlaamse Landmaatschappij
CVBA Jobpunt Vlaanderen
samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg SEL Plaatselijk Overlegplatform (regio Hasselt)
Scholengemeenschap SG Zuid-Oost-Limburg
sociaal verhuurkantoor SVK Land van Loon
sociale huisvestingsmaatschappij SHM Gewestelijke Sociale Huisvestingsmaatschappij WOONZO CVBA
sociale huisvestingsmaatschappij SHM Kleine Landeigendom CVBA
sociale huisvestingsmaatschappij SHM Vitare
Streektafel StreekT Zuid-Limburg / Haspengouw RESOC
Werkwinkel WW Tongeren
ziekenhuis ZH algemeen ziekenhuis Vesalius

=====

federaal
Aantal samenwerkingsverbanden: 2

hulpverleningszone HZ Zuidwest (Limburg)
Politiezone PZ TONGEREN-HERSTAPPE

=====

gebiedsafbakening
Aantal samenwerkingsverbanden: 9

bekken B DEMERBEKKEN
Deelbekken DB Jeker en Heeswater
Deelbekken DB van de Boven-Demer
Deelbekken DB van de Mombeek
Netwerk palliatieve zorg NPZ Limburg
Zorggebied ZG TONGEREN
Zorgregio ZR (kleine stad) Tongeren
Zorgregio ZR (regionale stad) Hasselt
Zorgregio ZR (subniveau 2) Tongeren

=====

belangenorganisatie
Aantal samenwerkingsverbanden: 5

Onderwijssecretariaat van de steden en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
Vereniging Vlaamse Jeugddiensten
Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid

Vlario