FINANCIEN: Schepencollege pakt dreigend pensioenprobleem resoluut aan

Op voorstel van schepen van Financiën Hugo Biets heeft het Tongerse schepencollege beslist om aan het bestuur van het Algemeen Ziekenhuis Vesalius voor te stellen uit de Tongerse stedelijke pensioenkas te treden.

 

Hugo Biets: “De stedelijke pensioenkas wordt gespijsd met de pensioenbijdragen van de vastbenoemde personeelsleden van de stad Tongeren, het OCMW Tongeren en de personeelsleden van het Vesaliusziekenhuis die eertijds – voor de ziekenfusie – vastbenoemd zijn geworden door het Tongerse OCMW. Anderzijds worden de pensioenen van deze vastbenoemden ook betaald door die stedelijke pensioenkas. Probleem is dat het Vesaliusziekenhuis sinds de fusie in 1991 niemand meer heeft benoemd. Dat betekent dat er dus sinds de fusie geen enkele nieuwe, bijkomende pensioenbijdrage in de stedelijke pensioenkas is terechtgekomen. Terwijl Vesalius vandaag nog 128 personeelsleden telt die eertijds door het Tongerse OCMW vastbenoemd zijn geworden en die, één na één, de pensioenleeftijd bereiken; vanaf dat ogenblik dienen zij uiteraard levenslang hun maandelijks pensioen te ontvangen uit de stedelijke pensioenkas. Concreet: enerzijds geen nieuwe ontvangsten vanuit Vesalius voor de pensioenkas en anderzijds steeds meer door de pensioenkas te betalen pensioenuitkeringen. Natuurlijk wordt dat een onhoudbare situatie. Het laten aanslepen van zulke toestand zou er op termijn onvermijdelijk toe leiden dat de betaling van de pensioenen aan alle rechthebbenden, ook aan personeelsleden van de stad en van het OCMW, niet langer door de stedelijke pensioenkas zou kunnen gebeuren.”

 

Vandaar dat het Tongerse schepencollege nu, overigens na overleg met het ziekenhuis, aan het Vesaliusziekenhuis voorstelt om uit de stedelijke Tongerse pensioenkas te treden.

 

“Het gaat om 20 reeds gepensioneerde personeelsleden van het ziekenhuis en om 128 personeelsleden die nog niet gepensioneerd zijn en waarvoor totnogtoe door Vesalius steeds pensioenbijdragen zijn betaald aan onze pensioenkas. Om die laatste reden geven we het ziekenhuis uit de reserves van onze stedelijke pensioenkas een bedrag mee van 2.024.249 euro.”

 

“We wachten nu op het officiële akkoord van het ziekenhuisbestuur met betrekking tot dit voorstel, dat overigens de best denkbare oplossing is voor alle betrokken personen en instanties, waarna we onmiddellijk kunnen overgaan tot deze hervorming.”

 

30 april 2008

PROVINCIE: Limburg logistiek hart tussen Antwerpen en Luik?

 

 

Hierbij mijn vraag als provincieraadslid aan de deputatie over de aangekondigde samenwerking tussen de havens van Antwerpen en Luik + het antwoord van de deputatie.

 

Vraag

Van: Biets Hugo
Verzonden: 11 maart 2008
Aan: kabgrif@limburg.be
onderwerp: schriftelijke vraag – Logistics Valley

 

Mevrouw de griffier,

 

Overeenkomstig het reglement wens ik volgende schriftelijke vraag te stellen.

Het agentschap Belga meldde op maandag 10 maart 2008 dat de havens vanAntwerpen en Luik hun samenwerking wensen uit te bouwen om een Europese grootmacht te worden op logistiek vlak. Luik en Antwerpen zien zichzelf als natuurlijke partners. Door het Albertkanaal is er een goed uitgebouwde transportroute tussen beide havensteden. Beide havenbesturen spreken van een verregaande logistieke integratie. Op termijn moet de as Antwerpen-Luik volgens hen uitgroeien tot een "Logistics Valley" met Europese allure.

1) Hoe kijkt de bestendige deputatie aan tegen dergelijke samenwerking van de havens van Antwerpen en Luiken met name tegen zulke "Logistics Valley" die zich dan toch in grote mate in Limburg zal situeren?

2) In welke mate doorkruist of verrijkt dit Antwerps-Luikse initiatief het beleid van de bestendige deputatie m.b.t.de logistieke ontwikkeling van Limburg?

3) Hoe ziet de bestendige deputatie de plaats en rol van Limburg in deze samenwerking?

4) Is de bestendige deputatie reeds op een of andere wijze betrokken bij dit overleg tussen Antwerpen en Luik? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, welke initiatieven overweegt de bestendige deputatie om bij dit overleg betrokken te worden?

Oprechte groeten

Get. Hugo Biets
Provincieraadslid

 

——-

 

Antwoord

 

2008-04-24

De heer Hugo BIETS
provincieraadslid
Kleinveldstraat 20
3700 TONGEREN

 

Geachte heer

 

Betreft: schriftelijke vraag – Logistics Valley (as Antwerpen-Luik)

 

In antwoord op uw schriftelijke vraag d.d. 11 maart 2008 betreffende de in rand vermelde aangelegenheid kunnen wij u meedelen dat er in 2007 inderdaad een samenwerkingsovereenkomst werd gesloten tussen het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA), Le Port Autonome de Liège, Services Promotion Initiatives en Province de Liège
(SPI+) betreffende een gemeenschappelijke investering en exploitatie voor het project Trilogiport voor de ontwikkeling van 100ha aaneengesloten, multimodaal logistiek bedrijventerrein aan het Albertkanaal te Luik.

 

Deze samenwerkingsovereenkomst is genomen in uitvoering van de vastgestelde beleidsprioriteiten van het Vlaamse en Waals gewest inzake de ontwikkeling van de logistieke sector. De Vlaamse beleidsopties vinden hun concrete uitwerking in het strategisch actieprogramma voor de Vlaamse zeehavens, m.n. ‘Flanders Port Area’. De Vlaamse zeehavens zijn de economische poorten van Vlaanderen. De ontwikkeling van Vlaanderen tot ‘Duurzame Poort op Europa’ wordt in ‘Vlaanderen in Actie’ beschouwd als een van de belangrijke uitdagingen. Vlaanderen heeft aldus de ambitie om de kwaliteit van zijn centrale ligging uit te bouwen in een stabiel weefsel van logistieke netwerken en als een efficiënte ontvangst-, opslag- en doorgangspoort.

 

In de nota ‘Flanders Port Area’ wordt gesteld dat de relatieve daling van de werkgelegenheid in de havens geen probleem hoeft te zijn wanneer deze wordt gecompenseerd door de creatie van toegevoegde waarde en werkgelegenheid buiten de havengebieden, i.c. het natuurlijke hinterland. Ook in het Strategisch Plan Haven Antwerpen van 2006 wordt deze koppeling met het hinterland aangegeven als een belangrijk element in de toekomstige ontwikkeling van de Haven.

 

In de eerste plaats wordt hiervoor gekeken naar de uitbouw van een netwerk van hinterlandregio’s waarmee een natuurlijke relatie bestaat, zoals het Economisch Netwerk Albertkanaal en Limburg. Met deze strategische beleidskeuzes kan invulling worden gegeven aan het concept van de Extended Gateway Antwerpen-Limburg, zoals omschreven in de studie van het Vlaams Instituut voor de Logistiek. De resultaten van deze studie zijn reeds ter kennis gebracht van de provincieraad en de raad heeft zich in consensus uitgesproken voor het doorbraakscenario.

 

In de uitvoering van dit scenario zoekt de provincie Limburg naar crossprovinciale samenwerkingsverbanden, i.c. Haven van Antwerpen en Haven Luik. Slechts door deze samenwerking kunnen wij er immers in slagen om de as
“Antwerpen-Limburg-Luik” te laten uitgroeien tot een “provinciegrenzen overschrijdende Logistics Valley” met Europese allures.

 

De ontwikkeling van een zogenaamde Logistics Valley is absoluut niet in tegenspraak met de provinciale beleidslijnen. Integendeel, de samenwerkingsovereenkomst tussen het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA), Le Port Autonome de Liège, Services Promotion Initiatives en Province de Liège (SPI+) is een verrijking en ligt volledig in het verlengde van de Limburgse logistieke ambitie, van het doorbraakscenario, van de crossprovinciale logistieke ontwikkeling en van de ontwikkeling van ENA, zoals voorzien in de Limburgovereenkomst.

 

Op 18 december 2007 is in het provinciehuis tijdens de zogenaamde Antwerpdag het voorbereidingstraject van de samenwerking tussen Limburg en GHA formeel gestart. Inmiddels is een visienota logistiek Limburg-GHA in gezamenlijk
overleg opgemaakt. Deze nota wordt op 17 april ondertekend door de betrokken partijen.

 

Aansluitend op deze gemeenschappelijke visie wordt vervolgens een samenwerkingsovereenkomst ontwikkeld en afgesloten worden tussen Limburg en GHA met als deadline voor ondertekening 15 juni a.s. Na ondertekening zal
overgegaan worden tot de concrete realisatie van de samenwerking.

 

Aansluitend op de samenwerkingsovereenkomst met het GHA zal in een volgende fase worden overgegaan tot de realisatie van een samenwerking met de Haven Luik (aanvang voorzien in de 2de helft 2008). De Limburgse actoren, i.c. het provinciebestuur en POM-Limburg zullen er blijven over waken dat in de samenwerkingsovereenkomsten voldoende waarborgen tot de creatie van toegevoegde economische waarde in onze provincie zal worden gerealiseerd.

 

Daarom neemt Limburg zelf het voortouw in de samenwerking met GHA en Haven Luik:

– M.b.t. Antwerpen : De POM Limburg en de werkgroep Extended Gateway van het Logistiek Platform Limburg (LPL) zijn verantwoordelijk voor de opmaak van de samenwerkingsovereenkomst GHALimburg.

– M.b.t. Luik : Leden van de LPL stuurgroep voeren momenteel verkennende gespreken met Logistics in Wallonië en de Haven van Luik.

Het provinciaal economisch beleid focust zich sterk op de ontwikkeling van de nieuwe beloftevolle speerpuntsectoren, i.c. de logistieke sector en de sector van de life sciences. Er worden geen inspanningen onverlet gelaten om vanuit de deputatie, POM-Limburg en het Logistiek Platform Limburg de logistieke potentie van onze provincie te valoriseren
door een interne provinciale ontwikkeling, door strategische samenwerking met GHA en Haven Luik en door samenwerking met Vlaams en Waals gewest.

 

In de hoop u met deze informatie van dienst te zijn, tekenen wij

met vriendelijke groeten

 

namens de deputatie

get. Renata Camps                     get. Marc Vandeput
provinciegriffier                         gedeputeerde

PROVINCIE: Wat is dat allemaal met onze Limburgse universiteit?

 
Hierbij mijn vraag als provincieraadslid aan de bestendige deputatie i.v.m. de samenwerking van onze Limburgse universiteit met de KUL, samen met het antwoord van de bestendige deputatie

     

Vraag
Van: Biets Hugo
Verzonden: 17 maart 2008
Aan: kabgrif@limburg.be
onderwerp: schriftelijke vraag

     

Mevrouw de griffier,

     

Betreft: Schriftelijke vraag aan de bestendige deputatie

     

De recente berichten rond de samenwerking van de Universiteit Hasselt met de Katholieke Universiteit Leuven wekken een aantal vragen; vooral omdat de in deze samenwerkingsovereenkomst voorziene nieuwe studierichtingen voor Limburg op weerstand blijken te stuiten van de andere Vlaamse universiteiten en ook van de Vlaamse minister van Onderwijs. Die weerstand is kennelijk gebaseerd op eerder gemaakte afspraken m.b.t. het universitair onderwijs in Vlaanderen.
– Zijn die afspraken eertijds ook door de Universiteit Hasselt en/of door de Associatie Limburg onderschreven?
– Is er, met het oog op het toch bekomen van nieuwe studierichtingen in Limburg, door de Associatie Limburg,door één of meer van de partners in die associatie, of door de KUL overleg gepleegd met de minister en/of met de andere Vlaamse universiteiten?
– Zo ja, met welk resultaat?
– Zo ja, was de deputatie of een andere Limburgse provinciale instantie bij zulk overleg betrokken of hiervan althans op de hoogte?
– Indien er hierover géén overleg heeft plaatsvonden met de minister en/of met de andere Vlaamse universiteiten, of indien dat overleg niet leidde tot een herziening van de eerdere afspraken rond het universitair onderwijs in Vlaanderen, waarom wordt dan toch een samenwerkingsovereenkomst afgesloten die clausules inhoudt die
dus regelrecht lijken in te druisen tegen de eerdere afspraken op Vlaams vlak?
– Wat staat er te gebeuren met die samenwerking Hasselt-Leuven indien er inderdaad geen nieuwe studierichtingen naar Limburg zouden komen? Vervalt die samenwerking dan?
– En wat tenslotte met de bepaling in de samenwerkingsovereenkomst dat (ik citeer) "de twee universiteiten (Hasselt en Leuven) elkaars preferentiële partners zijn. Ze zullen pas met andere universiteiten kunnen samenwerken na wederzijds akkoord." (Einde citaat)?
– Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
– Wat betekent dat concreet voor de inter-Limburgse samenwerking van Hasselt en Maastricht en wat betekent dat concreet voor de tUL?

     

Oprechte groeten
Get. Hugo Biets, Provincieraadslid

     

—————-

     

Antwoord
Van: Smeets Frank [mailto:fsmeets@raadlimburg.be]
Verzonden: vrijdag 11 april 2008 15:51
Aan: Biets Hugo
Onderwerp: RE: Schriftelijke vraag (Onderwijs)

     

Beste Hugo,

     

Hierbij antwoord ik je op je schriftelijke vraag over het hoger onderwijs. Excuseer me dat het wat laat is, maar ik heb enkele van enkele vakantiedagen genoten en heb je vraag daarom wat laten liggen.

     

1. De Minister van Onderwijs heeft een probleem met de ontwerpovereenkomst tussen UH en KUL betreffende de oprichting van nieuwe richtingen. Hij wil saneren (hij noemt het rationaliseren) in het hoger onderwjs en wil daarom geen nieuwe richtingen toelaten, behalve degene die hij in de limburgovereenkomst heeft toegerzegd(rechten en PHL-music). Voor die rationalisering heeft hij een adviescommissie in het leven geroepen, de zogenaamde commissie Soete, o.l.v. prof. Soete, waar voor Limburg Willy Claes aan deelneemt. Dit is een vrijvlijvende adviescommissie. Vandaar dat de Minister kritiek krijgt uit het parlement, omdat die commissie nog altijd niet de wetten heeft te stellen en daarenboven de commissie zelf niet wil dwingende bepalingen opleggen. De bevindingen van de commissie zijn niet onderschreven door de unief of de associatie. We hebben er enkel akte van genomen. Willy Claes zat er ten persoonlijken titel in.

     

2. Neen er is geen overleg gepleegd met andere instellingen, dan met de KUL natuurlijk, zij is contractspartner. Ook niet met de Minister, want hij wilde de overeenkomst niet tekenen, en daarom ligt ze nu voorlopig in de koelkast.

     

3. Ik was als gedeputeerde van onderwijs, lid van de raad van bestuur van de UH en de associatie op de hoogte dat er besprekingen waren, maar ik kende de details niet, tot de overeenkomst werd voorgelegd aan de raad van bestuur van de UH.

     

4. De gemaakte afspraken gaan niet in tegen eerder gemaakte afspraken op Vlaams vlak. Het is de visie van de Minister om het hoger onderwijs uit te bouwen rond twee assen Brussel-Gent en Leuven-Hasselt. De vraag is wat met Antwerpen moet gebeuren. De overeenkomst die voor lag was een eerste poging om een aantal mogelijke thema’s van samenwerking op te lijsten. Eén van die thema’s was de eventuele oprichting van een nieuwe humane richting in HAsselt en een mogelijkheid om onze studenten (Biologie en scheikunde) wetenschappen van de UH, gemakkelijk te laten doorstromen naar de master bioingenieur (chemie) in Leuven. Andere afspraken gingen om samenwerking op vlak van onderzoek en academisering van de hogeschoolopleidingen. Hier moet Hasselt dringend de steun van Leuven krijgen, anders dreigen we de accrreditatie te mislopen. Dus de afspraken lagen in de lijn van wat er door de Minister en het Hogeronderwijsdecreet van ons verwacht wordt. Alleen die eventuele nieuwe richtng was wat te veel droom dan werkelijkheid…

     

5. Zonder die nieuwe richtingen wordt er verder gewerkt aan samenwerking. Nu wij willen in Hasselt wel meer richtingen kunnen aanbieden. De onderparticipatie van de Limburgers aan het hoger onderwijs heeft daar mee te maken. Men kan ons toch niet tot in de eeuwigheid dat recht ontzeggen… Leuven is daar nu eindelijk ook van overtuigd. Het zal dan ook in hun voordeel zijn dat er een zekere preferentiële band gevraagd wordt door Leuven. Dat is begrijpelijk want die grote unief gaat dat kleintje niet verder helpen, als wij de hele tijd van de hak op de tak springen.

     

6. Als je een samenwerkingsverband hebt, is het logisch dat beide partijen van elkaar weten dat je een andere relatie wil aangaan en dat die daar dan mee akkoord kan gaan. Een "menage à trois" kan dus, een buitenechtelijke relatie ook, maar vreemd gaan zonder de ander dat weet niet. Ik denk dat geen enkel huwelijk daar tegen bestand is…

     

7. De tUL blijft bestaan. We behouden onze samenwerking met Maastricht zeker. Ik denk zelfs dat Leuven via de UH ook meer toenadering tot Maastricht wil zoeken. Ik denk ook dat Leuven, nooit zoveel toenadering tot ons had gezocht, wanneer we niet eerst die samenwerking met Maastricht hadden gehad.

 

Tot zover mijn antwoord op uw vragen. Moest u nog vragen hebben, aarzel niet mij te contacteren. Zoals ik al aangaf, zit de ontwerppovereenkomst momenteel in de koelkast en wordt er waarschrijnlijik verder gepraat. Het laatste woord over die hervormingen in het hoger onderwijs is niet gezegd. We moeten er in Limburg alleszins voor zorgen dat wij "on speaking terms" blijven, anders, missen we de boot, vrees ik.

     

Vr Gr
Get. Frank Smeets

PROVINCIE: Limburg herdenkt volgend jaar de noodlottige scheiding van 1839

Mijn vraag

Van: Biets Hugo
Verzonden: 18februari 2008
Aan: kabgrif@limburg.be
onderwerp: schriftelijke vraag – Herdenking 1839

 

Mevrouw de provinciegriffier

 

Ik wens volgende schriftelijke vraag in te dienen.

Volgend jaar zal het precies 170 jaar geleden zijn dat de noodlottige verdeling van Limburg tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden bezegeld werd door de ondertekening, op 29 april 1839 naar ik meen, van het Traktaat der XXIV Artikelen.

 

Graag vernam ik of het provinciebestuur enige plechtigheid (een “festiviteit” lijkt mij in dit geval volkomen
misplaatst) overweegt naar aanleiding van deze verjaring.

Mag ik een plechtige gemeenschappelijke vergadering van de Provinciale Staten en de Provincieraad suggereren, met deelname ook van alle danmalige Limburgse ministers en parlementsleden, in het teken van de noodzakelijke samenwerking van “beide Limburgen” en alle Limburgers in Euregionaal en Europees perspectief ?

 

Oprechte groeten

get. Hugo Biets

 

————————————————————–

 

Antwoord van de bestendige deputatie

2008-04-17

De heer Hugo BIETS
provincieraadslid
Kleinveldstraat 20
3700 TONGEREN

 

Geachte heer

Betreft: schriftelijke vraag – herdenking 1839

 

Uw schriftelijke vraag d.d. 18 februari 2008 betreffende in rand vermelde aangelegenheid kunnen wij u meedelen dat de herdenking van de 170ste verjaardag van de scheiding van beide Limburgen niet onopgemerkt zal voorbijgaan.

 

Binnen het provinciebestuur zal eerstdaags een werkgeroep opgericht worden die directie-overschrijdend de mogelijkheden onderzoekt en uitwerkt. Daarnaast is er ook bestuurlijk en ambtelijk overleg voorzien met de provincie Nederlands-Limburg.

 

In de hoop u met deze informatie van dienst te zijn, tekenen wij

 

met vriendelijke groeten
namens de deputatie

get. Renata Camps                                                       get. Sylvain Sleypen
provinciegriffier                                                           gedeputeerde

ONDERWIJS: Gemeenteschool NEREM gaat voor het eerst op bosklassen

De leerlingen van de de tweede (3de en 4de leerjaar) en derde graad (5de en 6de leerjaar) van de gemeenteschool van Nerem gaan voor het eerst op bosklassen. Zij trekken daarvoor naar het dorpje Xhoris aan de rand van de Ardennen. Vetrek uit Nerem naar Xhoris op vrijdagmorgen 30 mei, terug naar huis op zondag 1 juni in de namiddag.

 

Xhoris is een agrarisch en bosrijk dorpje, gelegen op zo’ n 35 kilometer van Luik, op de drempel zelf van de Ardennen en op een boogscheut van Aywaille en Bomal. Het landschap wordt er gekenmerkt door leilagen die her en der aan de oppervlakte verschijnen, alsook door bosrijke heuvelruggen.

Het noordelijke (laag) gedeelte van het dorp is rijk aan kalk en vormt het gebied van de teelten en weiden terwijl u in het zuidelijk gedeelte op de eerste uitloper van de Ardennen stoot. Hier vindt U voedergewassen en bossen.

Het hoogste punt – de kapel Saint- Roche – ligt op 346 meter.

Er wordt door de plaatselijke bevolking een overgangstaal gesproken die niet meer de zangerige toon en r- karakteristiek van de Luikse dialecten bezit. Het dialect wordt hier al meer gekenmerkt door de hardheid en bepaalde woordgebruiken van het "Wallon des Fôrets".

ONDERWIJS: Gemeenteschool HENIS is fair trade-school bij uitstek

Groot feest vorige zondag in de gemeenteschool van Henis. De leerlingen – vanaf de jongste kleuters tot en met het 6de leerjaar – slaagden er onder massale belangstelling en met veel bravoure in hun school te kronen tot fair trade-school (school van en voor eerlijke wereldhandel).

 

Alleen al voor de wandeling, een van de vele af te leggen proeven, kwamen 309 personen opdagen. Eric Baranyanka (Ketnet) maar ook meester Pascal, die de hele zaak aan mekaar praatten, zorgden voor een uniek sfeertje.

 

De opbrengst van de fair trade-actie van de school gaat naar een weeshuis in Kenia. Onderwijs dus niet enkel als het begin is van alle wijsheid maar ook als het begin van alle welvaart en alle welzijn.

 

Hartelijke gelukwensen aan het oudercomité, directeur Erik, leerkrachten, medewerkers en de fantastische leerlingen van de GBS Henis!

Dewael voorzitter Tongerse gemeenteraad

 

 

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open Vld) is ingegaan op het eenparig verzoek van de Tongerse liberalen om voorzitter te worden van de gemeenteraad van Tongeren. Het mandaat van voorzitter is momenteel nog vacant, door de installatie van Guy Schiepers als schepen in opvolging van de overleden Marcel Engelborghs. De aantreding van Schiepers als schepen is voorzien voor volgende week dinsdag.
"Belangrijk feit"
Guy Schiepers zat totnogtoe de gemeenteraad in Tongeren voor. Voor de Tongerse liberalen betekent de aanstelling van Dewael als voorzitter van de gemeenteraad een "belangrijk nieuw politiek feit en meteen ook een gevoelige versteviging van het stadsbestuur", aldus ondervoorzitter Hugo Biets van Open Vld-Tongeren. (belga/vsv)

 

(De Morgen – website – 23 april)